Prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła, Kierownik Katedry

Telefon: 
+48 89 523 41 30
Profil badawczy: 

- intensyfikacja przemian w systemach osadu czynnego w tym  efektywne usuwanie związków węgla i azotu ze ścieków o niskim stosunku C:N w reaktorach porcjowych z  wykorzystaniem zewnętrznego i endogennego źródła węgla;
- aktywność mikroorganizmów immobilizowanych i wykorzystanie techniki immobilizacji w systemach oczyszczania ścieków;
- biologiczne przetwarzania odpadów oraz wykorzystania procesów ewapotranspiracji do zmniejszenia ilości odcieków powstających na składowiskach odpadów stałych.

Dydaktyka: 

Technologie oczyszczania ścieków,  Unieszkodliwianie odpadów, Gospodarowanie osadami ściekowymi, Inżynieria procesowa

Publikacje: 
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Nosek D., Wojnowska-Baryła I., Mikulski D., Efficient dewatering of polymer-rich aerobic granular sludge with cationic polymer containing hydrocarbons, International Journal of Environmental Science and Technology 16(1): 361-370, 2020
 • Bernat K., Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Wojnowska-Baryła I., Wersocka J., Valorisation of the selectively collected organic fractions of municipal solid waste in anaerobic digestion, Biochemical Engineering Journal 48: 87-96, 2019
 • Bernat K., Zielińska M., Kulikowska D., Cydzik-Kwiatkowska A., Wojnowska-Baryła I., Waszczyłko-Miłkowska B., Piotrowicz B., The effect of the excess sludge pretreatment on biogas productivity, Technical Sciences 22(1): 75-86, 2019
 • Rusanowska P., Cydzik-Kwiatkowska A., Wojnowska-Baryła I., Microbial Origin of Excreted DNA in Particular Fractions of Extracellular Polymers (EPS) in Aerobic Granules, Water Air and Soil Pollution 230(8): 1-9, 2019
 • Rusanowska P., Cydzik-Kwiatkowska A., Świątczak P., Wojnowska-Baryła I., Changes in extracellular polymeric substances (EPS) content and composition in aerobic granule size-fractions during reactor cycles at different organic loads, Bioresource Technology 272: 188-193, 2019
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Bisfenol A - występowanie w ściekach, zagrożenia dla środowiska i metody usuwania, Technologia Wody 62(6): 64-69, 2018
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Zieliński M., Kulikowska D., Wojnowska-Baryła I., Start-up of a One-stage Biofilm Reactor for the Removal of Nitrogen from Digester Supernatant in the Partial Nitrification-Anammox Process, Rocznik Ochrona Środowiska 20: 241-257, 2018
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bułkowska K., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Treatment of bisphenol A-containing effluents from aerobic granular sludge reactors with the use of microfiltration and ultrafiltration ceramic membranes, Water, Air & Soil Pollution 228: 282, 2017
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Tlenowy osad granulowany jako efektywna technologia usuwania bisfenolu A (BPA), Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5: 242-244, 2017
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Zielinska M., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Aerobic granular sludge for bisphenol A (BPA) removal from wastewater, International Biodeterioration and Biodegradation 122: 1-11, 2017
 • Bernat K., Cydzik-Kwiatkowska A., Wojnowska-Baryła I., Karczewska M., Physicochemical properties and biogas productivity of aerobic granular sludge and activated sludge, Biochemical Engineering Journal 117: 43-51., 2017
 • Zielińska M., Bułkowska K., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Removal of bisphenol A (BPA) from biologically treated wastewater by microfiltration and nanofiltration, International Journal of Environmental Science and Technology 13: 2239-2248, 2016
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Rusanowska P., Zielińska M., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Microbial structure and nitrogen compound conversions in aerobic granular sludge reactors with non-aeration phases and acetate pulse feeding, Environmental Science and Pollution Research 23(24): 24857-24870, 2016
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Wojnowska-Baryła I., Nitrogen-converting communities in aerobic granules at different hydraulic retention times (HRTs) and operational modes, World Journal of Microbiology and Biotechnology 31(1): 75-83, 2015
 • Bernat K., Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A. Wojnowska-Baryła I., Biogas production from different size fractions separated from solid waste and the accompanying changes in the community structure of methanogenic Archaea, Biochemical Engineering Journal 100: 30-40, 2015
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Rusanowska P., Zielińska M., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Structure of nitrogen-converting communities induced by hydraulic retention time and COD/N ratio in constantly aerated granular sludge reactors treating digester supernatant, Bioresource Technology 154: 162-170, 2014
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Zielińska M., Wojnowska-Baryła I., Cycle length and COD/N ratio determine properties of aerobic granules treating high-nitrogen wastewater, Bioprocess and Biosystems Engineering 37: 1305-1313, 2014
 • Kasiński S., Wojnowska-Baryła I., Oxygen demand for the stabilization of the organic fraction of municipal solid waste in passively aerated bioreactors, Waste Management 34: 316-322, 2014
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Removal of bisphenol A (BPA) in a nitrifying system with immobilized biomass, Bioresource Technology 171: 305-313, 2014
 • Bernat K., Kulikowska, D., Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Wojnowska-Baryła I., Simultaneous nitrification and denitrification in an SBR with a modified cycle during reject water treatment, Archives of Environmental Protection, 390: 83-91, 2013
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Truchan T., Treatment of high-ammonium anaerobic digester supernatant by aerobic granular sludge and ultrafiltration processes, Chemosphere 90: 2208-2215, 2013
 • Kasiński S., Wojnowska-Baryła I., Passive aeration allows stabilization of waste without regulation of moisture, Compost Science & Utilization 21: 147-155, 2013
Kursy, szkolenia, staże: 

– 1980-1982: Iowa State  University Ames, Engineering Research Institute;
– 1992: Scottish College w Auchincruve Biochemical Department;
– 1994: University of Sunderland School of Ecology;
– 1996, 1998: Department of Brewing Science and Technology, CERIA Brussels.