dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof UWM

Telefon: 
+48 89 523 37 52
Profil badawczy: 

 

 Wykształcenie :

1     Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionego osiągnięcia naukowego pt.: „Enterobacteriaceae jako bioindykatory zanieczyszczenia powietrza na terenie i wokół oczyszczalni ścieków”, 2014

2     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,   Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w dyscyplinie naukowej rybactwo na podstawie rozprawy doktorskiej p.t.: „Sanitarno-bakteriologiczny aspekt zanieczyszczenia jeziora Wigry”, 2000

3   Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Technologii Żywności, praca magisterska p.t.: „Badanie wartości technologicznej pszenicy odmian Gama i Panda”, 1990

 Profil badawczy:

Badania związane głównie z charakterystyką zasięgu oddziaływań oczyszczalni ścieków pracujących w różnych układach technologicznych na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii wielolekoopornych emitowanych do wód powierzchniowych i powietrza.
Równolegle prowadzone są badania dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz związane ze skuteczną oraz uzasadnioną z ekonomicznego punktu widzenia produkcją wysokoenergetycznego biogazu z odpadów organicznych.

Główne kierunki działalności  naukowej:

·     określenie przydatności antybiotykoopornych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae posiadających mechanizm ESBL jako bioindykatorów zanieczyszczenia różnych ekosystemów na terenie i wokół oczyszczalni ścieków,

·     określenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków pracujących w różnych układach technologicznych,

·     intensyfikacja procesów wytwarzania wysokoenergetycznego biogazu z odpadów organicznych z wykorzystaniem drobnoustrojów psychrofilnych.

Dydaktyka: 

  

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wydział  / Kierunek kształcenia

Stopień kształcenia

Przedmiot

 Nauk
o

Środowisku

Ochrona środowiska

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia,

·   Mikrobiologia sanitarna,

·  Seminaria dyplomowe,

Ochrona środowiska

Stacjonarne IIo

·   Drobnoustroje w biotechnologii,

Inżynieria środowiska

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia sanitarna,

Turystyka i rekreacja

Stacjonarne Io

·   Bezpieczeństwo sanitarne żywności w turystyce,

 Biologii

i

Biotechnologii

Mikrobiologia

Stacjonarne Io

·   Mikroorganizmy w zanieczyszczeniu powietrza,

·   Mikrobiologia powietrza,

Mikrobiologia

Stacjonarne IIo

· Biotechnologia w ochronie środowiska,

Bioinżynierii Zwierząt

Zootechnika

Stacjonarne Io

·  Mikrobiologia zootechniczna

Zootechnika

Niestacjonarne Io

 


Publikacje: 
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S., The prevalence and characterization of antybiotic-resistant and virulent Escherichia coli strains in the municipal wastewater system and their environmental fate, Science of the Total Environment. 577, 367-375. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.203, 2017
 • Zieliński M., Korzeniewska E,. Filipkowska Z., Dębowski M., Harnisz M., Kwiatkowski R., Biohydrogen production at low load of organic matter by psychophilic bacteria , Energy, 134: 1132-1139 http//dx.doi.org/10.1016/j.energy.20017.05.119 , 2017
 • Wachowska U., Konopka I., Tańska M., Korzeniewska E., Biochemical features of winter wheat grain affected by biological and chemical control treatments, Jurnal of Elementology Vol. 22. No. 4: 1453-1461 DOI 10.5601/jelem.2017.22.1.1250, 2017
 • Harnisz M., Korzeniewska E., Niestępski S., Osińska A., Nalepa B., Monitoring of Drug Resistance Amplification and Attenuation with the Use of Tetracycline-Resistans Bacteria During Wastewater Treatment , E3S Web of Conferences, ISSN; 2267-1242. MNiSW, 2017
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S., Impact of type of wastewater treatment process on the antybiotic resistance of bacterial populations , ISBN: 978-2-7598-9016-3. EKO-DOK 2017. E38 Web of Conferences 17, 00070. DOI: 10.1051/e3sconf/20171700070, 2017
 • Niestępski S., Harnisz M., Korzeniewska E., Osińska A., Dziuba B., Bacteroides spp.- znaczenie kliniczne, lekooporność i metody jej oznaczania , Postępy Mikrobiologii 56 (1), 67-76. http://pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol561201767.pdf, 2017
 • Osińska A., Harnisz M., Korzeniewska E., Prevalence of plasmid-mediated multidrug resistance determinants in fluoroquinolone-resistant bacteria isolated from sewage and surface water, Environmental Science and Pollution Research - DOI: 10.1007/s11356-016-6221-4 , 2016
 • Gotkowska-Płachta A., Gołaś I., Korzeniewska E., Koc J., Rochwerger A., K. Solarski. , Evaluation of the distribution of fecal indicator bacteria in a river system depending on different types of land use in the southern watershed of the Baltic Sea. , Environ Sci Pollut Res , 23: 4073–4085 DOI 10.1007/s11356-015-4442-6, 2016
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S, The prevalence and characterization of antibiotic-resistant and virulent Escherichia coli strains in the municipal wastewater system and their environmental fate, Science of The Total Environment 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.203, 2016
 • Harnisz M., Korzeniewska E., Gołaś I., The Impact of a Freshwater Fish Farm on the Community of Tetracycline-Resistant Bacteria and the Structure of Tetracycline , Resistance Genes in River Water. Chemosphere 128: 134-141., 2015
 • Harnisz M., Korzeniewska E., Ciesielski S., Gołaś I., tet Genes as Indicators of Changes in the Water Environment: Relationships Between Culture-Dependent and Culture-Independent Approaches., Sci. Total Environ. 505:704-711, 2015
 • Gotkowska-Płachta A., Gołaś I., Korzeniewska E., Koc J., Rochwerger A., K. Solarski. , Evaluation of the distribution of fecal indicator bacteria in a river system depending on different types of land use in the southern watershed of the Baltic Sea. Environmental Science and Pollution Research, Environmental Science and Pollution Research (DOI: 10.1007/s11356-015-4442-6 , 2015
 • Harnisz M., Korzeniewska E., Niestępski S., Osińska A., Methods for the detection of antimicrobial resistance in wastewater Innovative municipal waste water purification and environmentally-friendly disposal of sewage sludge. Proceedings of the project closing event. , Nyiregyhazi Foiskola, Nyiregyhaza 39-46, ISBN: 978-615-5545-58-0, 2015
 • Łopata M., Wiśniewski G., Czerniawski R., Czerniawski P., Brzozowska R., Jaworska B., Korzeniewska E., Rekultywacja Jeziora Klasztornego Górnego w Strzelcach Krajeńskich metodą inaktywacji fosforu i biomanipulacji. Ochrona i rekultywacja jezior., Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, O/Toruń ISBN: 978-83-93-5740-6-3 s. 85-92, 2015
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Microbial evaluation of sandboxes located in urban area, Ecotoxicology and Environmental Safety, 113, 64-71, 2015. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2014.11.029, 2015
 • Dębowski M., Korzeniewska E., Filipkowska Z., Zieliński M., Kwiatkowski R. , Possibility of hydrogen production during cheese whey fermentation process by different strains of psychrophilic bacteria. International Journal of Hydrogen Energy , International Journal of Hydrogen Energy, 39: 1972-1978, 2014
 • Korzeniewska E., Zieliński M., Filipkowska Z., Dębowski M., Kwiatkowski R. , Methanogenic archeon as biogas producer in psychrophilic conditions. , Journal of Cleaner Production, 76 (2014) 190-195. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.04.063, 2014
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-positive Enterobacteriaceae in municipal sewage and their emission to the environment, J. Environ. Manage. 128: 904-911., 2013
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in hospital effluents., J. Environ. Manage. 123:1-7, 2013
 • Korzeniewska E. Korzeniewska A., Harnisz M., Antibiotic resistant Escherichia coli in hospital and municipal lsewage and their emission to the environment., Ecotoxicol. Environ. Saf. 91: 96-102, 2013
 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Dixon B., Gołaś I., Szwalgin D., Airborne microorganisms emitted from wastewater treatment plant treating domestic wastewater and meat processing industry wastes, CLEAN Soil Air Water, 41 (5): 429-436, 2013
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Culture-dependent and culture-independent methods in evaluation of emission of Enterobacteriaceae from sewage to the air and surface water , Water, Air and Soil Pollution 223 (7): 4039-4046 , 2012
 • Tańska M., Konopka I., Korzeniewska E., Rotkiewicz D., Colour of rapeseed (Brassica napus) surface and contamination by fungi during storage of dry and wet seeds, International Journal of Food Science and Technology, 46 (11), 2265-2273, 2011
 • Korzeniewska E., Emission of bacteria and fungi in the air from wastewater treatment plants , – a review Frontiers in Bioscience (Schol Ed), Volume S3, Issue 2, 393-407, 2011
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W., Dixon B., Czułowska M., Determination of emitted airborne microorganisms from a BIO – PAK Wastewater Treatment Plant, Water Research, 43: 2841-2851, 2009
 • Niewolak S., Brzozowska R., Czechowska K., Filipkowska Z., Korzeniewska E. , Seasonal changes in the number of sulphate-reducing bacteria in the water, soil and plant of the wetlands near Olsztyn, Archives of Environmental Protection, 35, 1: 55-63, 2009
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E. , Przestrzenne rozmieszczenie i sezonowe zmiany liczebności promieniowców i grzybów drożdżoidalnych i nitkowatych w wodzie gruntowej zlewni jeziora eutroficznego, Woda Środowisko-Obszary Wiejskie, Wyd.: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 9z. 3 (27): 123-141, 2009
 • Niewolak S., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Grzyby nitkowate i drożdżoidalne w wodzie i osadach dennych rzeki Czarnej Hańczy jako bioindykatory zanieczyszczeń antropogenicznych, Woda Środowisko-Obszary Wiejskie, Wyd.: Instytut Melioracji i użytków Zielonych w Falentach, 9z. 3 (27), 107-122, 2009
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W., Rutkowski B., Bacteriological pollution of the atmospheric air at the municipal and dairy Wastewater Treatment Plant area and it’s surroundings, Archives of Environmental Protection, t.8 z.1 (22): 83-98, 2008
 • Niewolak S., Brzozowska R., Czchowska K., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Sezonowe zmiany liczebności tlenowych i beztlenowych bakterii celulolitycznych w wodzie, glebie i na powierzchni roślinności śródleśnych mokradeł w okolicy Olsztyna, Woda Środowisko–Obszary Wiejskie. Wyd., Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t.8 z.1 (22): 231-245, 2008
 • Niewolak S., Brzozowska R., Korzeniewska E., Filipkowska Z., Czchowska K. , Sezonowe zmiany liczebności bakterii mineralizujących lecytynę i rozpuszczających fosforan trójwapniowy w wodzie, glebie i roślinności śródleśnych mokradeł w okolicy Olsztyna, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t.8 z. 2a (23): 135-149, 2008
 • Filipkowska Z., Gotkowska–Płachta A., Korzeniewska E. , Grzyby pleśniowe oraz drożdże i grzyby drożdżoidalne w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych, Woda Środowisko–Obszary Wiejskie, Wyd., Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach), 8, 69–82, 2008
 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza atmosferycznego na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t. 8 z 1 (22): 83-98, 2008
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W. , Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem filtrów gruntowo-roslinnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t. 8 z 1 (22): 161 - 173., 2008
 • Filipkowska Z., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Pawlukiewicz A., Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków, Ochr. Środ. Zasob. Natur. IOŚ. 32: 234-239, 2007
 • Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Pawlukiewicz A. , Zanieczyszczenia mikologiczne powietrza na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymi aeratorami typu CELPOX, Ochr. Środ. Zasob. Natur. IOŚ. 32: 240-245, 2007
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A. , Miejska oczyszczalnia ścieków jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do powietrza, Ochr. Środ. Zasob. Natur. 32. 184-189, IOŚ, 2007
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Dadoś I., Horodeńska A., Kowalczyk M., Zega A., Bacteriological studies of the water, soil and plants of the wetlands near Olsztyn, Limnological Papers 2: 53-68, 2007
 • Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Długokęcka J. , Survival of Pseudomonas fluorescens in carbonated and noncarbonated mineral water, Polish Journal of Natural Sciences, 21, 2, 833-842, 2006
 • Gotkowska-Płachta A., Jackowska B., Korzeniewska E., Występowanie bakterii wiążących azot atmosferyczny w wodzie jeziora Hańcza, jego dopływach i odpływie, Obieg pierwiastków w przyrodzie, monografia, t. 3, 238-244, IOŚ, 2005
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Niewolak S., Pionowe zmiany liczebności wybranych grup bakterii cyklu azotowego i ich znaczenie w przemianach związków azotu w wodzie jeziora Hańcza, Woda Środowisko-Obszary Wiejskie (Water-Environment-Rural Areas), Wyd.: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t.5 z.2 (15) s. 201-218, 2005
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Niewolak S., Pollution degree and sanitary state indicator bacteria as the indicators of the purity of Lake Hańcza waters, Archives of Environmental Protection, 2, 53-68, 2005
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Domeradzka S., Włodkowski K., Microbiological Quality of Carbonated and Non-Carbonated Mineral Water Stored at Different Temperatures, Polish Journal of Microbiology. Vol.54, Suppl.: 27-33, 2005
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E, Presence of nitrogen cycle bacteria in the water of a eutrophic lake (Bartąg Lake), planned to supply the Olsztyn municipal waterworks, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prace Limnologiczne XXV. Nr 113: 85-103, 2005
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E. , Bacteriological assays of the soil and ground waters from the catchments of a eutrophic lake, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prace Limnologiczne XXV. Nr 113: 123-136, 2005
 • Korzeniewska E. Gotkowska-Płachta A., Pionowe rozmieszczenie drobnoustrojów wskaźnikowych oraz stosunki termiczno – tlenowe w wodzie pelagialu i profundalu jeziora Wigry, Archives of Environmental Protection, 4, 72-83, 2004
 • Korzeniewska E. Gotkowska-Płachta A., Ocena sanitarno-bakteriologiczna osadów dennych jeziora Wigry w latach 1998-1999, Archives of Environmental Protection, 3, 13-25, 2004
 • Gotkowska-Płachta A., Niewolak S., Korzeniewska E., Vertical Distribution and Seasonal Changes in the Number of Bacterioplankton in the water of Lake Hańcza, particularly in the Period of Reservoir Summer Stratification, Electronic journal of Polish Agricultural Universities, Seria Environmental Development- volume 6, issue 2, 2003
 • Gotkowska-Płachta A., Niewolak S., Korzeniewska E. , Bacteria in Lake Hańcza bottom sediments, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prace Limnologiczne XXIII– Nauki matematyczno – przyrodnicze, 110, 191-195, Toruń , 2003
 • Korzeniewska E., Niewolak S., Filipkowska Z., Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae w wodach przybrzeżnych jeziora Wigry w latach1995-1999, Inżynieria i Ochrona Środowiska. 4 (1): 61–72, 2001
 • Filipkowska Z., Wiśniewska H., Korzeniewska E., Ocena toksyczności ścieków z przemysłu farmaceutycznego oraz z miasteczka akademickiego w Kortowie, Biul. Nauk. UWM. Nr 12. 307-317, 2001
Kursy, szkolenia, staże: 

 

Dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. UWM

 Certyfikowane szkolenia:

 

 

1. “Real-Time PCR Tools for Biomarker Discovery and Analysis of Epigenetic Variation. Projektowanie i wykorzystanie testów multiplex qPCR. Reakcja HRM. Weryfikacja wyników mikromacierzowych metodą ilościowego PCR” – konferencja i szkolenie w zakresie  Real-Time PCR, ROCHE DIAGNOSTICS, Józefów, 2011

2. “Real-Time PCR – oznaczanie profilu ekspresji genów z zastosowaniem sond typu TaqMan, przeprowadzenie oraz analiza reakcji typu High Resolution Melting (HRM)” – warsztaty ROCHE DIAGNOSTICS i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2010

3. Real-Time PCR – wdrażanie metody, projektowanie reakcji i analiza wyników” – seminarium i warsztaty organizowane przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., Warszawa, 2010

4. „Genotypowanie II - nowoczesne metody typowania genetycznego” – szkolenie i warsztaty z zakresu detekcji genów oporności, DNA Gdańsk, 2010

5. Warsztaty - Mikrobiologiczne „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” – warsztaty mikrobiologiczne organizowane przez PTM, PIS, KORUN, KORLD, BINET – Stare Jabłonki, 2009

6. „Techniki analizy i detekcji kwasów nukleinowych i białek” – jedno-tygodniowe seminaria i warsztaty zorganizowane przez Pilotową Stację Biotechnologii Akademii Rolniczej w Poznaniu, MERCK i MILLIPORE, Poznań, 2005

7. „Workshop on Mathematical model ling of biological processes” –Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Poznań, 2005

8. “Diagnostyka Mikrobiologiczna PCR” – szkolenie i warsztaty organizowane przez Politechnikę Gdańską, A&A Biotechnology i DNA Gdańsk, 1997

9. Merytoryczno-praktyczne certyfikowane szkolenia z zakresu:

· „Zapewnienie jakości wyników badań mikrobiologicznych”, MERCK, UWM w Olsztynie, 2009

·  „Ekspresja i oczyszczanie białek”, MERCK, UWM w Olsztynie, 2008

·  „Podstawy akwizycji i analizy obrazów mikroskopowych”, Olympus Polska sp. z o.o., 2008

 

Staże:

1.  Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” dwumiesięczny staż odbyty w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie k/Ostródy w ramach projektu nr POKL-08.02.01-28-001/08-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2011.  2 miesiące, 01.03.2011-31.05.2011.

2.“Eurofood Quality Management” - roczne studia z Zarządzania w Przemyśle Spożywczym w języku angielskim w ramach stażu naukowego University of Gent, Belgia1995-1996