Harmonogram rekrutacji letniej

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2016/2017

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

 

1.       

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.06 - 08.07.2016 dogodziny 15.00 

2.       

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

 

08.07.2016 r.*

3.       

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

20.06 – 08.07.2016 r.

4.       

Przyjmowanie od kandydatów na studia legitymujących się świadectwem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB zaświadczenia
o uzyskanych wynikach

8.07.2016 r.
do godz. 13:00

5.       

 

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia  posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

11.07.2016 r.
do godz. 15.00

6.   

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych

13.07.2016 r.
godz. 13:00

7.   

 

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

20.07.2016 r.
do godz. 15:00

8.   

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

22.07.2016 r.
do godz. 12:00

9.   

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

do 27.07.2016 r.
do godz. 15:00

10.   

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

01.08.2016 r.

                                                                             

 

          Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne II stopnia 2016/2017

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

 

1.       

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.06 - 25.07.2016 dogodziny 15.00 

2.       

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

 

25.07.2016 r.*

3.       

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

20.06 – 25.07.2016 r.

do godz. 15.00

4.       

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiw wyższych za granicą

27.07.2016 r. 

5.   

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych

28.07.2016 r. 
godz. 13:00

6.   

 

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

05.08.2016 r.
do godz. 15:00

7.   

Ostateczny termin potwierdzenie zamiaru studiowania poprzez wniesienie oplaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

02.09.2016 r.

8.   

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

 

05.09.2016 r.

 

 

                       Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne i niestacjonarne 2016/2017

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

 

1.       

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

08.09 - 14.09.2016
do godziny 15.00 

2.       

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

 

14.09.2016 r.*

3.       

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

08.09 - 14.09.2016
do godziny 15.00 

4.       

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadającyhświadectwo maturalne uzyskane za granicą oraz dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiw wyższych za granicą

16.09.2016 r. 

5.

Egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych

19.09.2016

6.   

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 

20.09.2016 r. 
godz. 13:00

7.   

 

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

23.09.2016 r.
do godz. 15:00

8.   

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

 

26.09.2016 r.

 

*) o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM