Oferta dla firm

 

Oferta naukowo-badawcza w ramach Inteligentnych Specjalizacji – Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii

Kontakt – dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM – kierownik Katedry, tel. 89 524 52 89; 89 523 35 17

 

 EKONOMIA WODY:

1. Opracowanie konstrukcji nowego typu barier biogeochemicznych (Floating Treatment Wetlands)  dla ochrony wód powierzchniowych przed nadmierną eutrofizacją, szczególnie zbiorników używanych dla celów rekreacyjnych.

2. Rozwój metod zdalnego monitoringu wód w różnej skali w oparciu o teledetekcję satelitarną i dronową.

3. Zastosowania modelowania hydrodynamiki zbiorników wodnych jako podstawy dla przedsięwzięć inwestycyjnych, analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz dla celów prognostycznych.

4. Ocena jakości osadu czynnego na podstawie analizy mikroskopowej

5. Szkolenia dla pracowników oczyszczalni ścieków nt. „Ekologia osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych”.

6. Opracowanie i wdrożenie modelu turystyczno-rekreacyjnego i rybackiego użytkowania do projektów rekultywacji terenów powyrobiskowych w kierunku wodnym z analizą efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.

7. Opracowanie i wdrożenie programu rewitalizacji rzek.

8. Opracowanie modelu rybackiego zagospodarowania i użytkowania wód z analizą efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.

9. Opracowanie i wdrożenie programu ochrony i odtwarzania bioróżnorodności jezior i rzek.

10. Opracowanie modelu rekreacyjnego zagospodarowania wód z analizą efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.

11. Prowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz monitoring środowiska w zakresie:

  • prowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (prognoza oceny oddziaływania na środowisko) niezbędnej w planowaniu przestrzennym, ocenie dokumentów strategicznych itp. zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

        - wykonanie Prognozy oceny oddziaływania na środowisko

        - wykonanie opracowań ekofizjograficznych (gminy, powiatu, województwa),

  • prowadzenie pełnej procedury OOŚ:

        - wykonanie ekspertyzy przyrodnicze, waloryzacje środowiska przyrodniczego na potrzeby               projektów inwestycyjnych (np. budowa infrastruktury drogowej, kolejowej, dróg wodnej, lotnisk itp.).

       - wsparcie na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia, począwszy od opracowania wstępnej oceny                wrażliwości lokalizacji inwestycji z punktu widzenia możliwości wystąpienia jej znaczących,                              negatywnych oddziaływań na środowisko (screening inwestycyjny),

      - raporty oceny oddziaływania inwestycji na środowisko zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

      -  inwentaryzacje przyrodnicze i monitoring komponentów środowiska (w tym siedlisk i                      gatunków Natura 2000),

      - Karty Informacyjne Przedsięwzięć, które mogą stanowić materiał dowodowy w postępowaniu               OOŚ i być podstawą wydania decyzji środowiskowej,

      - planowanie i projektowanie środków łagodzących, minimalizujących i kompensujących                negatywne skutki realizacji planowanych przedsięwzięć w obszarach Natura 2000,

      - prowadzenie pełnej analizy oddziaływania potencjalnych przedsięwzięć na stan oraz cele                             środowiskowe jednolitej części wód w oparciu o wskaźniki i metody zgodne z rozporządzeniami             Ministra Środowiska oraz art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej,

      -  nadzory przyrodnicze nad realizacją inwestycji (kompleksowy nadzór obejmujący np.                               zabezpieczenie batrachofauny, ichtiofauny zagrożonej działaniami inwestycyjnymi),

      -  monitoring przyrodniczy, porealizacyjny przedsięwzięć.

12. Ochrona przyrody

      - plany ochrony (rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych) oraz plany zadań ochrony form               ochrony przyrody (obszarów Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów siedliskowych),

      - ekspertyzy przyrodnicze oparte na inwentaryzacji i waloryzacji najcenniejszych elementów                      środowiska przyrodniczego,

      -  monitoring przyrodniczy siedlisk oraz gatunków ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i                  gatunków „od wód zależnych” zgodnie z metodykami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

      - prowadzenie konsultacji społecznych.

13. Edukacja ekologiczna

     - pełne kompleksowe opracowanie ścieżek edukacyjnych,

     - pełne kompleksowe opracowanie przyrodnicze szlaków turystycznych,

     - stworzenie programów oraz realizacji zajęć edukacyjnych dla różnych adresatów w zakresie                  ekologii i ochrony środowiska.

14. Realizacja projektu naukowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który swoim zasięgiem obejmować może następujące zadania:

    - Produkcja jachtów i łodzi,

    - Transport wodny,

    - Środowisko przyrodnicze i jego ochrona,

    - Sporty wodne.

  • Współpraca dotycząca zbudowania projektu naukowo-wdrożeniowego

pt. „Ekojacht - przyjazna środowisku naturalnemu jednostka pływająca”.

  • Tworzenia projektu wyposażania zarówno jednostek nowobudowanych, jak również już istniejących, w systemy „ogniw fotowoltaicznych”, jako jednych z alternatywnych i stanowiących dodatkowe uzupełnienie źródeł energii na jachcie (studium efektywnej oszczędności energii).
  • Stworzenie programu ochrony środowiska na Wielkich Jeziorach Mazurskich poprzez wdrożenie obowiązkowego „montowania kingstonów” zbiorników nieczystości płynnych, jako zastąpienie dotychczasowo istniejących chemicznych WC, które nie są przyjazne środowisku. Dodatkowym składnikiem wdrożeniowym byłoby obowiązkowe wyposażenie w ramach drugiego etapu budowy nowych Ekomarin, doposażenie już funkcjonujących, w stanowiska do odbioru nieczystości płynnych z jachtu (pompa do odbioru nieczystości), czyli połączenie tych programów w integralny system (opracowanie programu w oparciu o analizę potrzeb  rynku).
  • Tworzenie systemu uzdatniania zamkniętych obiegów wody użytkowej. Program ten dotyczyć będzie przede wszystkim dynamicznie rozwijającej się sieci pływających domów motorowych, tzw. hausbootów, które tego rodzaju wyposażenia w przeciwieństwie do nowopowstających jachtów żaglowych nie mają (określenie skali zjawiska i przygotowanie studium wykonalności, propozycja rozwiązań technologicznych).
  • Wspieranie tradycyjnego szkutnictwa. Po Wielkich Jeziorach Mazurach żeglują zbyt duże jednostki pływające, np. 33 stopowe, takie jak po wodach morskich, np. Chorwacji. Aby zapobiec temu nienaturalnemu zjawisku, można stworzyć nowy trend, polegający na powrocie do budowania proekologicznych jachtów drewnianych. Ze względu na trudność wytworzenia takich dużych konstrukcji w technologii drewnianej, flota zbyt dużych jednostek żaglowych naturalnie zaniknie. Taka koncepcja może się stać fundamentem kreowania postaw proekologicznych uczestników korzystających z wód Warmii i Mazur. (stworzenie programu wdrożeniowego wraz ze ścieżką ekologiczną).

 

 ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

1. Opracowanie projektu stawowego gospodarstwa agroturystycznego z analizą efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.

2. Opracowanie projektu wdrożeniowego dla obiektu do podchowu ryb w sadzach oświetlonych z analizą efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.