STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Inżynieria środowiska

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
studia stacjonarne
Studia pierwszego stopnia inżynierskie7 sem.Inżynieria komunalna
 Environmental Engineering (oferta w języku angielskim)
Studia drugiego stopnia magisterskie3 sem.Inżynieria sanitarna i wodna
Inżynieria ekologiczna
Biotechnologia środowiskowa (oferta w języku angielskim)
Inżynieria procesowa i ochrona środowiska  (oferta w języku angielskim)
Biotechnologia (oferta w języku angielskim)

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba godzin zajęć wynosi 2427, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 210.

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska kończą się pracą inżynierską i egzaminem inżynierskim. Absolwenci 3,5 - letnich stacjonarnych studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku inżynieria środowiska: specjalność inżynieria komunalna posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu. Dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i c.o., wentylacji i klimatyzacji. Absolwent zna także w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące ochrony wody, gleby, powietrza, odpadów ciekłych i stałych, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, hałasu, podstawowych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania środowiskiem w procesie inwestycyjnym. Opanował umiejętność korzystania z  technik komputerowych, w tym także do projektowania.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku inżynieria środowiska w specjalności inżynieria komunalna jest przygotowany do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z inżynierią ochrony środowiska. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, energetyka cieplna, dostawa gazu, unieszkodliwianie odpadów, utrzymanie czystości), w firmach budowalno-instalacyjnych, w służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych (eksploatacja obiektów, sieci i instalacji związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody, produkcja i dostarczenie energii cieplnej, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami), w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, biurach projektów oraz w branżowych firmach handlowych.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera.

Kierunki upoważniające do podjęcia studiów drugiego stopnia:

 • Budownictwo
 • Inżynieria Środowiska
 • Biogospodarka*
 • Biotechnologia*
 • Energetyka
 • Ekoenergetyka*
 • Ekoinżynieria*
 • Energetyka odnawialna*
 • Gospodarowanie zasobami wodnymi*
 • Inżynieria ekologiczna*
 • Inżynieria ekologiczna i ekoenergetyka*
 • Inżynieria i gospodarka wodna*
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii*
 • Inżynieria środowiska i energetyka*
 • Ochrona środowiska*
 • Odnawialne źródła energii*
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami*
 • Technologie energii odnawialnych*
 • Technologie ochrony środowiska*
 • Zarządzanie środowiskiem*

   * w przypadku absolwentów kierunku podjęcie decyzji o możliwości ubiegania się przez nich
o przyjęcie na studia II stopnia uzależnione będzie od opinii kierunkowego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia.

Specjalność: inżynieria sanitarna i wodna

studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć wynosi 927, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 90.Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska kończą się pracą magisterską i egzaminem magisterskim. Absolwenci 1,5 - rocznych stacjonarnych studiów II stopnia uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku inżynieria środowiska – specjalność inżynieria sanitarna i wodna posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz infrastruktury gospodarki wodnej.

Absolwent specjalności inżynieria sanitarna i wodna przygotowany jest do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji budowlanych, systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i obiektów do ujmowania,  uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, uzyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Ma kompetencje do zarządzania gospodarką wodną na różnych szczeblach decyzyjnych, w tym programowania i planowania jej obiektów, projektowania przedsięwzięć i budowli hydrotechnicznych, realizacji procesu inwestycyjnego obiektów hydrotechnicznych służących retencji, ujmowaniu i przesyłaniu wody, ochrony przed powodzią. Jest także przygotowany do przeprowadzenia badań służących monitoringowi środowiska,  pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Potrafi także zaplanować i wdrożyć system zarządzania środowiskiem  w przedsiębiorstwie oparty o wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii chroniących środowisko. Rozumie celowość ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent specjalności inżynieria sanitarna i wodna jest przygotowany do pracy w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się: zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, w zakładach przemysłowych w działach ochrony środowiska, w spółkach wodno-ściekowych, firmach melioracyjnych, w instytucjach zajmujących się zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów wodnych  oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Może poprowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane absolwenci studiów  II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranych specjalnościach. Ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+, zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane) absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do uzyskania uprawnień budowlanych.

Specjalność: inżynieria ekologiczna

 studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć wynosi 927, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 90.

Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska kończą się pracą magisterską i egzaminem magisterskim. Absolwenci 1,5 - rocznych stacjonarnych studiów II stopnia uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska specjalność: inżynieria i waloryzacja ekologiczna posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu: biologii, ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii i hydrauliki z uwzględnieniem efektów aktywności człowieka w otaczającym go środowisku. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, techniki i technologie w ochronie środowiska oraz sposoby ochrony i odnowy zasobów naturalnych. Zna techniki monitoringu, w tym teledetekcyjnego, dokumentacje przyrodnicze, ekspertyzy, a przede wszystkim Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko, prognozy i opinie przyrodnicze mające zastosowanie w procesach inwestycyjnych i administracyjnych. Identyfikuje zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zna metody rekultywacji zbiorników wodnych, a także systemy zaopatrzenia i gospodarowania wodą. Wykazuje biegłość w zakresie technologii informatycznych, funkcjonowania i obliczania ujęć wody, systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, funkcjonowania obiektów inżynierskich, zna technologie oczyszczania ścieków przemysłowych i unieszkodliwiana odpadów. Posługuje się aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy związane z planowaniem, projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów miejskich i przemysłowych. Umie interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie wnioski. Absolwent ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku inżynieria środowiska, specjalność: inżynieria ekologiczna jest przygotowany do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych rozwiązań, technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, zagospodarowania odpadami i innych zakładach gospodarki komunalnej, w instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska, a zwłaszcza w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Środowiska przy organizacji i planowaniu pomiarów, eksploatacji systemów monitoringu, w przemyśle w komórkach ochrony środowiska, w biurach projektów, w organach administracji państwowej i samorządowej, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w branżowych firmach handlowych, w instytucjach naukowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 Specjalność: Environmental biotechnology (studia w języku angielskim)

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć wynosi 960, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) – 90. Studia kończą się pracą dyplomową i egzaminem magisterskim. Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w zakresie biotechnologii. Będzie potrafił wykorzystać metody i techniki biotechnologiczne do rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem ze środowiska przyrodniczego. W przypadku dewastacji środowiska podejmie działania zmierzające do przywrócenia równowagi środowiskowej. Absolwent będzie przygotowany do pracy naukowej oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących innowacyjne rozwiązania biotechnologii środowiskowej. Będzie rozumiał celowość ustawicznego kształcenia, rozwoju zawodowego, współpracy międzynarodowej oraz będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Uprawnienia zawodowe

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle i instytucjach związanych z inżynierią środowiska, będą studiować na studiach III stopnia.

specjalność: Process Engineering and Environmental Protection  (studia w języku angielskim)

studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 758 oraz 750 godzin praktyki (sem. 3), a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 90.

Studia kończą się pracą dyplomową i egzaminem magisterskim. Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie wspólnie z Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu zaprasza absolwentów studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - inżynierskich kierunków: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii - do podjęcia stacjonarnych 3-semestralnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z zakresu: inżynierii procesowej, biotechnologii i ochrony środowiska (Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology).

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w języku angielskim. Kształcenie rozpoczyna się w semestrze letnim każdego roku akademickiego w Olsztynie. Po zaliczonym semestrze studenci kontynuują naukę na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu. Trzeci semestr studiów (dyplomowy) może być realizowany na UWM w Olsztynie lub na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu. Absolwenci uzyskają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia - magisterskich UWM w Olsztynie na kierunku inżynieria środowiska oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu na kierunku inżynieria procesowa w zakresie wspólnie realizowanej specjalności Process Engineering and Environmental Protection .

Kwalifikacja absolwenta

Absolwent II stopnia kształcenia na kierunku ochrona środowiska (UWM w Olsztynie) oraz kierunku inżynieria procesowa (Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu) specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology ma poszerzoną wiedzę z biologii molekularnej, chemii, mechaniki, inżynierii procesowej, biotechnologii i technologii stosowanych w ochronie środowiska.

Absolwenci specjalności znają nowoczesne technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i utylizacji odpadów, remediacji gruntów oraz wykorzystują metody biologii molekularnej do monitorowania różnorodności mikroorganizmów w środowisku naturalnym i technicznym.

Rozległa i dogłębna wiedza teoretyczna i praktyczna, sprawność w docieraniu do zasobów wiedzy, znajomość nowoczesnych technologii i metod badawczych oraz umiejętność stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, praca w zespole międzynarodowym, umiejętność sprostania wyzwaniom konkurencji są najważniejszymi atutami absolwentów studiów II stopnia specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology.

Uprawnienia zawodowe

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle i instytucjach związanych z ochroną środowiska, studiują na III stopniu.

Specjalność: Biotechnology (studia w języku angielskim)

Kwalifikacje absolwenta

Uprawnienia zawodowe

 

Dowiedz się więcej