Oferta dla firm

 • Opracowanie i wdrażanie różnych metod rekultywacji zbiorników wodnych.
 • Opracowanie i wdrażanie kompleksowych (w strefie brzegowej, zlewni bezpośredniej i na dopływach) metod ochrony zbiorników wodnych przed dopływem zanieczyszczeń.
 • Wykonywanie pomiarów batymetrycznych i morfometrycznych jezior oraz badań wody i osadów dennych pod kątem doboru metody rekultywacji.
 • Opracowanie procedur przygotowawczych i harmonogramów działań dla podmiotów uczestniczących w realizacji projektów ochronnych i rekultywacyjnych wód powierzchniowych.
 • Opracowanie inteligentnego monitoringu środowiska wodnego poprzez wykorzystanie danych wysokich częstotliwości oraz instalację samoczynnych, wieloparametrycznych urządzeń monitorujących ze zdalną transmisją i wizualizacją danych.
 • Wykonanie ekspertyz z zakresu badań hydrologicznych oraz wpływu obiektów produkcyjnych (gospodarstwa rolne, rybackie, zakłady) na jakość wód powierzchniowych.

 

  MIKROBIOLOGIA ŚRODOWISKOWA 

Może uczestniczyć w badaniach  monitoringu stanu środowisk, przygotowaniu cen oddziaływań obiektów komunalnych na środowisko  oraz w programach edukacyjnych dotyczących:

 • Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów z różnych środowisk metodami klasycznymi i molekularnymi.
 • Antybiotykooporność  i wielolekooporność szczepów bakteryjnych z różnych środowisk (woda, ścieki, powietrze, gleba).
 • Badanie genetyczne zróżnicowania środowiskowych szczepów bakteryjnych.
 • Określanie możliwości wykorzystania probiotycznych szczepów bakteryjnych 
   w akwakulturze ryb.
 • Badania dotyczące zastosowania mikroorganizmów (bakterii i archeonów) beztlenowych w procesach biotechnologicznych (pozyskiwanie biogazu i innych biopaliw).
 • Badania mikrobiologiczne dotyczące  skuteczności oczyszczania ścieków. 
  w różnych układach technologicznych.
 • Mikrobiologiczna (bakteriologiczna i mikologiczna) ocena czystości powietrza atmosferycznego i pomieszczeń użyteczności publicznej.
 • Badania mikrobiologiczne dotyczące różnych środowisk naturalnych (woda, gleba, powietrze) oraz kształtowanych antropogenicznie.