Prace zrealizowane

Prace doktorskie

 • 2007 r. Targońska K. Wykorzystanie larw ochotek z rodzaju Chironomus w hodowli wybranych gatunków ryb. (promotor: dr hab. Dariusz Kucharczyk, prof. UWM)
 • 2009 r. Jamróz M. Relacje drapieżnik – ofiara oraz zapotrzebowanie pokarmowe młodocianych stadiów rozwojowych szczupaka (Esox lucius L.) w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2009 r. Krejszeff S. Wczesny rozwój osobniczy wybranych gatunków ryb labirybtowych (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mamcarz)
 • 2013 r. Żarski D. Optymalizacja kontrolowanego rozrodu okonia, Perca fluviatilis L. (promotor: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk)

Prace magisterskie

 • 2009 r. Skorupa M. Podchów larw klenia Leuciscus cephalus (L.) w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2011 r. Wiszniewska K.M. Wpływ zagęszczenia na podchów narybku mieczyka Hellera (Xiphophorus helleri Heckel). (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2011 r. Wiszniewski G. Zastosowanie immunomodulatorów dla poprawy warunków podchowu larw jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill. (promotor prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2011 r. Zalas B. Zastosowanie kwaśnych preparatów biobójczych, w celu dezynfekcji ikry karpia (Cyprinus carpio, Linneusz 1758). (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Ciszewski K. Podchów stadiów młodocianych karpia koi Cyprinus carpio vr. koi w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Gontarz G. Analiza biometryczna narybku ciosy Pelecus cultratus L. wyhodowanego w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Wadecki G.M. Określenie zapotrzebowania pokarmowego larw suma Silurus glanis L. na pokarm żywy (larwy karpia Cyprinus carpio L.) podczas podchowu w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Zimak M.M. Wpływ płynu Woynarowicza na tempo pęcznienia ikry pochodzącej od samic bolenia Aspius aspius (Linnaeus 1758) różnej wielkości. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2013 r. Ptaszkowski M. Podchów larw ciosy Pelecus cultratus (L.) na paszy w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2013 r. Lach M. Wpływ zasolenia wody na rozwój zarodkowy i larwalny ciosy Pelecus cultratus (L.) w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2014 r. Ziarko R. Analiza zębów gardłowych (ossa pharyngea inferiora) wybranych gatunków ryb z Zalewu Wiślanego. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)

 Prace inżynierskie

 •  2010 r. Zimak M. Deformacje ciała larw bolenia (Aspius aspius L.). (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2010 r. Gontarz G. Pozbywanie się kleistości ikry karpia - Cyprinus carpio L. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2010 r. Wadecki G.  Określenie dziennego zapotrzebowania larw suma europejskiego - Silurus glanis L. na larwy innych gatunków ryb. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2011 r. Ciszewski K. Określenie wpływu żywego pokarmu na intensywność żerowania larw sandacza Sander luciopera  Linnaeus, 1758. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2011 r. Dziewański P. Podchów bestera (Huso huso x Acipenser ruthenus) w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2011 r. Magier M. Podchów larw jazia orfy Leuciscus idus var. orphus (L.) w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2011 r. Jacek Jułga. Podchów larw pielęgnicy pawiookiej Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831) w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Lach M.  Deformacje ciała u larw brzany Barbus barbus (Linnaeus, 1758). (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Ptaszkowski M.S. Podchów larw suma europejskiego (Silurus glanis L.) w różnych obsadach na pokarmie naturalnym w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Krajewski P. Optymalizacja rozrodu szczupaka Esox lucius (L) w warunkach kontrolowanych. (promotor: dr inż. Katarzyna Targońska)
 • 2013 r. Ziarko R. Analiza cech biometrycznych tarlaków ciosy Pelecus cultratus (L.) z Zalewu Wiślanego. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2013 r. Bansen K. Podchów larw wzdręgi kolorowej Scardinius erythrophthalmus (L.) w warunkach kontrolowanych. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)

  Prace dyplomowe ze studium podyplomowego

 • 2010r. Kuczborski R. Wpływ przyduchy letniej w 2009 roku na ichtiofaunę obwodu rybackiego rzeki Liwiec nr 1. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2010 r. Krępski J.  Rozród miętusa w warunkach kontrolowanych w Ośrodku Zarybieniowo – Rybackim „Żurawia”. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2011 r. Krutul R. Plan rybackiego zagospodarowania jeziora Sztabinki. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2011 r. Grupa Sz. D. Biologia ora występowanie sumika karłowatego Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819) w wodach śródlądowych Polski. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • Klaudel A. – Wybrane elementy charakterystyki środowiskowo – wodnej oraz działalności wędkarsko – rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Bukowski J.D. Gospodarka rybacka na zbiorniku Nielisz. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Floras R. Charakterystyka wybranych elementów gospodarki rybackiej województwa lubelskiego. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Jasielon Z. Gospodarowanie sielawą i sieją na jeziorze Wigry. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Sieprawski K. Historia i stan obecny obiektu stawowego w miejscowości Żary. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2012 r. Siwiec T. Wpływ bobra europejskiego Castor fiber (L.) na gospodarkę rybacką na przykładzie ZPH Wielgie. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2013 r. Gromadzki T. Charakterystyka obiektu stawowego „Kanie”. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2013 r. Jarosz J. Prowadzenie gospodarki stawowej w Unii Europejskiej na przykładzie stawów hodowlanych Jakuba Jarosza. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2013 r. Stępień A. Wpływ utworzenia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Wisły nr 7 na gospodarkę rybacką. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2014r. Kłobucki P. Obce gatunki ryb w polskich wodach śródlądowych (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)
 • 2014r. Kąpa J. Rzadkie i chronione ryby Bałtyku. (promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa)