Rada Naukowo-Programowa ds. Szlaku Kanału Elbląskiego

 

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego powołał Radę Naukowo-Programową ds. Szlaku Kanału Elbląskiego. 24 listopada 2017 roku, w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady. Zadaniem Rady jest pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie:

- wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Szlaku Kanału Elbląskiego, w tym w szczególności ustalania priorytetów dla działań rozwojowych i promocyjnych, kompleksowego oznakowania i doboru obiektów istotnych dla rozwoju Szlaku Kanału Elbląskiego,

- kształtowania współpracy miedzy jednostkami administracji publicznej, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi oraz branżą turystyczną w zakresie nowoczesnych rozwiązań promocji, rozwoju i popularyzacji potencjału Szlaku Kanału Elbląskiego,

- wypracowania wspólnych stanowisk w sprawach rozwoju i promocji Szlaku Kanału Elbląskiego. 

Przewodniczącym Rady jest Gustaw Marek Brzezin Marszalek Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W składzie Rady zasiadają przedstawiciele sfery naukowej, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz kluczowych instytucji mających wpływ na rozwój szlaku Kanału Elbląskiego. W pracach Rady uczestniczy również nasz przedstawiciel - dr hab. Mirosław Grzybowski na co dzień pracujący w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii.

Kanał Elbląski uznany jest za architektoniczny i techniczny unikat w skali światowej. Rocznie przyciąga kilkadziesiąt tysięcy turystów, którzy tu odpoczywają, pływają, żeglują, podziwiają piękno krajobrazu oraz zabytki.

Kanał Elbląski – Śluza Buczyniec (fot. Grzybowski 2017)Kanał Elbląski – Śluza Buczyniec (fot. Grzybowski 2017).

Ze względu na szczególną wartość historyczną, naukową i artystyczną, utrwaloną w powszechnej świadomości i mającą duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski, decyzją Prezydenta RP z 2011 roku obiekt został uznany za pomnik historii.

Samorządy lokalne zlokalizowane wzdłuż Kanału Elbląskiego, chcąc wykorzystać jego potencjał, wypracowały program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006. Program definiował problemy wymagające rozwiązania, wskazywał pożądany kierunek i cele rozwoju obszaru funkcjonalnego Kanału Elbląskiego oraz listę priorytetów realizowanych poprzez konkretne projekty, ustalał źródła finansowania i zakresy odpowiedzialności. Wysiłek i partnerstwo samorządów lokalnych zostały nagrodzone przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego poprzez przeznaczenie w trybie pozakonkursowym środków na realizację programu, w kwocie ponad 240 mln zł.

Rada Naukowo-Programową ds. Szlaku Kanału Elbląskiego, chce się zająć kształtowaniem dalszej współpracy między samorządami, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi i branżą turystyczną, wypracowaniem wspólnej wizji 

dr hab. Mirosław Grzybowski