Laboratoria

Nazwa:

Laboratorium Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego

Wykaz aparatury:

 • zestaw do podchowu fitoplanktonu oraz zooplanktonu,
 • zestaw podchowowy z zamkniętym obiegiem typu (RAS), służący do podchowu młodocianych stadiów rozwojowych ryb i bezkręgowców morskich,
 • pomieszczenie badawcze z wagą analityczną o dokładności do 0,1 mg oraz mikroskop Olympus z kamerą cyfrową oraz specjalistycznym oprogramowaniem do mierzenia i archiwizowania danych,
 • mikroskop stereoskopowy Olympus SZX 16,
 • 6 obiegów recyrkulacyjnych z zamkniętym obiegiem wody,
 • mikroskop CX41, dolnostolikowy,
 • zestaw pipet automatycznych Labmate,
 • 2 moduły wylęgarnicze dla Artemia sp.,
 • waga laboratoryjna Kern ALJ 220-4M,
 • waga laboratoryjna Kern ALT 220-5o AM,
 • lupa LeicaMZ 12.5 z kamerą cyfrową Jenoptik Progres C3 oraz oprogramowaniem ProgRes®CapturePro 2.5 ,
 • lupa Zeiss Stemi DV4 z podłączonym aparatem cyfrowym Canon,
 • przenośny pH metr OxyGuard,
 • przenośna sonda do pomiaru zawartości tlenu rozpuszczonego OxyGuard.

Zakres analiz:

 • produkcja wysokiej jakości fitoplanktonu (Isocchrysis, Nannochloropsis),
 • produkcja wysokiej jakości żywego zooplanktonu (Brachionus pilicatilis) w optymalnych warunkach,
 • podchów larw ryb słodkowodnych- różnych gatunków z zastosowaniem żywego fitoplanktonu i zooplanktonu,
 • wzbogacanie żywego pokarmu,
 • badanie podstawowych parametrów fizykochemicznych wody,
 • obserwacja w polu jasnym i kontraście fazowym w świetle przechodzącym, przy użyciu mikroskopu dolnostolikowego,
 • zaawansowana obserwacja przy pomocy mikroskopu stereoskopowego oraz specjalistycznym oprogramowaniem do mierzenia i archiwizowania danych,
 • prowadzenie podchowu larw ryb słodkowodnych z wykorzystaniem żywego pokarmu (Artemia sp.),
 • określenie wylęgarności Artemia sp.,
 • obserwacje wczesnych stadiów rozwojowych larw ryb słodkowodnych z możliwością wykonania dokładnych pomiarów masy, długości i tworzenia dokumentacji fotograficznej.

Nazwa:

 Laboratorium Larwikultury

Wykaz aparatury:

 • pomieszczenie badawcze umożliwiające dokładne ważenie podchowywanych larw ryb z dokładnością do 0,1 mg oraz ich dokumentację fotograficzną (binokular z kamerą cyfrową oraz specjalistycznym oprogramowaniem do mierzenia i archiwizowania danych),
 • recyrkulacyjny system akwakulturowy (RAS) do podchowu narybku,
 • zestaw podchowowy z zamkniętym obiegiem wody służący do podchowu młodocianych stadiów rozwojowych ryb,  składający się ze zbiornika retencyjnego dolnego i górnego,
 • obieg  wylęgarniczy,
 • 2 łaźnie wodne przeznaczone do inkubacji solowca, każda łaźnia składa się z 15 inkubatorów zasilanych oddzielnym źródłem powietrza, grzałki o mocy 500 W i oświetlenia.

Zastosowanie:

 • podchów narybku,
 • optymalizacja rozrodu różnych gatunków ryb w warunkach wylęgarniczych,
 • inkubacja solowca.

Nazwa:

 Laboratorium Akwakultury

Wykaz aparatury:

 • pomieszczenie badawcze umożliwiające dokładne ważenie podchowywanych larw ryb z dokładnością do 0,1 mg oraz ich dokumentację fotograficzną (binokular z kamerą cyfrową oraz specjalistycznym oprogramowaniem do mierzenia i archiwizowania danych),
 • recyrkulacyjny system akwakulturowy (RAS) do podchowu narybku,
 • obieg selektowy, składający się z dwóch zbiorników retencyjnych (dolny i górny),o pojemności 1m3 oraz dwóch basenów o pojemności 2.7m3 i czterech o pojemności 0.4m3, chłodnica zasilana glikolem, grzałki o łącznej mocy do 6000 W, dwie pompy Syncra 12.0 o wydajności 12.500 l/h każda, dwie lampy UV o mocy 80 W każda, urządzenie filtracyjne PolyGeyser model DF-6,
 • stół manipulacyjny,
 • waga laboratoryjna.

Zastosowanie:

 • podchów narybku,
 • przetrzymywanie selektów.

Nazwa:

 Laboratorium Biologii Larw

Wykaz aparatury:

 • 4 zestawy akwariowe do podchowu larw i narybku
 • zestaw do inkubacji artemii (2 łaźnie),
 • waga do 6,2 kg (Kern PBS/PBJ) i waga laboratoryjna do 100g (Radwag),
 • mikroskop z lampą fluorescencyjną (AXIO Scope. A1, Zeiss).

Zakres analiz:

 • optymalizacja podchowu larw i narybku różnych gatunków ryb,
 • technologia zastosowania wzbogaconego pokarmu,
 • określenie wykluwalnościartemii,
 • badanie podstawowych parametrów fizykochemicznych wody,
 • badania mikroskopowe,
 • badania wpływu różnych czynników na przeżywalność narybku.

Nazwa:

 Laboratorium Wczesnej Ontogenezy Ryb

Wykaz aparatury:

 • 4 zestawy z dwoma podchowalnikami dla larw po 140 L,
 • zestaw akwariowy do podchowu larw (36 akwariów po 20 L),
 • urządzenie do testowania toksyczności amoniaku u larw,
 • zestaw do inkubacji artemii (2 łaźnie),
 • waga laboratoryjna do 220g (Kern ABJ),
 • mieszadło magnetyczne (IKA),
 • zestaw pipet automatycznych (LABMATE),
 • spektrofotometr (Hach Lange DR 5000),
 • mikroskop stereoskopowy (Discovery.V20, Zeiss). 

Zakres analiz:

 • optymalizacja podchowu larw różnych gatunków ryb w warunkach wylęgarniczych,
 • technologia zastosowania wzbogaconego pokarmu,
 • badania dot. toksyczności amoniaku dla larw różnych gatunków ryb,
 • określenie wykluwalnościartemii,
 • badanie podstawowych parametrów fizykochemicznych wody,
 • badania przeżywalności ikry.

Nazwa:

Laboratorium Biotechniki Rozrodu Ryb

Wykaz aparatury:

 • 2 Recyrkulacyjne Systemy Akwakulturowe (RAS),
 • stół manipulacyjny.

Zastosowanie:

 • pobieranie gamet męskich i żeńskich od tarlaków,
 • optymalizacja rozrodu różnych gatunków ryb w warunkach wylęgarniczych,
 • badanie podstawowych wody.

Nazwa:

 Laboratorium Technik Wylęgarniczych

Wykaz aparatury:

 • 2 zestawy podchowowe z zamkniętym obiegiem wody,
 • 2 obiegi wylęgarnicze,
 • recyrkulacyjny System Akwakulturowy (RAS),
 • 2 łaźnie wodne przeznaczone do inkubacji solowca,
 • Stół manipulacyjny,
 • waga laboratoryjna Radwag WPT 30 H3,
 • urządzenie do zasalania wody składające się ze stożkowego zbiornika, pompy Syncra 5.0 i napowietrzania.

Zastosowanie:

 • optymalizacja rozrodu różnych gatunków ryb w warunkach wylęgarniczych,
 • technologia zastosowania wzbogaconego pokarmu w kwasy tłuszczowe w rozrodzie ryb dzikich,
 • badania dot. występowania czynników patogennych u narybku różnych gatunków ryb,
 • określenie wylęgarnościartemii,
 • badanie podstawowych parametrów fizykochemicznych wody.

Nazwa:

 Laboratorium Akwarystyki Ryb Morskich

Wykaz aparatury:

 • zestawy akwariowe wraz ze stelażami: akwarium 630 litrów pojemności i 2 akwaria 540 litrów pojemności,
 • systemy filtracji oparte na obiegu wody przez tzw. sump,
 • filtry flotacyjne tzw. odpieniacze,
 • filtr odwróconej osmozy,
 • bioreaktor do produkcji i podchowu fito i zooplanktonu zaopatrzony w specjalistyczny system oświetlenia i napowietrzania,
 • pomieszczenie badawcze umożliwiające obserwację ikry i larw w powiększeniach oraz  dokumentację fotograficzną (mikroskop Carl Zeiss z kamerą cyfrową oraz specjalistycznym oprogramowaniem do mierzenia i archiwizowania danych).

Zakres analiz:

 • akwarium rafowe: cel edukacyjny/ demonstracyjny,
 • produkcja i podchów fito i zooplanktonu,
 • badania nad rozrodem wybranych gatunków akwariowych ryb oraz bezkręgowców morskich,
 • badanie podstawowych parametrów fizykochemicznych.

Nazwa:

Laboratorium histologiczne

Wykaz apraratury:

 
 • centrum do zatapiania tkanek: zatapianie przygotowanego uprzednio materiału w bloczki parafinowe,
 • mikrotom rotacyjny z płytką grzewczą: do krojenia zatopionych tkanek na skrawki o grubości kilku mikrometrów.
 • kriostat do krojenia tkanek mrożonych
 • ultrazamrażarka (temperatura do -80 °C)
 • procesor tkankowy: pozwala na przygotowanie uprzednio pobranych i utrwalonych tkanek do zatapiania w parafinie (płukanie, odwadnianie, prześwietlanie tkanek),
 • wysokiej klasy mikroskop optyczny z kamerą, komputerem i specjalistycznym programem umożliwiającym dokonywanie pomiarów jest niezbędny przy analizie zebranych materiałów
 • mikroskop stereoskopowy
 • digestorium: pozwala na pracę ze szkodliwymi odczynnikami chemicznymi podczas utrwalania i barwienia preparatów
 • cieplarka
 • waga laboratoryjna
 • dejonizator wody
 • lodówkozamrażarka
 • drobny sprzęt laboratoryjny.

Zakres analiz:

Wykonywanie i analiza preparatów histologicznych ( w tym z tkanek mrożonych)