Studiuj Ochronę środowiska

DROGI INŻYNIERZE,

Studiuj Ochronę środowiska, kierunek z tradycjami, kierunek z przyszłością, kierunek dla Ciebie!

DLACZEGO OCHRONA ŚRODOWISKA I DLACZEGO U NAS?

Powód pierwszy
Wydział Nauk o Środowisku jest jednym z najlepszych ośrodków edukacyjnych w Europie, kształcącym specjalistów z zakresu ochrony środowiska już od 1970 r.
Ochrona środowiska jest jednym z priorytetów
Unii Europejskiej, daje szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy.
Współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi
- w ramach wymiany studentów w Programie Erasmus możesz część studiów odbyć na jednej z nich. Możesz również podjąć międzynarodowe studiadrugiego stopnia, magisterskie(w języku angielskim)  z zakresu: inżynierii procesowej, biotechnologii i ochrony środowiska, które realizujemy wspólnie z Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu (Niemcy).
Oferujemy atrakcyjny, interdyscyplinarny program studiów wzbogacony o praktyki
(krajowe i zagraniczne) oraz zajęcia o charakterze terenowym.
Ubiegamy się o uzyskanie dla Ochrony środowiska statusu kierunku zamawianego.

Powód drugi
Wydział Nauk o Środowisku ma
, według surowych kryteriów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  najwyższą kategorię naukową, a także pełne prawa akademickie.
Mamy znakomitą, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną
o uznanym dorobku międzynarodowym.
U nas bezpośredni kontakt studenta z nauczycielem akademickim to
nie (jak to niestety często bywa) pusta deklaracja, lecz codzienność.
Dysponujemy świetną bazą dydaktyczną i badawczą
w postaci doskonale wyposażonych laboratoriów, szczególnie w nowo wybudowanych obiektach - Centrum Biotechnologii Środowiska i oddanym do użytku w lutym 2012 roku, unikatowym w skali europejskiej Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.
Wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej i znakomita baza badawczo-dydaktyczna pozwalają nam prowadzić studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie).

Powód trzeci
Kortowo jest najpiękniejszym kampusem uniwersyteckim w Polsce
, położonym na obrzeżach miasta, nad jeziorem, w sąsiedztwie rozciągającego się na kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych naturalnego lasu, którego zazdroszczą nam wszyscy w Polsce. Również goście zagraniczni są zauroczeni naszym miasteczkiem akademickim.
Na terenie Kortowa znajdują się:
akademiki (wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu), budynki dydaktyczne, nowoczesna i świetnie wyposażona Biblioteka UWM, sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, poczta, bankomaty, księgarnie, bary szybkiej obsługi, stołówka, kluby studenckie.
Wspaniała lokalizacja miasteczka studenckiego a także zaplecze sportowe stwarzają bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki i wielu dyscyplin sportowych
, takich jak: tenis, żeglarstwo i inne sporty wodne, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, jazda konna. W 2012 r. została oddana do użytku wielofunkcyjna akademicka pływalnia.
Studenci
pragnący pogłębiać swoją wiedzę i połączyć ją z praktyką, mogą brać udział w pracach licznych kół naukowych.
Nasze tradycyjne juwenalia - Kortowiada, uchodzą za najatrakcyjniejsze w Polsce
- przyjeżdżają nań tłumnie od lat studenci z innych ośrodków akademickich w Polsce.
Kortowo jest wspaniałym miejscem nauki i relaksu, wspominanym przez ogromną rzeszę absolwentów z wielkim sentymentem, zarówno przez prymusów, jak i tych, których kariera studencka była bardziej „wyboista", najeżona egzaminami poprawkowymi, warunkami, powtarzaniem roku. Naprawdę: Kortowo - to jest to!!!

A teraz nieco konkretów
Kierunek Ochrona środowiska
realizowany na Wydziale Nauk o Środowisku jest kierunkiem interdyscyplinarnym, na którym kształcenie odbywa się w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych i rolniczych. Obejmuje studia II stopnia (magisterskie) pozwalające na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresiestosowania zasadzrównoważonego rozwoju, metod, technik i technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska oraz gospodarowania i zarządzania środowiskiem. Co ważne, program studiów umożliwia także nabycie umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, organizacji i zarządzania ochroną środowiska oraz biegłego posługiwania się środkami informatycznymi, zwłaszcza w zakresie kontroli i sterowania procesami technologicznymi w ochronie środowiska.

Studia II stopnia trwają 3 semestry. Adresowane są do absolwentów studiów inżynierskich z zakresu ochrony środowiska lub kierunków pokrewnych. Studia realizowane w specjalności: inżynieria i waloryzacja ekologiczna oraz inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska (oferta w języku angielskim). Absolwenci studiów drugiego stopnia mają pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony środowiska i studiowanych specjalności, wzbogaconą o aspekty ekonomiczne i prawne. Są przygotowani do twórczej pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, firmach konsultingowych zajmujących się oceną wpływu inwestycji na środowisko, laboratoriach środowiskowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz w jednostkach opracowujących strategie gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo. Są to nowe, bardzo atrakcyjne i rozwijające się segmenty rynku pracy w całej Unii Europejskiej!

Międzynarodowe studia drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność Inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska (oferta w języku angielskim) trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 758 oraz 750 godzin praktyki (sem. 3), a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 90.

Studia kończą się pracą dyplomową i egzaminem magisterskim. Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie wspólnie z Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu zaprasza absolwentów studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - inżynierskich kierunków: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii - do podjęcia stacjonarnych 3-semestralnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z zakresu: inżynierii procesowej, biotechnologii i ochrony środowiska (Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology).

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w języku angielskim. Kształcenie rozpoczyna się w semestrze letnim każdego roku akademickiego w Olsztynie. Po zaliczonym semestrze studenci kontynuują naukę na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu. Trzeci semestr studiów (dyplomowy) może być realizowany na UWM w Olsztynie lub na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu. Absolwenci uzyskają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia - magisterskich UWM w Olsztynie na kierunku ochrona środowiska oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu na kierunku inżynieria procesowa w zakresie wspólnie realizowanej specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology.