Rybactwo

KIERUNEK RYBACTWO
Studia pierwszego stopnia inżynierskie7 sem.bez specjalności
Studia drugiego stopnia magisterskie3 sem.akwakultura i akwarystyka
aquaculture and fisheries (oferta w języku angielskim)

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Rybactwo

studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba godzin zajęć wynosi 2427, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 210.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Rybactwo kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem inżynierskim. Absolwenci 3,5-letnich, stacjonarnych studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym, oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. Zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa. Posiada wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz zna zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego. Potrafi kierować zespołami ludzkimi oraz posługiwać się fachową literaturą z zakresu problematyki rybackiej. Potrafi posługiwać się językiem obcym z zakresu problematyki rybackiej (na poziomie biegłości B2) i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako: właściciel gospodarstwa rybackiego (jeziorowe, stawowe, pstrągowe, wylęgarnia oraz wędkarskie łowisko specjalne); ichtiolog nadzorujący pracę farm, ośrodków zarybieniowych i wylęgarni, kierujący gospodarką na jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach w kraju i UE; przedstawiciel firm produkujących i sprzedających pasze, sprzęt do odłowów i przerobu ryb, przedsiębiorstw importujących i eksportujących ryby; specjalista w zakresie produkcji i obrotu rybami akwaryjnymi; ichtiolog w parkach narodowych i rezerwatach przyrody; specjalista w laboratoriach oraz ośrodkach doradztwa, inspektor ds. gospodarki rybackiej w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Rybactwo

specjalność: akwakultura i akwarystyka

studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć wynosi 927, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 90. Studia drugiego stopnia na kierunku Rybactwo kończą się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) i egzaminem magisterskim. Absolwenci półtorarocznych, stacjonarnych studiów II stopnia uzyskują tytuł magistra inżyniera.

Kwalifikacja absolwenta

Absolwent kierunku Rybactwo – specjalność Akwarystyka i akwakultura posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu technik, technologii i urządzeń stosowanych w akwakulturze ryb oraz bezkręgowców wodnych słodkowodnych i morskich. Zna zasady zrównoważonej eksploatacji naturalnych populacji ryb, stosowania czynnych i biernych metod ochrony ichtiofauny. Potrafi wybrać model zagospodarowania danego akwenu (z dominacją połowów gospodarczych, wędkarskich lub model mieszany) i sporządzić fachowy operat rybacki. Ma pogłębioną wiedzę na temat ekonomiki przemysłowych metod chowu i eksploatacji ryb z zachowaniem poszanowania prawa wodnego, rybackiego i ochrony środowiska, ze szczególnych uwzględnieniem przepisów prawnych Unii Europejskiej. Posiada poszerzoną znajomość języka obcego, zwłaszcza w zakresie słownictwa fachowego oraz doskonalszą znajomość technik komputerowych, stosowanych w praktyce i nauce rybackiej. Jest wszechstronnie przygotowany do planowania, projektowania i kontroli procesów technologicznych, nadzoru oraz eksploatacji maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej. Potrafi ocenić wpływ rybactwa na środowisko i rozwiązywać problemy gospodarki rybackiej. Zna wszechstronnie funkcje i zakres obowiązków ichtiologa w gospodarstwach rybackich o zróżnicowanym profilu produkcyjnym. Zna podstawy metodologii badań naukowych i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich i/lub pracy w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Uprawnienia zawodowe

Studia kształcą wysokiej klasy fachowców w zakresie akwakultury i akwarystyki, którzy potrafią prowadzić działalność produkcyjną, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, przepisów prawnych w zakresie rybactwa i ochrony środowiska. Absolwenci są w stanie zaplanować, nadzorować i zrealizować produkcję rybacką w warunkach kontrolowanych, są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w specjalistycznych gospodarstwach na wszystkich etapach produkcji. Absolwenci znajdują zatrudnienie, jako ichtiolodzy w gospodarstwach produkcyjnych stawowych, ośrodkach zarybieniowych oraz Polskim Związku Wędkarskim, ale także jako inspektorzy nadzoru rybackiego w jednostkach administracji państwowej i samorządowej; instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem środków z UE oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Mogą prowadzić specjalistyczne hodowle ryb egzotycznych i akwaryjnych, prowadzić handel detaliczny i hurtowy rybami ozdobnymi.

specjalność: aquaculture and fisheries

studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć wynosi 927, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 90. Studia drugiego stopnia na kierunku Rybactwo kończą się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) i egzaminem magisterskim. Absolwenci półtorarocznych, stacjonarnych studiów II stopnia uzyskują tytuł magistra inżyniera.

 

Dowiedz się więcej