STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Na Wydziale Nauk o Środowisku studia doktoranckie prowadzone w zakresach:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

RYBACTWO

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie

Wydział Nauk o Środowisku

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Obszar wiedzy

obszar nauk technicznych

Dziedzina nauki

dziedzina nauk technicznych

Dyscyplina naukowa

inżynieria środowiska

Nazwa studiów doktoranckich

studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Forma studiów doktoranckich

studia stacjonarne

Czas trwania studiów doktoranckich

4 lata

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. UWM

e-mail: foppik@uwm.edu.pl

tel. 89 523 47 72

Cel i przeznaczenie studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających dyplom magistra lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku studiów zbieżnym z dziedziną i dyscypliną naukową, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia kształcenia ogólnego (np. Filozofię, Ekonomię Historię, Metodologie nauk,Socjologię, Nauki o polityce, , Etykę w nauce i prawo własności intelektualnej, Przedsiębiorczość), zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne, przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego (np. Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych,  E-nauczyciel i e-nauczanie. Wprowadzenie do zagadnień e-learningu, Emisja głosu, Sztuka wystąpień publicznych, Wprowadzenie do pedagogiki, Dydaktyka szkoły wyższej), zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym (np. Specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego, metodologia badań technicznych,  Warsztaty kreatywnego myślenia,Przygotowanie projektów badawczo-rozwojowych, Przygotowanie i redakcja tekstu naukowego). W ofercie kształcenia ujęte są następujące zajęcia z zakresu dziedziny i dyscypliny naukowej: Energooszczędne systemy wentylacji i klimatyzacji,  Trendy i kierunki rozwoju technik ochrony powietrza,  Innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne w odnawialnych źródłach energii, Zaawansowane technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, Zagadnienia współczesnej biotechnologii w inżynierii środowiska, Modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych, oraz seminaria doktoranckie. Ważnym elementem kształcenia jest praktyka zawodowa, która realizowana jest w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze do 90 godzin dydaktycznych w danym roku akademickim.

RYBACTWO

Jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie

Wydział Nauk o Środowisku

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Obszar wiedzy

obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Dziedzina nauki

dziedzina nauk rolniczych

Dyscyplina naukowa

rybactwo

Nazwa studiów doktoranckich

studia doktoranckie w dyscyplinie rybactwo

Forma studiów doktoranckich

studia stacjonarne

Czas trwania studiów doktoranckich

4 lata

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. UWM

e-mail: foppik@uwm.edu.pl

tel. 89 523 47 72

Cel i przeznaczenie studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających dyplom magistra lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku studiów zbieżnym z dziedziną i dyscypliną naukową, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo. Przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia kształcenia ogólnego (np. Filozofię, Przedsiębiorczość, Etykę w nauce i prawo własności intelektualnej), zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne, przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego (np. E-nauczyciel i e-nauczanie. Wprowadzenie do zagadnień e-learningu, Sztuka wystąpień publicznych), zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym (np. Specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego, Przygotowanie projektów badawczo-rozwojowych). W ofercie kształcenia ujęte są następujące zajęcia z zakresu dziedziny i dyscypliny naukowej: Trendy światowe w rybactwie i akwakulturze, Rybactwo śródlądowe a ochrona bioróżnorodności gatunków, Współczesne metody przetwórstwa ryb i produkcji pasz, Nowe gatunki ryb w akwakulturze i nowoczesne technologie produkcji oraz Seminaria doktoranckie. Ważnym elementem kształcenia jest praktyka zawodowa, która realizowana jest w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze do 90 godzin dydaktycznych w danym roku akademickim.