prof. dr hab. inż. Janczukowicz Wojciech

Telefon: 
89 523 3257
Profil badawczy: 

 

 

 

1980 - M.Sc. of Environmental Engineering, Warsaw University of Technology, Thesis: „Technical and Economical Aspects of Production and Operation of Small, Package Activated Sludge Treatment Plants”

1988/1989 - Fulbright’s Scholarship – University of Texas at Austin, New jesrsey Institute of Technology, Newark, NJ

1989 - University of Texas in Austin, (TX), College of Engineering. Austin - USA. Continuation of engineering studies. Course completed in: „Advanced Water Pollution Control: Biological Waste Water Treatment. Modern Ways of Waste Water Treatment”

1990 - Ph.D. in Environmental Engineering, Warsaw University of Technology , Dissertation: „The Influence of Raw Wastes Conveying System to Four Stages Rotating Biological Disc on Conditions and Technological Parameters of Waste Water Treatment Process”

1993 - University of Sunderland, Great Britain: 1-month scholarship at Ecology Centre

1994 - University of Sunderland, Great Britain: 3-week scholarship at Ecology Centre

2006 - Dr Habil. of Environmental Engineering, Warsaw University of Technology, Monography: “Phosphorus removal from process dairy wastewater in a sequencing biological reactor in the presence of selected volatile fatty acids (VFA) application”

2015 - Professor of technical  sciences

 Scientific and research activity: Electrochemical and electrobiological wastewater treatment  in reactors with biofilm and suspended biomass, biofilm contactors and biofilters application for phosphorus and nitrogen removal from specific wastewater , treatment of wastewater from soilless plant cultivation and de-icing airports pavements

Scientific output

184  scientific publications, 2 monographies, 2 coursebook

Membership 

Programme Board Vice-Chairman - Regional Center of Environmental Education, Olsztyn, 1994 – 1996,

Board Member of Environmental Engineers Association at Olsztyn 2004 -2008 

Sanitary Engineering Section of the Committee on Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2016 - present

 

 

PROFIL BADAWCZY

Badania nad intensyfikacją procesu usuwania fosforu poprzez wprowadzanie lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) do komory osadu czynnego typu SBR oczyszczającej ścieki mleczarskie”

Projekt badawczy nr 4 TO9D 032 25 finansowany ze środków KBN, (2003 – 2005)

Wyniki badań w warunkach statycznych pokazały, że kwas octowy, kapronowy oraz w pewnych sytuacjach walerianowy i izowalerianowy mogą być stosowane do jednorazowego, czyli ograniczonego do jednego cyklu pracy reaktora SBR wspomagania procesu usuwania fosforu. Natomiast w czasie badań wykonanych w warunkach dynamicznych odnotowano tendencję zgodnie z którą w całym zakresie wprowadzanych dawek kwasów tylko w przypadku kwasu masłowego wzrost ilości doprowadzanego kwasu powodował zwiększanie się efektywności usuwania ortofosforanów i azotanów. Najmniej efektywnym zewnętrznym źródłem węgla wykorzystywanego w procesie denitryfikacji był kwas propionowy. Kwas octowy i masłowy zapewniały podobną sprawność. Ilość uwalnianych i wiązanych ortofosforanów, odpowiednio w czasie fazy mieszania i napowietrzania, zwiększały się wraz ze wzrostem ilości doprowadzanych LKT.

„Opracowanie technologii wytwarzania aktywnych wypełnień filtrów roślinnych powstałych na bazie surowców odpadowych ze spalania osadów ściekowych”

Zadanie badawcze 9/0-PBZ-MNiSW-1/3/2006,w ramach projektu badawczego zamawianego pt.: „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów bioderadowalnych (BiOB) – konwersja BioB do energetycznych paliw gazowych”, (2007-2010)

Celem podjętych badań w ramach realizacji projektu było opracowanie nowatorskiej technologii wytwarzania z odpadowych popiołów i żużli z termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych, modyfikowanych, wysokojakościowych i ekologicznych wypełnień o właściwościach poprawiających efektywność oczyszczania ścieków w filtrach roślinnych (systemach hydrofitowych) oraz określenie parametrów technologicznych pionowych, nitryfikacyjnych złóż systemów hydrofitowych do oczyszczania ścieków, w których jako wypełnienie zastosowano granulat z popiołu z termicznego przetwarzania osadów ściekowych.

W ramach projektu określono wymagane parametry technologiczne uzyskanego granulatu z popiołów z termicznego przetwarzania osadów ściekowych, charakteryzującego się najwyższą pojemnością sorpcyjną w stosunku do usuwanych ze ścieków jonów oraz najlepszymi właściwościami mechanicznymi i hydraulicznymi. Określono także parametry technologiczne pionowych, nitryfikacyjnych złóż systemów hydrofitowych do oczyszczania ścieków, w których jako wypełnienie zastosowano granulat z popiołu z termicznego przetwarzania osadów ściekowych

„Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu oczyszczalni ścieków pracujących w różnych układach technologicznych”

Projekt badawczy nr 3 TO9D 079 28 finansowany ze środków KBN, (2005 – 2007),

Określono zanieczyszczenie powietrza na terenie oczyszczalni ścieków oraz w ich sąsiedztwie. Pokazano wpływ technologii oczyszczania na uciążliwość mikrobiologiczną poszczególnych urządzeń i całego obiektu. Przedstawiono wyniki badań dla komór osadu czynnego o różnym sposobie napowietrzania. Wytypowano najbardziej uciążliwe pod względem mikrobiologicznym urządzenia i obiekty oczyszczalni ścieków. Wskazano na możliwe do zastosowania sposoby ograniczenia emisji mikroorganizmów z terenu oczyszczalni ścieków.

"Wpływ warunków środowiskowych na efektywność działania reaktorów z unieruchomioną biomasą"

Temat statutowy

Celem pracy było określenie wpływu rodzaju substratu organicznego na jakość ścieków oczyszczanych w reaktorach z unieruchomioną biomasą. Zakres pracy obejmował określenie wpływu rodzaju  zewnętrznego źródła węgla na jego wykorzystanie przez biomasę błony biologicznej, oraz na zmiany w czasie stężenia związków organicznych i  fosforu w ściekach w reaktorze. Porównano także wpływ materiału wypełnienia na przebieg  procesów zużywanie substratu i usuwania związków fosforu.

Badania wykonano z wykorzystaniem dwóch czterostopniowych złóż tarczowych różniących się materiałem wypełnienia (tarcze stalowe, tarcze z PVC). Doprowadzano do nich ścieki o  parametrach ścieków  miejskich. Po wpracowaniu złoża i po odcięciu dopływu ścieków do każdego ze stopni, dawkowano zewnętrzne źródło węgla – kwas octowy, kwas cytrynowy. Następnie kontrolowano jakość ścieków znajdujących się w komorach przepływowych poszczególnych stopni w określonych odstępach czasu. 

Publikacje: 
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Janczukowicz W., Thornton AJ, The feasibility of citric acid as external carbon source for biological phosphorus removal in a sequencing batch biofilm reactor (SBBR), Biochemical Engineering Journal, 93: 102-107, 2015
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Janczukowicz W., Thornton AJ., Jóźwiak T., Szymczyk P., Effect of the C:N:P ratio on the denitrifying dephosphatation in a sequencing batch biofilm reactor (SBBR), Journal of Environmental Sciences (China), 38: 119-125, 2015
 • Sikora J., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Kłodowska I., Mielcarek A., Effect of the coupled action of ultrasonic waves and 1 advanced oxidation reaction on the properties of bottom sediments originating from trout culture, Aquaculture Research, 46 (3), 690-697, 2015
 • Rodziewicz J., Janczukowicz W., Mielcarek A., Filipkowska U., Kłodowska I., Ostrowska K., Duchniewicz S., Anaerobic rotating disc batch reactor nutrient removal proces enhanced by volatile fatty acid addition, Environmental Technology 36(5-8): 953-958, 2015
 • Mielcarek A., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Szymczyk P., Systemy oczyszczania miast, Logistyka nr 4/2015, 9484-9488, ISSN 1231-5478, 2015
 • Janczukowicz W., Rodziewicz J., Czaplicka K., Kłodowska I., Mielcarek A., The effect of volatile fatty acids (VFAs) on nutrient removal in SBR with biomass adapted to dairy wastewater, Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engineering, vol. 48(7), 809-816, 2013
 • Mielcarek A., Janczukowicz W., Ostrowska K., Jóźwiak T., Kłodowska I., Rodziewicz J., Zieliński M., Biodegradability evaluation of wastewaters from malt and beer production, Journal of the Institute of Brewing, 119: 242-250, 2013
 • Janczukowicz W., Mielcarek A., Rodziewicz J., Ostrowska K., Jóźwiak T., Kłodowska I., Kordas M., Charakterystyka jakościowa ścieków powstających w browarach i słodowniach, Annual Set the Environment Protection Vol. 15, 729-748. ISSN 1506-218X, 2013
 • Ostrowska K., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Mielcarek A., Wpływ procesu filtracji na relację między ilością substancji organicznych i związków biogennych w ściekach mleczarskich, Annual Set the Environment Protection Vol. 15, 1411-1425. ISSN 1506-218X, 2013
 • Białowiec A., Janczukowicz W., Krzemieniewski M., Gusiatin Z., The LECA from fly ash after sewage sludge treatment: Posibilities of reuse in constructed wetlands,, Urban Mining: A global cycle approach to resource recovery from solid waste, edited by: R. Cossu, V. Salieri, V. Bisinella, CISA Publishers, Padwa, 2012, 1, ISBN 978-88-6265-001-4, 2012
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Janczukowicz W., Kłodowska I., Wpływ prądu elektrycznego na procesy nitryfikacji i denitryfikacji na czterostopniowym złożu tarczowym, Inżynieria Ekologiczna, 24, 120-129, 2011
 • Janczukowicz W., Rodziewicz J., Filipkowska U., Wpływ lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) na szybkość uwalniania i wiązania fosforanów w reaktorze typu SBR, Inżynieria Ekologiczna, 24, 64-73, 2011
 • Filipkowska U., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Jopp E., Efektywność adsorpcji barwników zasadowych na bentonicie, , Inżynieria Ekologiczna, 24, 243-253, 2011
 • Białowiec A., Janczukowicz W., Zagospodarowanie popiołów ze spalania paliw stałych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2011, 11, 451-456, 2011
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Janczukowicz W., , Zastosowanie tarczowych złóż biologicznych do oczyszczania ścieków z hodowli ryb, Annual Set The Environment Protection, 2011,13, 1233-1243, 2011
 • Janczukowicz W., Rodziewicz J., Filipkowska U., Ocena biologicznego usuwania azotanów (V) i fosforanów w komorze SBR z zewnętrznym źródłem węgla, Annual Set The Environment Protection, 2011, 13, 453-469, 2011
 • Filipkowska U., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Szmit R., Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na popiołach, Annual Set The Environment Protection, 2011, 13, 1173-1184, 2011
 • Białowiec A., Janczukowicz W., Randerson P.F., Nitrogen removal from wastewater in vertical flow constructed wetlands containing LWA/gravel layers and reed vegetation, Ecological Engineering, 2011, 37 (6), 897-902, 2011
 • Janczukowicz W., Białowiec A., Wypełnienia filtrów roślinnych powstałych na bazie surowców odpadowych ze spalania osadów ściekowych., Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystywania biomasy, Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa, 2010, tom 1, str. 408-413, ISBN 978-83-925924-6-4, 2010
 • Wysocka I., Krzemieniewski M., Janczukowicz W., Pesta J., Influence of metal ions introduction to the solution by corrosion, on phosphorus removal from wastewater, Natural Sciences, 9, 307-316, 2001
 • Krzemieniewski M., Pesta J., Janczukowicz W., Wysocka I; 2001, Wpływ pola elektromagnetycznego na proces usuwania fosforu ze ścieków, Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Seria Inżynieria Środowiska, 20, 375-384, 2001