dr hab. inż. Rodziewicz Joanna, prof. UWM

Telefon: 
+48 89 524 5609
Profil badawczy: 

 

 

 

1997    M.Sc. of Environmental Sciences, Technical University in Białystok, Thesis: “Anaerobic methods for neutralizing excessive sludge generated during dairy wastewater treatment”,

1998    M.Sc. of Economy, Białystok University, Thesis: “Development of limited partnerships in Poland”,

2004    PhD. in Environmental Engineering, Technical University in Białystok, Disseration: “Electrolytically-aided removal of nitrogen compounds in a rotating biological contactor”

2017  Dr Habil. of Environmental Engineering, Technical University in Białystok, Monography: “Removal of nitrogen and phosphorus compounds from wastewater originating from soilless cultivation of plants in a rotating electrobiological contactor”

 Scientific and research activity:

Electrochemical and electrobiological wastewater treatment  in reactors with biofilm and suspended biomass, biofilm contactors and biofilters application for phosphorus and nitrogen removal from specific wastewater , treatment of wastewater from soilless plant cultivation and de-icing airports pavements

 Scientific output

94  scientific publications, 2 monographies

 

 

PROFIL BADAWCZY

Elektrolityczne wspomaganie usuwania związków azotu w okresowym reaktorze z unieruchomioną błona biologiczną  - Grant własny realizowany nr 3 T09D 078 29 - Obserwowano wysoką sprawność usuwania związków azotu w reaktorze z unieruchomioną biomasą podczas przepływu prądu elektrycznego. Związki azotu usuwane były w wyniku symultanicznego procesu nitryfikacji – denitryfikacji dzięki tworzeniu obszarów aerobowych i anoksycznych w błonie biologicznej. Środowisko anoksyczne powstawało w głębszym obszarze aerobowej błony biologicznej z powodu ograniczenia penetracji tlenu nawet przy wysokim jego stężeniu w masie cieczy. Wyższe sprawności usuwania związków azotu w procesie denitryfikacji uzyskano w wyniku jednoczesnego wykorzystania, jako źródła energii, gazowego wodoru, produkowanego w procesie elektrolizy wody i materii organicznej, zawartej w oczyszczanych ściekach. W badaniach nie obserwowano wzrostu efektywności utleniania związków azotu w warunkach przepływu prądu elektrycznego.  Zwiększanie gęstości prądu elektrycznego nie prowadziło do wzrostu efektywności procesu denitryfikacji.

Badanie wpływu prądu elektrycznego na sprawność oczyszczania ścieków na biologicznym złożu tarczowym - Grant dla młodych pracowników nr 3 PO4G 077 22 - Zaobserwowano wysoką sprawność usuwania związków azotu i fosforu na biologicznym złożu obrotowym z tarczami ze stali nierdzewnej podczas przepływu prądu elektrycznego. Związki fosforu usuwane były w procesie elektrokoagulacji wykorzystującym zjawisko rozpuszczania metalicznej anody oraz wytwarzania gazowego wodoru na katodzie. Związki azotu usuwane były w wyniku symultanicznego procesu nitryfikacji – denitryfikacji dzięki tworzeniu obszarów aerobowych i anoksycznych w błonie biologicznej. Środowisko anoksyczne powstawało w głębszym obszarze aerobowej błony biologicznej z powodu ograniczenia penetracji tlenu nawet przy wysokim jego stężeniu w masie cieczy. Wyższe sprawności usuwania związków azotu w procesie denitryfikacji uzyskano w wyniku jednoczesnego wykorzystania, jako źródła energii, gazowego wodoru, produkowanego w procesie elektrolizy wody i materii organicznej, zawartej w oczyszczanych ściekach. Zaoberwowano niską sprawność usuwania związków azotu i fosforu na biologicznym złożu obrotowym z tarczami z tworzywa sztucznego podczas przepływu prądu elektrycznego. Spowodowane było to powstaniem cienkiej błony biologicznej, łatwo ulegającej wymyciu i charakteryzującej się niskim współczynnikiem przyrostu biomasy.  

Proces elektrolitycznie wspomaganej nitryfikacji-denitryfikacji w reaktorach z unieruchomioną biomasą - Badania statutowe - Badania prowadzono w skali ułamkowo-technicznej na elektro-biologicznym złożu tarczowym pracującym w układzie czterostopniowym w warunkach przepływu prądu elektrycznego. Badania nie wykazały wpływu przepływu prądu elektrycznego na sprawność utleniania związków azotu. Na elektro-biologicznym złożu tarczowym uzyskano ponad 97 % sprawność nitryfikacji i niewiele niższą w warunkach konwencjonalnych – około 96 %. Stwierdzono natomiast wpływ przepływu prądu elektrycznego na efektywność denitryfikacji. W warunkach przepływu prądu elektrycznego obserwowano ponad 41 % sprawność procesu redukcji związków azotu utlenionych w procesie nitryfikacji. Poza tym w przeprowadzonym doświadczeniu nie stwierdzono wpływu przepływu prądu elektrycznego na sprawność usuwania związków organicznych. 

Badania nad  intensyfikacją procesu usuwania azotu i fosforu na złożach tarczowych z zewnętrznym źródłem węgla i ograniczonym dostępem tlenu do wybranych stopni złoża - Badania statutowe - Celem badań było określenie wpływu zewnętrznego źródła węgla na efektywność usuwania fosforu i azotu ze ścieków w czterostopniowym złożu tarczowym. Zakres pracy obejmował określenie wpływu rodzaju i dawki zewnętrznego źródła węgla na efektywność procesu defosfatacji i denitryfikacji. Zastosowano cztery różne dawki kwasu octowego i cytrynowego. W czterostopniowym złożu tarczowym, oczyszczającym ścieki o charakterystyce ścieków komunalnych, kwasy doprowadzano do czwartego stopnia złoża. Zastosowana wartość obciążenia powierzchni tarcz ładunkiem zanieczyszczeń gwarantowała przeprowadzenie procesu nitryfikacji w ściekach odpływających z trzeciego stopnia. Stwierdzono, iż zastosowanie zewnętrznego źródła węgla w postaci zarówno kwasu octowego jaki i cytrynowego wpłynęło na usuwanie fosforu ogólnego, fosforanów, azotanów i azotu ogólnego. Zaobserwowano także, iż wzrost dawki obu kwasów przyczyniał się do zwiększenia sprawności usuwania fosforu ogólnego, fosforanów, azotanów i azotu ogólnego. Jednocześnie efektem ubocznym, świadczącym o niepełnym wykorzystaniu zewnętrznego źródła węgla, było podwyższone stężenie substancji organicznych wyrażonych wskaźnikiem ChZT w ściekach oczyszczonych.

Dydaktyka: 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

tytuł

kierunek

rok i semestr studiów

Mechanika płynów

II/3 I stopień

Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

III/6 I stopień

Gospodarka wodno – ściekowa w przemyśle

III/6 I stopień

Projektowanie oczyszczalni ścieków

I/2 II stopień

specjalność: ZWOŚiGO

Projektowanie oczyszczalni ścieków

II/3 II stopień

specjalność: IGW (przedmiot do wyboru)

Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

III/6 I stopień

 

Stacje uzdatniania wody

III/6 I stopień

(przedmiot do wyboru)

Oczyszczalnie ścieków

III/6 I stopień

(przedmiot do wyboru)

Elementy techniczne w ochronie środowiska

I/1 II stopień

 

Gospodarka wodno – ściekowa w zakładach przemysłowych

I/2 II stopień

specjalność: IE

(przedmiot do wyboru)

Publikacje: 
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Rodziewicz J., Mielcarek A. , Effect of ionic and covalent crosslinking agents on properties of chitosan beads and sorption effectiveness of Reactive Black 5 dye. , Reactive and Functional Polymers. 114, 58-74 doi: 10.1016/j.reactfunctpolym.2017.03.007, 2017
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Janczukowicz W., Thornton AJ, The feasibility of citric acid as external carbon source for biological phosphorus removal in a sequencing batch biofilm reactor (SBBR), Biochemical Engineering Journal, 93: 102-107, 2015
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Janczukowicz W., Thornton AJ., Jóźwiak T., Szymczyk P., Effect of the C:N:P ratio on the denitrifying dephosphatation in a sequencing batch biofilm reactor (SBBR), Journal of Environmental Sciences (China), 38: 119-125, 2015
 • Sikora J., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Kłodowska I., Mielcarek A., Effect of the coupled action of ultrasonic waves and 1 advanced oxidation reaction on the properties of bottom sediments originating from trout culture, Aquaculture Research, 46 (3), 690-697, 2015
 • Rodziewicz J., Janczukowicz W., Mielcarek A., Filipkowska U., Kłodowska I., Ostrowska K., Duchniewicz S., Anaerobic rotating disc batch reactor nutrient removal proces enhanced by volatile fatty acid addition, Environmental Technology 36(5-8): 953-958, 2015
 • Mielcarek A., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Szymczyk P., Systemy oczyszczania miast, Logistyka nr 4/2015, 9484-9488, ISSN 1231-5478, 2015
 • Mielcarek A.., Rodziewicz J., Jóźwiak T., Szymczyk P., Zieleń w przestrzeni miejskiej, Logistyka nr 4/2015, 9480-9483, ISSN 1231-5478, 2015
 • Szymczyk P., Filipkowska U., Jóźwiak T., Mielcarek A., Rodziewcz, Wpływ modernizacji na efektywność pracy stacji uzdatniania wody, Logistyka, tom 4, 9858-9864, ISSN:1231-5478, 2015
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Kupczyk K., Rokicka M., Procesy usuwania związków azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z błoną biologiczną (SBBR), Logistyka nr 4/2014, 4683-4688, ISSN 1231-5478, 2014
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Mielcarek K., Wspomaganie biologicznej defosfatacji i denitryfikacji w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z błoną biologiczną (SBBR), Nauki Przyrodnicze, Monografia Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, ISBN 978-83-940844-0-0, 53-55, 2014
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Kupczyk K., Rokicka M., Wpływ rodzaju zewnętrznego źródła węgla organicznego na szybkość denitryfikacj, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Monografia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-836-5, 543-551, 2014
 • Mielcarek A., Janczukowicz W., Ostrowska K., Jóźwiak T., Kłodowska I., Rodziewicz J., Zieliński M., Biodegradability evaluation of wastewaters from malt and beer production, Journal of the Institute of Brewing, 119: 242-250, 2013
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Rodziewicz J., Nowosad E. , Effect of cross-linking with glutaraldehyde on adsorption capacity of chitosan beads, Progress On Chemistry and Application Chitin and Its Derivatives; Volume XVIII: 35-38., 2013
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Rodziewicz J, Grabowski P. , Wykorzystanie niekonwencjonalnych sorbentów do usuwania barwników ze ścieków przemysłowych, INSTAL: 341: 48-51, 2013
 • Filipkowska U., Jóźwiak T., Rodziewicz J., Kuciejewska J., Zastosowanie kiszonki z kukurydzy Zea Mays L. do usuwania barwników z roztworów wodnych, Annual Set The Environment Protection, Tom 15: 2324-2338, 2013
 • Janczukowicz W., Rodziewicz J., Czaplicka K., Kłodowska I., Mielcarek A., The effect of volatile fatty acids (VFAs) on nutrient removal in SBR with biomass adapted to dairy wastewater, Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engineering, vol. 48(7), 809-816, 2013
 • Janczukowicz W., Mielcarek A., Rodziewicz J., Ostrowska K., Jóźwiak T., Kłodowska I., Kordas M., Charakterystyka jakościowa ścieków powstających w browarach i słodowniach, Annual Set the Environment Protection Vol. 15, 729-748. ISSN 1506-218X, 2013
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Rodziewicz J., Mielcarek A., Owczarkowska D., Zastosowanie kompostu jako taniego sorbentu do usuwania barwników z roztworów wodnych, Annual Set the Environment Protection Vol. 15, 2398-2411. ISSN 1506-218X, 2013
 • Ostrowska K., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Mielcarek A., Wpływ procesu filtracji na relację między ilością substancji organicznych i związków biogennych w ściekach mleczarskich, Annual Set the Environment Protection Vol. 15, 1411-1425. ISSN 1506-218X, 2013
 • Filipkowska U. Rodziewicz J., Sorption Efficiency Of Acid, Basic And Direct Dyes Onto Chitosan, Fly Ashes Immobilized Onto Chitosan And Modified Sawdust Immobilized Onto Chitosan, , Adsorption Science and Technology, 2012, 30(6), 461-471, 2012
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Nitrification onto a rotating electro-biological contactor, Polish Journal of Natural Sciences, 2011, 26(4), 311-321, 2012
 • Filipkowska U., Rodziewicz J.,, Effect of electric current on adsorption effectiveness on chitin and chitosan, Environmental Technology, 33(7), 821-827, 2012
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Nitrification onto a rotating electro-biological contactor, Polish Journal of Natural Sciences, 2011, 26, 311-321, 2011
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Janczukowicz W., Kłodowska I., Wpływ prądu elektrycznego na procesy nitryfikacji i denitryfikacji na czterostopniowym złożu tarczowym, Inżynieria Ekologiczna, 24, 120-129, 2011
 • Janczukowicz W., Rodziewicz J., Filipkowska U., Wpływ lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) na szybkość uwalniania i wiązania fosforanów w reaktorze typu SBR, Inżynieria Ekologiczna, 24, 64-73, 2011
 • Filipkowska U., Rodziewicz J.,, Cyclic sorption and desorption of reactive dyes onto chitosan beads, Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, 2011, XI, 71-78, 2011
 • Filipkowska U., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Jopp E., Efektywność adsorpcji barwników zasadowych na bentonicie, , Inżynieria Ekologiczna, 24, 243-253, 2011
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Janczukowicz W., , Zastosowanie tarczowych złóż biologicznych do oczyszczania ścieków z hodowli ryb, Annual Set The Environment Protection, 2011,13, 1233-1243, 2011
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Dziadkiewicz E. , Electrolytically-aided denitrification on rotating biological contactor, Environmental Technology, 2011, 32(1), 93-102, 2011
 • Janczukowicz W., Rodziewicz J., Filipkowska U., Ocena biologicznego usuwania azotanów (V) i fosforanów w komorze SBR z zewnętrznym źródłem węgla, Annual Set The Environment Protection, 2011, 13, 453-469, 2011
 • Filipkowska U., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Szmit R., Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na popiołach, Annual Set The Environment Protection, 2011, 13, 1173-1184, 2011
 • Filipkowska U., Rodziewicz J., Effect of pH value and adsorbent concentration on the effectiveness of adsorption onto chitin and chitosan., Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Ed. Jaworska M.M. Monograph, 2010, 15, 79-85, 2010
 • Rodziewicz J., Filipkowska U. Sominka K., Elektrolitycznie wspomagana denitryfikacja na czterostopniowym złożu biologicznym., Annual Set The Environment Protection, 2010, 12, 835-846, 2010