STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU MNISW „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” 2019-2022

Oferta dotyczy zatrudnienia na Wydziale Nauk o Środowisku w ramach projektu pt. „INNOWACYJNA ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI DLA ZDROWIA  SPOŁECZEŃSTWA i ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, numer umowy o dofinansowanie: 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.

WYMAGANIA:

·         Ukończone studia drugiego stopnia – magisterskie, preferowany kierunek inżynieria środowiska

·         Doświadczenie w realizacji prac badawczych i laboratoryjnych z zakresu inżynierii środowiska

·         Dobra organizacja czasu i miejsca pracy

·         Umiejętność pracy w zespole badawczym

·         Umiejętność komunikowania się i redagowania tekstów w języku angielskim w stopniu bardzo dobrym

OPIS STANOWISKA:

·         Obsługa laboratoryjna pracowni badawczych (przygotowywanie odczynników chemicznych, wykonywanie analiz fizyko-chemicznych próbek ścieków, osadów i biomasy, obsługa stanowisk badawczych i aparatury laboratoryjnej)

·         Uczestnictwo w pracach eksperymentalnych wykonywanych w Katedrze Inżynierii Środowiska

·         Udział w opracowywaniu wyników badań

·         Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych

·         Inne bieżące zadania związane z funkcjonowaniem laboratorium Katedry Inżynierii Środowiska

·         Umowa na okres próbny od 01.12.2019 do 29.02.2020 z możliwością przedłużenia na czas określony do dnia 31.12.2022

WYMAGANE  DOKUMENTY:

Curriculum vitae  (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, certyfikaty lub osiągnięcia naukowe

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji dostępne na stronie: http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Aplikacje w formie elektronicznej prosimy wysyłać na adres: kissekretariat@uwm.edu.pl lub składać osobiście w sekretariacie Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie, ul. Warszawska 117, 10-719 Olsztyn, pok. 102, w terminie do dnia 21.11.2019 do godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.11.2019.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Więcej informacji w załączniku