Oferta dla firm

  • Opracowanie i wdrażanie różnych metod rekultywacji zbiorników wodnych.
  • Opracowanie i wdrażanie kompleksowych (w strefie brzegowej, zlewni bezpośredniej i na dopływach) metod ochrony zbiorników wodnych przed dopływem zanieczyszczeń.
  • Wykonywanie pomiarów batymetrycznych i morfometrycznych jezior oraz badań wody i osadów dennych pod kątem doboru metody rekultywacji.
  • Opracowanie procedur przygotowawczych i harmonogramów działań dla podmiotów uczestniczących w realizacji projektów ochronnych i rekultywacyjnych wód powierzchniowych.
  • Opracowanie inteligentnego monitoringu środowiska wodnego poprzez wykorzystanie danych wysokich częstotliwości oraz instalację samoczynnych, wieloparametrycznych urządzeń monitorujących ze zdalną transmisją i wizualizacją danych.
  • Wykonanie ekspertyz z zakresu badań hydrologicznych oraz wpływu obiektów produkcyjnych (gospodarstwa rolne, rybackie, zakłady) na jakość wód powierzchniowych.