Profil dydaktyczny

Wydział Geoinżynierii

 

 

Kierunek Inżynieria Środowiska

 

 

Nazwa przedmiotu

rodzaj studiów

rok studiów

Alternatywne źródła energii

S-II0-M

I

Chemia środowiska

S-II0-M

I

Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle

S-I0-inż.

III

Informatyczne podstawy projektowania

S-I0-inż.

II

Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne

S-I0-inż.

II

Kanalizacja

S-I0-inż.

III

Małe oczyszczalnie ścieków

S-II0-M

II

Mechanika płynów

S-I0-inż.

II

Ochrona powietrza

S-I0-inż.

II

Podstawy termodynamiki technicznej

S-I0-inż.

I

Projekt  inżynierski

S-I0-inż.

III

Projektowanie oczyszczalni ścieków

S-II0-M

I

Projektowanie stacji uzdatniania wody

S-II0-M

I

Przedmiot do wyboru - Technologie energetyczne

S-II0-M

I

Przedmiot do wybpru "Projektowanie systemów wodociągowo-kanalizacyjnych

S-I0-inż..

III

Przedmiot do wybpru "Projektowanie systemów wodociągowo-kanalizacyjnych

S-I0-inż..

IV

Seminaria dyplomowe

S-I0-inż.

III

Seminaria dyplomowe

S-I0-inż.

IV

Seminaria dyplomowe

S-II0-M

I

Seminaria dyplomowe

S-II0-M

II

Systemy oczyszczania miast, utrzymanie zieleni

S-I0-inż.

III

Systemy oczyszczania miast, utrzymanie zieleni

S-I0-inż.

I

Technologie proekologiczne

S-II0-M

I

Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

S-I0-inż.

III

Wodociągi

S-I0-inż.

III

Wybrane zagadnienia z wodociągów i kanalizacji

S-II0-M

I

Zarządzanie środowiskiem

S-II0-M

I

Wydział Nauk o Żywności

 

 

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

 

Nazwa przedmiotu

rodzaj studiów

rok studiów

Inżynieria środowiska i ekologia

S-I°inż.

IV

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

 

 

Kierunek Odnawialne Źródła Energii

 

 

Nazwa przedmiotu

rodzaj studiów

rok studiów

Eksploatacja obiektów i urządzeń do energetycznego przetwarzania substancji odpadowych

S-II0-M

I

Podstawy projektowania i budowy obiektów energii odnawialnej

S-II0-M

I

Technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe

S-II0-M

I

Wydział Nauk Ekonomicznych

 

 

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

Nazwa przedmiotu

rodzaj studiów

rok studiów

Odnawialne żródła energii

S-I°inż.

II