Ochrona środowiska

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA
Studia drugiego stopnia magisterskie3 sem.Inżynieria waloryzacja ekologiczna
Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology (oferta w języku angielskim)

 

Studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska

specjalność: inżynieria i waloryzacja ekologiczna

studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć wynosi 927, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 90.

Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska kończą się pracą magisterską i egzaminem magisterskim. Absolwenci 1,5 - rocznych stacjonarnych studiów II stopnia uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność: inżynieria i waloryzacja ekologiczna posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu: biologii, ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii i hydrauliki z uwzględnieniem efektów aktywności człowieka w otaczającym go środowisku. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, techniki i technologie w ochronie środowiska oraz sposoby ochrony i odnowy zasobów naturalnych. Zna techniki monitoringu, w tym teledetekcyjnego, dokumentacje przyrodnicze, ekspertyzy, a przede wszystkim Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko, prognozy i opinie przyrodnicze mające zastosowanie w procesach inwestycyjnych i administracyjnych. Identyfikuje zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zna metody rekultywacji zbiorników wodnych, a także systemy zaopatrzenia i gospodarowania wodą. Wykazuje biegłość w zakresie technologii informatycznych, funkcjonowania i obliczania ujęć wody, systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, funkcjonowania obiektów inżynierskich, zna technologie oczyszczania ścieków przemysłowych i unieszkodliwiana odpadów. Posługuje się aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy związane z planowaniem, projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów miejskich i przemysłowych. Umie interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie wnioski. Absolwent ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku ochrona środowiska, specjalność: inżynieria ekologiczna jest przygotowany do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych rozwiązań, technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, zagospodarowania odpadami i innych zakładach gospodarki komunalnej, w instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska, a zwłaszcza w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Środowiska przy organizacji i planowaniu pomiarów, eksploatacji systemów monitoringu, w przemyśle w komórkach ochrony środowiska, w biurach projektów, w organach administracji państwowej i samorządowej, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w branżowych firmach handlowych, w instytucjach naukowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

specjalność: Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology (studia w języku angielskim)

studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 758 oraz 750 godzin praktyki (sem. 3), a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 90.

Studia kończą się pracą dyplomową i egzaminem magisterskim. Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie wspólnie z Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu zaprasza absolwentów studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - inżynierskich kierunków: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii - do podjęcia stacjonarnych 3-semestralnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z zakresu: inżynierii procesowej, biotechnologii i ochrony środowiska (Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology).

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w języku angielskim. Kształcenie rozpoczyna się w semestrze letnim każdego roku akademickiego w Olsztynie. Po zaliczonym semestrze studenci kontynuują naukę na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu. Trzeci semestr studiów (dyplomowy) może być realizowany na UWM w Olsztynie lub na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu. Absolwenci uzyskają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia - magisterskich UWM w Olsztynie na kierunku ochrona środowiska oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu na kierunku inżynieria procesowa w zakresie wspólnie realizowanej specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology.

Kwalifikacja absolwenta

Absolwent II stopnia kształcenia na kierunku ochrona środowiska (UWM w Olsztynie) oraz kierunku inżynieria procesowa (Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu) specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology ma poszerzoną wiedzę z biologii molekularnej, chemii, mechaniki, inżynierii procesowej, biotechnologii i technologii stosowanych w ochronie środowiska.

Absolwenci specjalności znają nowoczesne technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i utylizacji odpadów, remediacji gruntów oraz wykorzystują metody biologii molekularnej do monitorowania różnorodności mikroorganizmów w środowisku naturalnym i technicznym.

Rozległa i dogłębna wiedza teoretyczna i praktyczna, sprawność w docieraniu do zasobów wiedzy, znajomość nowoczesnych technologii i metod badawczych oraz umiejętność stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, praca w zespole międzynarodowym, umiejętność sprostania wyzwaniom konkurencji są najważniejszymi atutami absolwentów studiów II stopnia specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology.

Uprawnienia zawodowe

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle i instytucjach związanych z ochroną środowiska, studiują na III stopniu.

 

Dowiedz się więcej