Laboratoria

W katedrze prowadzone są badania podstawowe i stosowane. Badania z zakresu nauk podstawowych dotyczą przede wszystkim obszarów genetyki populacji, ewolucji organizmów i genotoksykologii, a także związanych z biotechnologiami stosowanymi w monitorowaniu jakości środowiska oraz w ochronie i restytucji populacji gatunków zagrożonych. W badaniach stosowanych kładziemy nacisk na rozwój technologii i metod biotechnologicznych stosowanych w ochronie środowiska w tym w oczyszczaniu ścieków o wysokim udziale trudnorozkładalnych związków organicznych, w remediacji gruntu, w usuwaniu metali ciężkich, utylizacji odpadów stałych i ograniczaniu ilości odcieków wysypiskowych.

Reaktory do hodowli tlenowych


Reaktor BIOFLO 3000 wykorzystywany m.in. do badań nad
efektywnością kumulacji polihydroksykwasów w osadzie czynnym.


Reaktor BIOFLO 110 wykorzystywany m.in. do badań związanych z produkcją nowych materiałów z wykorzystaniem czystych kultur bakteryjnych.


Bioreaktor w skali półtechnicznej wykorzystywany do kompostowania osadów ściekowych, w tym humifikacji materii organicznej oraz oceny ryzyka środowiskowego związanego z występowaniem metali ciężkich.

Reaktory do hodowli beztlenowych


Reaktory beztlenowe z pełnym wymieszaniem w skali półtechnicznej
używane do badań nad wytwarzaniem biogazu z wykorzystaniem
jako surowca biomasy roślinnej pochodzącej z upraw energetycznych.

Reaktor air-lift


Reaktor wykorzystywany do badań sorpcji i desorpcji metali oraz barwników.

Aparatura analityczna


Chromatograf cieczowy z detektorami UV/VIS i FL: analiza WWA i bisfenolu A w próbkach środowiskowych.


Chromatograf gazowy z detektorem masowym: analiza kwasów lotnych w wodach pofermentacyjnych i biopolimerów w hodowlach czystych oraz mieszanych.


Analizator CHNS/O: analiza składu elementarnego w próbkach biomasy, odpadów komunalnych i pofermentacyjnych oraz kompostu.


Spektrometr adsorpcji atomowej typu AA 280FS: analiza metali i metaloidów w próbkach środowiskowych.


Analizator TOC; analiza próbek ciekłych.


Analizator TOC: analiza próbek stałych.


Tensometr: pomiar napięcia powierzchniowego w surfaktantach i biosurfaktantach.


Komora o laminarnym przepływie powietrza.


Termocykler pracujący w trybie PCR w czasie rzeczywistym.


Spektrofotometr.


Ultrazamrażarka.