Proponowane tematy

Proponowane tematy prac magisterskich

  • Podchowy larw ryb karpiowatych w różnych warunkach termicznych.
  • Analiza rozwoju embrionalnego i larwalnego wybranych gatunków ryb
  • Podchowy larw ryb karpiowatych w  wodzie o różnym zasoleniu.
  • Podchów Larw ryb z wykorzystaniem różnych pokarmów

 

Proponowane tematy prac inżynierskich

  • Przegląd literatury związanej z rozrodem i podchowem wybranych gatunków ryb.
  • Opis urządzeń stosowanych w akwakulturze
  • Przegląd literatury opisującej wpływ zasolenia na wzrost i przeżywalność larw ryb.