STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Dlaczego warto studiować na WNoŚ

Wydział Nauk o Środowisku to połączenie tradycji i nowoczesności, to znakomita baza dydaktyczno-naukowa i wysoko wykwalifikowana kadra o uznanym w skali międzynarodowej dorobku naukowym, to ponad 4800 absolwentów umiejętnie konkurujących na rynku pracy. To Wydział, który oferuje atrakcyjne kierunki studiowania, dające ogromne szanse na znalezienie pracy w kraju i za granicą. Nie ma cienia wątpliwości, że u nas zdobędziesz zawód, który będzie zawsze obecny na rynku pracy. Powinieneś wiedzieć, że czekają na Ciebie w Polsce dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

Ochrona środowiska oraz Inżynieria środowiska
Jako pierwsi w Polsce, nieprzerwanie od 1970 roku, kształcimy kadry w zakresie ochrony środowiska. Oba ww. kierunki studiów reprezentują interdyscyplinarne dziedziny nauki. Program studiów jest więc niesłychanie urozmaicony - zagadnienia z biologii, biotechnologii i ekologii przeplatają się z technicznymi, ekonomicznymi, prawnymi. Są to bardzo elitarne kierunki ze względu na program, profesjonalizm i wszechstronność absolwentów oraz stawiane przed nimi zadania do rozwiązania. Absolwenci obu kierunkach studiów uzyskują tytuł inżyniera. To bardzo ważne, ponieważ w całej UE jest ogromny deficyt inżynierów.
Absolwent kierunku Ochrona środowiska
posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające mu podjęcie pracy w: instytucjach finansowych związanych z ochroną środowiska; służbach monitorujących stan środowiska oraz inspekcjach nadzorujących instalacje do ochrony środowiska; przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji; zakładach przemysłowych jako specjaliści od ochrony środowiska; oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych; wydziałach ochrony środowiska urzędów wojewódzkich, gminnych i starostw; biurach projektów w charakterze technologów; w parkach narodowych i innych instytucjach związanych z ochroną przyrody.
Absolwent kierunku Inżynieria środowiska
jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i c.o., wentylacji i klimatyzacji. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w: firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska. Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria środowiska daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach:
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń).
- konstrukcyjno-budowlanej (do wykonawstwa lub projektowania w zakresie ograniczonym).
Ponadto absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska, mogą uzyskać uprawnienia wynikające z Prawa Wodnego - w zakresie opracowań hydrologicznych.

O perspektywach zatrudnienia absolwentów kierunków Ochrona środowiska i Inżynieria środowiska decyduje fakt, iż w najbliższych latach na ochronę środowiska i infrastrukturę z tym związaną zostaną wydane przeogromne pieniądze. Przykładowo, na pokrycie kosztów budowy sieci kanalizacyjnych oraz budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Polsce do 2015 r. przeznaczy się ponad 42 mld złotych - to w ramach Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych. Natomiast zgodnie z rządową strategią podziału unijnych funduszy na lata 2007 - 2017 także najwięcej pieniędzy zaplanowano na inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ekologicznej infrastruktury energetycznej, zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, dostosowania firm i technologii do wymogów środowiskowych, a także ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Na te cele ze środków unijnych przeznaczonych zostanie 21,3 mld euro (ponad 80 mld zł).
Przedstawione zadania będą także realizowane w Polsce północno-wschodniej. Środki na inwestycje spływać będą w ramach programów ogólnokrajowych oraz tych, które skierowane są wyłącznie dla tej części Polski (np. Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich). Zgodnie ze Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, uchwaloną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2005 roku, głównym zadaniem Warmii i Mazur jest utrzymanie pozycji lidera w czystości środowiska przyrodniczego.
Ogromne zadania stoją przed naszymi absolwentami, głównie inżynierii środowiska w związku z inwestycjami w budownictwie mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym, przede wszystkim w zakresie projektowania, wykonawstwa, nadzoru i eksploatacji sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.
A dlaczego tak ważne jest, aby być nie tylko magistrem, ale przede wszystkim inżynierem zwłaszcza ochrony środowiska? Ponieważ ostatnie lata pokazują, że zaraz po handlowcach największą szansę na znalezienie pracy mają inżynierowie.

Rybactwo
Jako pierwsi w Polsce od 1951 roku nieprzerwanie kształcimy kadry dla potrzeb rybactwa śródlądowego. Oferowany kierunek jest interdyscyplonarny. Program studiów jest niesłychanie urozmaicony, zagadnienia z biologii, biotechnologii, genetyki i ekologii przeplatają się z technicznymi, ekonomicznymi i prawnymi. Jest to bardzo elitarny kierunek ze względu na program, profesjonalizm i wszechstronność absolwentów oraz stawiane przed nimi zadania do rozwiązania.
Absolwenci kierunku Rybactwo
mają wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające im podjęcie pracy jako: właściciele gospodarstw rybackich (jeziorowych, stawowych, pstrągowych, wylęgarni oraz wędkarskich łowisk specjalnych); ichtiolodzy nadzorujący pracę farm, ośrodków zarybieniowych i wylęgarni, kierujący gospodarką na jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach w kraju i w UE; przedstawiciele firm produkujących i sprzedających pasze, sprzęt do odłowów i przerobu ryb, przedsiębiorstw importujących i eksportujących ryby; specjaliści z zakresu produkcji i obrotu rybami akwaryjnymi; ichtiolodzy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody; pracownicy naukowi w instytutach branżowych (IRŚ, MIR, wyższe uczelnie); inspektorzy ds. gospodarki rybackiej w urzędach marszałkowskich.

O perspektywach zatrudnienia absolwentów kierunku Rybactwo decyduje fakt, iż  sektor ten uznany został za strategiczny zarówno przez Polskę, jak i UE i objęty wsparciem finansowym w ramach Instrumentów Strukturalnych, budżetu państwa i innych źródeł. W najbliższym czasie (do roku 2013) na realizację zadań związanych bezpośrednio z gospodarką rybacką przeznaczone zostanie ponad 1 mld euro (ponad 4 mld zł). Ponadto Komisja Europejska prognozuje, że ze względu na dynamiczny rozwój akwakultury w ciągu najbliższych 15 lat w Europie powstanie ponad 10 tysięcy miejsc pracy.
Rybactwo odgrywa znaczącą rolę w produkcji żywności, rekreacji i ochronie środowiska. Dostarcza na światowy rynek ryby oraz inne organizmy wodne. Obecnie ponad jedna trzecia ryb, krewetek, krabów, ostryg, małży pochodzi z ferm. To jednak za mało! Obecnie podaż ryb i produktów rybnych pokrywa tylko około 30% zapotrzebowania, a prognozuje się, że popyt na produkty akwakultury będzie w najbliższych latach bardzo dynamicznie wzrastać. Jest niemal pewne, że ci wszyscy, którzy żyją z produkcji ryb oraz ci, którzy zdecydują się na założenie takiego biznesu w najbliższych latach mogą liczyć na znaczne zarobki. W Norwegii, która jest pionierem akwakultury w Europie (i miejscem zatrudnienia wielu naszych absolwentów), w 2030 roku sektor produktów morza stanie się główną gałęzią gospodarki tego kraju.
Dynamiczny wzrost obrotów i zysków obserwuje się w akwarystyce. Światowy rozwój akwarystyki uczynił produkcję ryb ozdobnych drugim pod względem wielkości sektorem zysków w akwakulturze. Rynek o globalnej wielkości obrotów rzędu 5 bilionów dolarów oraz roczny przyrost na poziomie 8% oferuje wiele możliwości rozwojowych. Warto dodać, że w Polsce jest już prawie 500 tysięcy akwarystów. Z branżą rybacką związane jest także wędkarstwo. W Polsce wędkuje ponad 1,6 mln wędkarzy. To masowy sport. Dlatego też - dla utrzymania równowagi biologicznej konieczne jest ciągłe zarybianie zbiorników i cieków.

Turystyka i rekreacja
Jako pierwsi w Polsce północno-wschodniej, od 2011 r. uruchamiamy kształcenie na kierunku Turystyka i rekreacja. Oferowany kierunek studiów reprezentuje interdyscyplinarne dziedziny nauki. Program studiów jest niesłychanie urozmaicony, zagadnienia z geografii, biologii, socjologii, kultury fizycznej i ekologii przeplatają się z technicznymi, ekonomicznymi i prawnymi.
Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; nawiązywania kontaktów i komunikowania się, w co najmniej jednym języku obcym. Absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja są przygotowani do: prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w: biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych; urzędach administracji samorządowej i państwowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Perspektywy znalezienia pracy w zawodzie są ogromne. Turystyka jest bowiem jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. W istotny sposób przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego, stabilizacji ekonomicznej oraz przeciwdziałania bezrobociu. Szacuje się, że na świecie co 9 miejsce pracy związane jest z branżą turystyczną. Udział turystyki w produkcie światowym brutto wynosi ponad 11%, a w Polsce, która dopiero staje się krajem turystycznym, kształtuje się na poziomie około 5% PKB. Warmia i Mazury to region o szczególnych walorach turystycznych i rekreacyjnych, oferujący liczne atrakcje turystyczne, w tym także imprezy kulturalne i inscenizacje historyczne (np. Pola Grunwaldzkie), które przyciągają rocznie średnio pięć milionów turystów (co piąty z nich przybywa z zagranicy). Liczba ta z pewnością wzrośnie, choćby z uwagi na fakt znalezienia się naszego regionu na liście kandydatów na siedem nowych Cudów Świata. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza północno-wschodniej występuje znaczny niedobór kadry odpowiednio przygotowanej do pracy w sektorze usług turystycznych i około turystycznych. Jest zatem pewne, że ci, którzy zwiążą się z tą branżą mogą liczyć na znaczne zarobki. Z wyliczeń specjalistów zajmujących się ekonomią turystyki, wynika, że 1 euro zainwestowane w turystykę może przynieść nawet 30 euro zysku, a jedno miejsce turystyczne (stałe) generuje zatrudnienie dla 10 osób. Biorąc powyższy wskaźnik pod uwagę i odnosząc go do turystyki w województwie warmińsko-mazurskim, można założyć, iż jeśli stworzy się 10 miejsc noclegowych (w hotelach, pensjonatach, motelach, gospodarstwach agroturystycznych, itp.) i miejsca te będą przez cały rok wykorzystane, to wówczas powstanie 100 dodatkowych miejsc pracy.

Inżynieria akwakultury

Studenci wybierający ten kierunek będą mieli możliwość studiowania nowych rozwiązań inżynierii akwakultury, jednocześnie uzyskując tytuł inżyniera. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku umożliwi wielu osobom uzyskanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rybackiego z zastosowaniem nowoczesnych technologii biologicznych i technicznych, w tym urządzeń służących uzdatnianiu i oczyszczaniu wody, w której prowadzi się chów organizmów wodnych. Absolwenci będą mogli także pełnić funkcje wykonawcze i doradcze w procesach inwestycyjnych w akwakulturze oraz nadzorujących i kontrolujących produkcję zdrowej żywności. Takie wykształcenie w dzisiejszych czasach, z jednoczesną możliwością pozyskiwania dofinansowań z Unii Europejskiej powoduje, że młodzi ludzie chętnie budują obiekty rybackie, stosując nowoczesne rozwiązania inżynierii akwakultury.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do studiowania na kierunku Inżynieria akwakultury.

Więcej informacji o kierunkach kształcenia znajdziesz w "Programy studiów" i "Kształcenie".

Zajrzyj także do "Nasi absolwenci", żeby zobaczyć co robią i jak wspominają studia na naszym Wydziale. Odwiedź również „O Wydziale", "Galerię zdjęć" i "Samorząd studencki". Wtedy już będziesz wiedział o nas prawie wszystko. Nie przegap szansy - zostań naszym Studentem!!!