Studia niestacjonarne

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
studia niestacjonarne
Studia drugiego stopnia magisterskie4 semInżynieria sanitarna i wodna

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska

Studia trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć wynosi 596, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 90.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska kończą się pracą magisterską i egzaminem magisterskim. Absolwenci 2 - letnich niestacjonarnych studiów II stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera.

Kierunki upoważniające do podjęcia studiów drugiego stopnia:

  1. Budownictwo
  2. Inżynieria środowiska
  3. Ochrona środowiska**

** W przypadku absolwentów kierunku ochrona środowiska podjęcie decyzji o możliwości ubiegania się przez nich o przyjęcie na studia II stopnia uzależnione będzie od opinii kierunkowego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku inżynieria środowiska – specjalność inżynieria sanitarna i wodna posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz infrastruktury gospodarki wodnej.

Absolwent specjalności inżynieria sanitarna i wodna przygotowany jest do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji budowlanych, systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i obiektów do ujmowania,  uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, uzyskiwania energii z alternatywnych źródeł.  Ma kompetencje do zarządzania gospodarką wodną na różnych szczeblach decyzyjnych, w tym programowania i planowania jej obiektów, projektowania przedsięwzięć i budowli hydrotechnicznych, realizacji procesu inwestycyjnego obiektów hydrotechnicznych służących retencji, ujmowaniu i przesyłaniu wody, ochrony przed powodzią. Jest także przygotowany do przeprowadzenia badań służących monitoringowi środowiska,  pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Potrafi także zaplanować i wdrożyć system zarządzania środowiskiem  w przedsiębiorstwie oparty o wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii chroniących środowisko. Rozumie celowość ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Uprawnienia i możliwości zatrudnienia

Absolwent specjalności inżynieria sanitarna i wodna jest przygotowany do pracy w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się: zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, w zakładach przemysłowych w działach ochrony środowiska, w spółkach wodno-ściekowych, firmach melioracyjnych, w instytucjach zajmujących się zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów wodnych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Może poprowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane absolwenci studiów  II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranych specjalnościach. Ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+, zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.