STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Turystyka i rekreacja

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA
Studia pierwszego stopnia licencjackie6 sem.bez specjalności
Studia drugiego stopnia magisterskie4 sem.bez specjalności

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2127 oraz 240 godzin praktyk (razem 2327 godzin), a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 180.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci 3-letnich stacjonarnych studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Absolwent posiada wiedzę ogólną o zjawiskach związanych z ruchem wypoczynkowo-turystycznym z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych oraz rolniczych. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem skutków aktywności człowieka w otaczającym go środowisku kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; nawiązywania kontaktów i komunikowania się, w co najmniej jednym języku obcym na poziomie biegłości B2. Umie rozwiązywać problemy związane z turystyką i rekreacją osób starszych i niepełnosprawnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja może podjąć pracę na różnych stanowiskach, zarówno w branży turystycznej jak i rekreacyjnej. Zdobyta podczas studiów wiedza teoretyczna, uzupełniona o odpowiednio dobrane praktyki zawodowe, daje absolwentowi szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, zgodnie z zainteresowaniami. Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego: w biurach podróży (przygotowanie ofert turystycznych oraz ich dystrybucja), obiektach noclegowych o różnym charakterze, w urzędach administracji samorządowej w jednostkach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki. Wiedza z zakresu praktycznej obsługi imprez turystycznych i znajomość przynajmniej jednego języka obcego (uzupełniona o dodatkowe kwalifikacje) pozwala na pracę w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnika lub rezydenta. Charakter studiów w zakresie rekreacji pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach rekreacji i odnowy biologicznej.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja

Studia trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1567, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 120. Studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja kończą się napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim. Absolwenci 2-letnich stacjonarnych studiów II stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja cechuje uniwersalność i różnorodność posiadanej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych oraz obsługi ruchu turystycznego. Jest ukierunkowany na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska. Zna zasady tworzenia i promocji produktów turystycznych dedykowanych jednostkom oraz grupom społecznym. Jest przedsiębiorczy i przygotowany do podejmowania działalności w szeroko rozumianej branży turystycznej i rekreacyjnej, zarówno w sferze komercyjnej, jak i państwowej oraz społecznej. Umie dobierać narzędzia i metody do analizy interakcji zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami w obszarze turystyki i rekreacji a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Potrafi skutecznie nawiązywać kontakty zawodowe, a także komunikuje się w co najmniej jednym językiem obcym na poziomie umożliwiającym posługiwanie się terminologią związaną z działalnością turystyczną i rekreacyjną. Studia drugiego stopnia przygotowują do podjęcia aktywności naukowo-badawczej w obszarze zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni turystycznej. Absolwent może rozszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych oraz kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

Uprawnienia zawodowe

Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji procesu dydaktycznego na drugim stopniu studiów kierunku turystyka i rekreacja pozwalają jego absolwentom rozwijać i unowocześniać polską branżę turystyczną i rekreacyjną oraz skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży (Organizatorzy Turystyki, Pośrednicy Turystyczni, Agenci Turystyczni), przy obsłudze bazy noclegowej i gastronomicznej (w hotelach; ośrodkach wypoczynkowych; gospodarstwach agroturystycznych, restauracjach), w ośrodkach sportu i rekreacji, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, w strukturach administracji rządowej i samorządowej, domach kultury, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz placówkach organizujących zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Nabyta wiedza pozwala absolwentom na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. Studia drugiego stopnia przygotowują do pracy nie tylko na stanowiskach  szeregowych, ale również kierowniczych.

 

Dowiedz się więcej