Ochrona środowiska

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA
Studia drugiego stopnia magisterskie3 sem.Inżynieria waloryzacja ekologiczna

 

Studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska

specjalność: inżynieria i waloryzacja ekologiczna

studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć wynosi 927, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 90.

Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska kończą się pracą magisterską i egzaminem magisterskim. Absolwenci 1,5 - rocznych stacjonarnych studiów II stopnia uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność: inżynieria i waloryzacja ekologiczna posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu: biologii, ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii i hydrauliki z uwzględnieniem efektów aktywności człowieka w otaczającym go środowisku. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, techniki i technologie w ochronie środowiska oraz sposoby ochrony i odnowy zasobów naturalnych. Zna techniki monitoringu, w tym teledetekcyjnego, dokumentacje przyrodnicze, ekspertyzy, a przede wszystkim Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko, prognozy i opinie przyrodnicze mające zastosowanie w procesach inwestycyjnych i administracyjnych. Identyfikuje zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zna metody rekultywacji zbiorników wodnych, a także systemy zaopatrzenia i gospodarowania wodą. Wykazuje biegłość w zakresie technologii informatycznych, funkcjonowania i obliczania ujęć wody, systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, funkcjonowania obiektów inżynierskich, zna technologie oczyszczania ścieków przemysłowych i unieszkodliwiana odpadów. Posługuje się aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy związane z planowaniem, projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów miejskich i przemysłowych. Umie interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie wnioski. Absolwent ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku ochrona środowiska, specjalność: inżynieria ekologiczna jest przygotowany do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych rozwiązań, technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, zagospodarowania odpadami i innych zakładach gospodarki komunalnej, w instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska, a zwłaszcza w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Środowiska przy organizacji i planowaniu pomiarów, eksploatacji systemów monitoringu, w przemyśle w komórkach ochrony środowiska, w biurach projektów, w organach administracji państwowej i samorządowej, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w branżowych firmach handlowych, w instytucjach naukowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

Dowiedz się więcej