STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Obszary badawcze RID

Obszar I: Środowisko i woda: dziedzina nauk rolniczych, dyscypliny: agronomia oraz ochrona środowiska i kształtowanie środowiska – odpowiedzialna za podobszar: dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM; rybactwo -  odpowiedzialny za podobszar: dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM; zootechnika - odpowiedzialny za podobszar: prof. dr hab. Wiesław Sobotka.

W ramach tego obszaru realizowane będą badania podstawowe i prace rozwojowe dotyczące zagadnień o dużym znaczeniu dla przyszłej stabilności środowiska,  jakości surowców i wód, ochrony flory i fauny wodnej i biotopów od wód zależnych oraz dobrostanu ludzi i zwierząt, w tym:

  1. bezpiecznego nawożenia i zarządzania odpadami w funkcji  ochrony jakości gleb oraz monitoringu zanieczyszczeń;
  2. zarządzania naturalnymi populacjami organizmów wodnych;
  3. mikrobiologicznych zanieczyszczeń naturalnych i kształtowanych antropogenicznie ekosystemów wodnych;
  4. metod i biotechniki chowu i hodowli ryb oraz przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów akwakultury w aspekcie zrównoważonego środowiska;
  5. możliwościami wdrożeń nowoczesnych technik i technologii adaptowanych z innych gałęzi gospodarczych w kontekście gospodarki wodno-ściekowej w akwakulturze;
  6. nowoczesnymi technologiami służącymi do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce rybackiej;
  7. określenia  wpływu rożnych systemów  chowu zwierząt  gospodarskich i fermowych  na ich dobrostan przy zastosowaniu wskaźników szerokiego  tła środowiskowego warunków bytowania i wskaźników behawioralnych,
  8. opracowania innowacyjnych i bezinwazyjnych  metod szerokiej identyfikacji  zagrożeń  zoohigienicznych  w środowisku bytowania  zwierząt,
  9. żywieniowych technologii ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego związkami biogennymi z produkcji zwierzęcej.
  10. poprawy jakości upraw w tym: wykorzystania innowacyjnych zintegrowanych technologii produkcji roślin uprawnych (uprawa, nawożenie, ochrona roślin) z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju agroekosystemów, które wpisują  się w idee gospodarstw ekologicznych, a zwłaszcza w zalecenia rolnictwa integrowanego.