Profil badawczy

Badania naukowe w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska (KBOŚ) są realizowane przez zespół specjalistów reprezentujących rozmaite dziedziny i dyscypliny naukowe, takie jak biologia, chemia, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska, rybactwo. Szereg projektów dotyczy obszarów genetyki populacji, ewolucji organizmów i genotoksykologii, związanych z biotechnologiami stosowanymi w monitorowaniu jakości środowiska oraz w ochronie i restytucji populacji gatunków zagrożonych.

Jednocześnie rozwijane są metody biotechnologiczne stosowane w ochronie środowiska w tym w oczyszczaniu ścieków o wysokim udziale trudnorozkładalnych związków organicznych, w remediacji gruntu, w usuwaniu metali ciężkich, utylizacji odpadów stałych i ograniczaniu ilości odcieków wysypiskowych.

Badania w tym obszarze dotyczą między innymi:

  • oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych,
  • efektywności kumulacji polihydroksykwasów w osadzie czynnym,
  • zróżnicowania genetycznego mikroorganizmów syntetyzujących i kumulujących polihydroksykwasy (PHA),
  • nitryfikacji i denitryfikacji w warunkach tlenowych i beztlenowych w reaktorze z zawieszoną i osiadłą biomasą,
  • identyfikacji udziału frakcji organicznej w odpadach komunalnych w zależności od źródła pochodzenia,
  • efektywności usuwania metali.

Realizując badania naukowe KBOŚ współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, między innymi z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Gdańską. Partnerami naukowymi są również Norweski Uniwersytet w Trondheim, Uniwersytet Northumbria, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Offenburgu.

Upowszechnianiu wyników badań dobrze służy prowadzone przez KBOŚ międzynarodowe czasopismo Environmental Biotechnology. We współpracy z teksańskim Uniwersytetem z Sam Huston, KBOŚ zainicjowała cykliczną konferencję naukową Evironmental Best Practices, która odbyła się w UWM w Olsztynie w dniach 6-10 sierpnia 2006 roku (następna konferencja odbędzie się w 2009 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim). W 2008 roku ukazała się pierwsza monografia z cyklu Trendy Biotechnologii Środowiskowej, w której pracownicy KBOŚ cyklicznie prezentują stan wiedzy oraz własny udział w badaniach w zakresie biotechnologii środowiskowej.


Dr inż. Mariusz Gusiatin przy ekstrakcji prób środowiskowych.


Dyplomanci realizujący badania w ramach swojej pracy.


Instalacje technologiczne wykorzystywane w badaniu skuteczności nowych metod oczyszczania ścieków.


Dr hab. Dorota Kulikowska pobiera próby do badań.


Doktoranci przy czynnościach laboratoryjnych.