Ogłoszenia

                                     KATEDRA MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Zasady wyboru promotora pracy dyplomowej

Na kierunku ochrona środowiska

§1

Prowadzenie prac dyplomowych

 1. Zapisy dyplomowe odbywają się w semestrze poprzedzającym rozpoczęcie zajęć z przedmiotu „seminarium dyplomowe”.
 2. Student przy wyborze promotora pracy dyplomowej powinien kierować się tematyką prac oferowanych  przez Katedrę.
 3. Tematy prac dyplomowych zatwierdzane są przez kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

§2

Wybór promotora pracy dyplomowej

1.  Kierownik Katedry podejmuje decyzję o limicie dyplomantów dla poszczególnych pracowników Katedry uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych biorąc pod uwagę:

 • kompetencję potencjalnego promotora,

 • obciążenie dydaktyczne, naukowe i organizacyjne pracowników Katedry,

 • zaplonowane/prowadzone w danym okresie prace badawcze przez potencjalnych opiekunów,

 • zaplanowane przerwy w pracy/zmiany miejsca wykonywania pracy (np. planowane urlopy zdrowotne/naukowe, staże badawcze i inne),

 • w przypadku prac dyplomowych zawierających części badawczą/praktyczna Kierownik Katedry bierze pod uwagę harmonogram użytkowania obiegów/urządzeń w ramach innych podjętych już zobowiązań          (projekty badawcze, prace habilitacyjne, doktorskie, badania statutowe itd.) pracowników KMŚ. W/w harmonogram jest nadrzędny w stosunku do prac dyplomowych.

 2. Studenci, którzy w ramach procedury wydziałowej zostali zakwalifikowani do grupy dyplomantów realizujących pracę inżynierską/magisterską składają w sekretariacie Katedry
     Mikrobiologii Środowiskowej deklarację dotyczącą preferencji w zakresie wyboru promotora pracy.

 3. Na podstawie średniej z ocen – wyliczonej według zasad wynikających z procedury  wydziałowej – sporządzane są listy rankingowe studentów zainteresowanych wyborem poszczególnych 
     promotorów prac.

 4.  Student wybiera dwa nazwiska z listy promotorów: preferowanego i dodatkowego.

 5. O zapisie do danego promotora decyduje złożona deklaracja, kolejność na liście rankingowej oraz limit dyplomantów.

 6. W przypadku, wyczerpania miejsc u preferowanego promotora, student zostaje zapisany do wskazanego    przez siebie drugiego promotora.

 7. Nauczyciel akademicki, w porozumieniu ze studentem, wyraża zgodę na przyjęcie funkcji promotora podpisując formularz przyjęcia dyplomanta w 2 egzemplarzach.

 8. Promotor pracy przekazuje podpisane formularze przyjęcia dyplomanta do Sekretariatu Katedry.

 9. W przypadku studentów, którzy nie wybrali promotora pracy, decyzję podejmuję kierownik Katedry.

§3

Zmiana promotora pracy dyplomowej

 1. Uzasadnionych przypadkach, student na swój pisemny wniosek, zawierający zgodę dotychczasowego promotora, ma prawo dokonać zmiany promotora pracy.

 2. Nowy promotor potwierdza przyjecie studenta podpisując formularz przyjęcia dyplomanta.

 3. Student powtarzający semestr/rok, reaktywowany lub przyjęty na ostatni rok studiów zostaje przepisany do grupy dyplomantów dotychczasowego promotora lub ma wyznaczonego przez dziekana nowego promotora