STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Kierunek Rybactwo wyróżniony!

Po raz kolejny została potwierdzona wysoka jakość kształcenia  na kierunki Rybactwo. Polska Komisja Akredytacja uznała, że prowadzony na Wydziale Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie kierunek zasługuje na najwyższą ocenę. Kryteria oceny dotyczyły koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz programu studiów. Niezwykle wysoko zostały ocenione zasoby kadrowe oraz infrastruktura dydaktyczna. Ta ostatnia, tworzona głównie przez nowo utworzone Centrum Akwakultury i Inżynierii środowiska zapewnia studentom kształcenie na poziomie światowym. Nie bez znaczenia są również prowadzone na najwyższym poziomie badania, których wyniki  są bezpośrednio przekazywane studentom. W niedalekiej przyszłości możliwe będzie  również studiowanie rybactwa i akwakultury w języku angielskim dzięki czemu z doświadczenia naszych wykładowców będą mogli korzystać również studenci z zagranicy.

Na kierunku rybactwo, prawie od 70 lat kształceni są specjaliści, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie w gospodarstwach rybackich, jednostkach samorządowych jak również instytutach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wydział Nauk o Środowisku posiada pełnię praw akademickich z dyscypliny Rybactwo a więc można tu zdobyć oprócz tytułu zawodowego magistra również stopień naukowy doktora jak i doktora habilitowanego. Wydział Nauk o Środowisku wraz z sąsiadującym Instytutem Rybactwa Śródlądowego uznaje się za ogólnopolskie centrum rybactwa i akwakultury.

"Uchwała PKA - kierunek Rybactwo"

Warto dodać, że w wyniku ostatnio przeprowadzonej akredytacji również bardzo wysoko została oceniony kierunek Ochrona Środowiska.

"Uchwała PKA - kierunek Ochrona Środowiska"