dr Jarosław Klimczak

Telefon: 
89 523 34 56; 602178236
Profil badawczy: 

Turystyka i Rekreacja

 

Publikacje:

Klimczak J., Jędrzejko M., „Bezprzyrządowe metody oceny wpływu narkotyków na człowieka”, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa 2010

Klimczak J., „Nowe uzależnienia i zaburzenia wychowawcze „Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010

Klimczak J., Jędrzejko M., „Człowiek w wielkiej sieci- nowe multimedia- źródło zaburzeń wychowawczych i uzależnień „- Fundacja Pedagogium., Warszawa 2010

Klimczak J., Paś R., Sportowe programy profilaktyczne przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych - „Policja „ nr 3/2010

Klimczak J., Jędrzejko M., Wybrane zagadnienia uzależnień a uzależnienie od multimediów -„Jak kształtować kontakt dziecka z multimediami?". Fundacja PEDAGOGIUM, Warszawa 2010

Klimczak J. Jędrzejko H.,  Jędrzejko R. Podstawy pomocy przedlekarskiej w przypadku zażycia narkotyku i paranarkotyku -W: Człowiek i uzależnienia (Red.). Mariusz Jędrzejko Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa 2010

Klimczak J. Jędrzejko M., Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i para narkotykowych -W: Człowiek i uzależnienia ( Red.) . Mariusz Jędrzejko Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa 2010

Klimczak J., Taper A., Świat gier komputerowych i sieciowych -W: „Człowiek w wielkiej sieci” (Red.) Klimczak J., Jędrzejko M., - Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa 2010

Klimczak J. Jędrzejko M., Nowe Wymiary patologii społecznych i zaburzeń wychowawczych wśród dzieci i młodzieży. Poszukiwanie rozwiązań alternatywnych -W: „Przeciwdziałanie Poprzez Sport Agresji i Patologii Wśród Dzieci i Młodzieży" Klimczak J., Bublewicz B., Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2010

Klimczak J., Bublewicz B., „Program Przeciwdziałanie Poprzez Sport Agresji i Patologii Wśród Dzieci i Młodzieży- poradnik uczestnika programu"- MSWiA, Warszawa 2010

Klimczak J., Bublewicz B., „Przeciwdziałanie Poprzez Sport Agresji i Patologii Wśród Dzieci i Młodzieży"- Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2010

Klimczak J., Jędrzejko M., Rozpoznawanie Zachowań narkotykowych i paranarkotykowych --W: „Nowe uzależnienia i zaburzenia wychowawcze (Red.) Klimczak J., „-Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010

Klimczak J., Jędrzejko M., Wpływ narkotyków na zdrowie i zachowania człowieka -W: „Nowe uzależnienia i zaburzenia wychowawcze (Red.) Klimczak J., „-Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010

Klimczak J. Paś R., Programy resocjalizacyjne i zapobiegania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży -stan aktualny i perspektywy- „Przegląd Policyjny" Wspol w Szczytnie 2011

Klimczak J., Jędrzejko M, Jabłoński P., Człowiek i uzależnienia- narkotyki i para narkotyki. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa 2011

Klimczak J., Jabłoński P., Jędrzejko M. „Drugs The polish perspective”. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa-Milanówek 2011

Klimczak J., Klimczak M., Paś R., Programy resocjalizacyjne i zapobiegania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży –stan aktualny i perspektywy- „Przegląd Policyjny” 4(104) WSPOL w Szczytnie 2011

Klimczak J., Maciuk R., Paś R., Program „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”- badania pilotażowe -„Przegląd Policyjny”1(101)WSPOL w Szczytnie 2011

Klimczak J., Jędrzejko M., Pliszka J., Jabłoński P., Drugs and Speed Drugs Akademia Ostrowska. Ukraina 2011r.

Klimczak J., Maciuk R. Paś R. Zjawiskowe Formy agresji i patologii społecznej wśród uczniów szkół olsztyńskich: -W: „Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną” (Red.) Palak Z., Piątek M., Róg A., Zięba- Kołodziej B., PWSZ Tarnobrzeg 2011r.

Klimczak J., Jędrzejko M., Nowe typy i źródła zjawisk patologicznych zachowań destrukcyjnych wśród młodzieży- interpretacja socjologiczno- pedagogiczna, -W: „Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży ” (Red.) Palak Z., Piątek M., Róg A., Zięba- Kołodziej B., PWSZ Tarnobrzeg 2011r.

Klimczak J., Bublewicz B., „Program Przeciwdziałanie Poprzez Sport Agresji i Patologii Wśród Dzieci i Młodzieży" -MSWiA Warszawa 2011

Klimczak J., Bublewicz B., „Program Przeciwdziałanie Poprzez Sport Agresji i Patologii Wśród Dzieci i Młodzieży- poradnik uczestnika programu"- MSWiA, ·Warszawa 2012

Klimczak J., Klimczak M., „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport” - Raport z badań uczestników projektu systemowego w województwie Warmińsko –Mazurskim –W: „Program Przeciwdziałanie Poprzez Sport Agresji i Patologii Wśród Dzieci i Młodzieży- poradnik uczestnika programu"- MSWiA, Warszawa 2012

Rutkowska K., Klimczak J., „Poczucie kontroli a poczucie kompetencji osobistej młodzieży uprawiającej sporty walki”, Polish Journal of Sport and Tourism” tom 19, nr 4, 2012

Klimczak M., Klimczak J., Podstawski R.., „Kultura fizyczna i sport jako składniki procesu zapobiegania patologiom społecznym wśród nieletnich”- „Przegląd Policyjny” 2(110) WSPOL w Szczytnie 2013

Klimczak J., Bublewicz B., Klimczak M., Półgrabski T., „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii w opinii kadry pedagogicznej zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”- „Przegląd Policyjny” 3(111) WSPOL w Szczytnie 2013

Klimczak J., Podstawski R., Choszcz D.J., Konopka S., „Modeling of anthropometric determinants for rowing ergometer performance on a distance of 500 meters by physically inactive females aged 19-23 –  “Biology of Sport” , nr 3, 2014 – artykuł przyjęty do druku

Klimczak J., Żmijewski P., Półgrabski T,. „Wpływ sportu na poziom zażywania substancji psychoaktywnych” - “Biology of Sport”, nr 3, 2014 – artykuł przyjęty do druku

Klimczak J., Bezpieczne Mazury- Przegląd Turystyczny nr 41, Olsztyn 2002

Klimczak J., Samolotem na Mazury- Przegląd Turystyczny nr 50, Olsztyn 2004

Klimczak J., Program Eko-Polska- szansą promocji turystyki, Przegląd Turystyczny nr 69, Olsztyn 2009

Klimczak J., Regionalny turystyczny portal internetowy - szansą rozwoju Warmii i Mazur, Przegląd Turystyczny nr 72, Olsztyn 2010

Klimczak J., Kiełsznia M., „Program Eko-Polska- biuletyn informacyjny"-  Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010

Klimczak J., Kiełsznia M., Żukowski M., „Rozwój inwestycji turystycznych na wybranych obszarach krainy Wielkich Jezior Mazurskich „- Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011

Klimczak J., Kiełsznia M., Environmentał monitoring as a chance fordevelopment of ecotourism in the Warmian- Masurian region -W: Organizacyjno Prawne Aspekty Innowacyjnego Rozwoju Środowiska.  Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza.2011 r.

Klimczak J., Kiełsznia M., Fighting fire threats and tourism development in the
region of North-East poland- W: Organizacyjno Prawne Aspekty Innowacyjnego Rozwoju Środowiska. 
Białoruska  Państwowa Akademia Rolnicza.2011 r.

Klimczak J., Żukowski M., Klimczak M., Perspektywy rozwoju ruchu turystycznego na Warmii i Mazurach poprzez wykorzystanie Lotniska Szczytno-Szymany. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011

Klimczak J. Klimczak M. Paś R. Program budowy ekologicznych mini –przystani żeglarskich szansą rozwoju systemu bezpieczeństwa w regionie Wielkich Jezior Mazurskich -W: (Red) Częścik R. „ Bezpieczeństwo na wodach morskich i śródlądowych Akademia Marynarki Wojskowej w Gdyni.   Gdynia 2011r.

Klimczak J., Kiełsznia M., Żukowski M., Klimczak M.,Systemy Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa dla Żeglarzy Szansą Rozwoju Turystyki w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich „- Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012 r.

Klimczak J., Półgrabski T., Żukowski M., Gawłowski S., Klimczak M., „ Ekomariny szansą rozwoju systemu zarządzania turystyką żeglarską w regionie Warmińsko- Mazurskim” Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013r.  

Klimczak J., Kiełsznia M., Klimczak M., Podstawski R., - „Poprawa bezpieczeństwa powszechnego poprzez budowę systemu portów ratowniczo- żeglarskich na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich”. Polish Journal of Natural Sciences, UWM Olsztyn 2013r.

Klimczak J., Podstawski R., Sławek M., Kolankowska E., Gizińska R., Rekreacyjno-zdrowotne zachowania młodych kobiet w wieku 19-20 lat na przykładzie plaż na Warmii i Mazurach. Polish Journal of Natural Sciences ,UWM Olsztyn 2013r.

Klimczak J., Podstawski R., Kolankowska E., Gizińska R., Górnik K., Wpływ wybranych czynników środowiskowych na wykorzystanie plaż na Warmii i Mazurach przez studentki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Polish Journal of Natural Sciences UWM Olsztyn 2013r. Klimczak J, Podstawski R, Dobosz D The association of sport and violence, aggression and aggressiveness – prospects for education aboutnon-aggression and reduction of aggressiveness, Czasopismo: Archives of Budo

Klimczak J., Podstawski R, Choszcz D, Kolankowska E, Żurek P. Habits and attitudes of first-year female students at Warmia & Mazury university: A call for implementing health education programme at universities Czasopismo: Central European Journal Of Public Health

Klimczak J., Podstawski R , Choszcz DJ , Konopka S , Starczewski M  “Anthropometric determinants of rowing ergometer performance In physically inactive collegiate females” Czasopismo: Biology of Sport

Dydaktyka: 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

nazwa przedmiotu

kierunek

rok i semestr studiów

Podstawy rekreacji i zagospodarowanie czasu wolnego

TiR

I° rok I/ I semestr

Organizacja i zarządzanie turystyką i rekreacją

TiR

I° rok III/ VI semestr

Marketing i analiza rynku usług turystycznych

TiR

I° rok II/ III semestr