STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Rekrutacja - studia doktoranckie

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu beneficjenta programu "Diamentowy Grant"
 2. Zbieżność ukończonego kierunku studiów z dyscypliną naukową, w zakresie której realizowane będą studia,
 3. Uzyskanie na dyplomie ukończenia studiów oceny nie niższej niż dobra (4,0)
 4. Postępowanie kwalifikacyjne kandydata na I rok studiów w zakresie dyscypliny rybactwo przeprowadza się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:
  - egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
  - wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  - ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

Kandydaci na I rok studiów składają następujące dokumenty:

 1. podanie (podanie),
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 3. dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM, dostępnego na stronie internetowej (zaświadczenie)
 4. dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta programu „Diamentowy Grant”),
 5. dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy Grant” w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów – beneficjentów programu „Diamentowy Grant”),
 6. fotografia w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektronicznym,
 7. dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
 8. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez UWM.

Dokumenty należy złożyć w terminie: do 3 września 2018 r.

Terminy egzaminów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

 • Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia - 06.09.2018 r.
 • Ogłoszenie wyników - 10.09.2018 r.

Zagadnienia egzaminu wstępnego na studia doktoranckie – dyscyplina rybactwo

Zagadnienia egzaminu wstępnego na studia doktoranckie – dyscyplina inżynieria środowiska

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:
  a) średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dziedziny nauki/dyscypliny naukowej
  b) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  c) ocenę na dyplomie ukończenia studiów.
 2. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi: 10 września 2018 r.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

DOKUMENTY PRAWNE: