Realizacje

Lista wybranych grantów sfinansowanych przez źródła zewnętrzne (KBN, NCN, NCBiR):

Okres realizacji Kierownik projektu Tytuł
2010 - 2013 Kaczmarczyk, D. Dobór tarlaków na podstawie ich indywidualnych charakterystyk genetycznych jako metoda ochrony zasobów zmienności genetycznej populacji ryb łososiowatych
2010 - 2012 Możejko, J. Mikrobiologiczna synteza polihydroksykwasów z wykorzystaniem przepracowanych olejów pochodzenia roślinnego
2010 - 2012 Bernat, K. Stabilizacja tlenowa frakcji wielkościowych wydzielonych podczas mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych
2010 - 2012 Zielińska, M. Wykorzystanie układu hybrydowego (biomasa  unieruchomiona – systemy membranowe) do usuwania bisfenolu A ze ścieków
2011 - 2012 Kasiński, S. Efektywność biostabilizacji wydzielonych frakcji wielkościowych odpadów komunalnych
2011 - 2014 Gusiatin, M. Wykorzystanie kompostu jako czynnika stabilizującego w procesach remediacji gleb zanieczyszczonych metalami (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn)
2011 - 2013 Cydzik-Kwiatkowska, A. Usuwanie azotu ze scieków o niskim stosunku ChzT/N przez tlenowy osad granulowany
2012 - 2013 Wolińska, L. Badanie molekularnego podłoża toksyczności wybranych metylowych i fenylowych pochodnych fenantreenu dla zarodków Danio pręgowanego (Danio rerio Hamilton)

 

Lista wybranych tematów zleconych i sfinansowanych przez podmioty gospodarcze:

Okres realizacji Kierownik tematu Tytuł
2008 Wojnowska-Baryła, I. Koncepcja zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z sektora komunalnego z miasta Kętrzyn
2009 Wojnowska-Baryła, I. Badanie składu i właściwości odpadów ze składowiska w Zakurzewie k/Grudziądza
2009 - 2010 Bernat, K. Badania przemysłowe technologii biosuszenia organicznej frakcji odpadów komunalnych dla Zakładu Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o. o. z siedzibą w Mławie
2010 Wojnowska-Baryła, I. Weryfikacja założeń produkcyjnych preparatu probiotycznego oraz przygotowanie serii przedprodukcyjnej preparatu probiotycznego
2010 Białowiec, A. Badania właściwości odpadów zdeponowanych na składowisku w miejscowości Karcze gm. Sokółka oraz powstających tam w wyniku procesów technologicznych odcieków
2011 - 2012 Białowiec, A. Badania właściwości fizyko-chemicznych odpadów zdeponowanych na składowisku w Mławie zarządzanym przez Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.
2014 Kasiński, S. Ekspertyzy i opracowania związane z gospodarką odpadami komunalnymi
2014 Ciesielski, S. Izolacja i charakterystyka bakterii kwasu mlekowego