dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof UWM

Telefon: 
+48 89 523 45 57
Profil badawczy: 

 

 

 

Wykształcenie:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,   Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, stopień naukowy doktora habilitowanego   nauk   rolniczych,  w  dyscyplinie   naukowej  chrona   i kształtowanie środowiska na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: „Antropo-geniczne i środowiskowe kształtowanie jakości bakteriologicznej górnego odcinka rzeki Drwęcy”.

2. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, stopień naukowy  doktora  nauk  rolniczych,   w dyscyplinie  naukowej  rybactwo  na  podstawie  rozprawy  doktorskiej  pt.: „Ocena wpływu działalnosci antropogenicznej, poziomu intensyfikacji gospodarki rolniczej i czynników środowiskowych na stan bakteriologiczny i sanitarno-higieniczny wód podziemnych  Zbiornika Omulewskiego”.

3. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, praca magisterska p.t.: „Badania bakteriolo- giczne sztucznie destratyfikowanego Jeziora Starodworskiego”.

 

 

 Profil

  Badawczy:

 

 

Badania dotyczące zmian bioróżnorodności mikroorganizmów w środo - wiskach naturalnych oraz zanieczyszczonych a także zmienności drobnoustrojów wynikającej z czynników środowiskowych i działa-lności antropogenicznej. Zastosowanie różnorodnych metod do oceny stanu mikrobiologicznego środowisk naturalnych. Mikrobiologiczna ocena różnych systemów akwakultur oraz ich wpływu na zbiorniki wodne, glebę i powietrze atmosferyczne. Biobezpieczeństwo ryb, surowca rybnego i pasz rybackich. Badania przeżywalności drobnoustrojów w różnorodnych warunkach naturalnych i laboratoryj-nych. Zagadnienia związane z odpornością mikroorganizmów na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Ocena bezpieczeństwa sanitarno-bakteriologicznego i ryzyka epidemiologicznego wód przeznaczonych do picia oraz wykorzystywanych do celów rekreacyjnych.

 

 

Główne kierunki działalności  naukowej:

 

·      badania zmienności ilościowej i jakościowej mikrobioty środowisk wodnych i organizmów w nich występujących,

·      zagadnienia związane z występowaniem i właściwościami drobnoustrojów  heterotroficznych  w ekosystemach wodnych,

·      rola i znaczenie mikroorganizmów  w procesach samooczyszczania się wód,

·      ocena patogenności mikroorganizmów na podstawie ich fizjologicznych, biochemicznych i genetycznych cech wirulencji,

·      przeżywalność drobonoustrojów  potencjalnie chorobotwórczych i patogennych w warunkach naturalnych i laboratoryjnych,

·      oporność mikrobioty na powszechnie stosowane srodki dezynfekcyjne,

 

Dydaktyka: 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wydział  / Kierunek kształcenia

Stopień kształcenia

Przedmiot

 

 

 Nauk
o
Środowisku

Ochrona środowiska

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia,

·   Mikrobiologia sanitarna,

·   Mikrobiologia wód,

·   Seminaria dyplomowe,

Ochrona środowiska

Stacjonarne IIo

·   Metodologia badań,

·   Mikrobiologia wód,

·   Seminaria dyplomowe,

Rybactwo

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia,

·   Mikrobiologia środowiskowa,

Stacjonarne IIo

·   Mikroorganizmy w akwakulturze,

Biologii
i Biotechnologii

Mikrobiologia

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia środowisk wodnych,

Mikrobiologia

Stacjonarne IIo

·   Seminaria dyplomowe,

Bioinżynierii zwierząt

Zootechnika

Stacjonarne Io

·  Mikrobiologia zootechniczna.

Zootechnika

Niestacjonarne Io

Publikacje: 
 • Czatkowska M., Gołaś I., Amenda E., Łachacz M., Charakterystyka mikrobiologiczna i fizyko-chemiczna wody wodociągowej w Olsztynie w latach 2015-1016, Postępy Nauk Technicznych i Ścisłych, s 45-51 ISBN 978-83-937278-4-1, 2017
 • Gotkowska-Płachta A., Gołaś I., Korzeniewska E., Koc J., Rochwerger A., K. Solarski. , Evaluation of the distribution of fecal indicator bacteria in a river system depending on different types of land use in the southern watershed of the Baltic Sea. , Environ Sci Pollut Res , 23: 4073–4085 DOI 10.1007/s11356-015-4442-6, 2016
 • R. Tandyrak, I. Gołaś, K. Parszuto, M. Bowszys, D. Szymański1, M. Harnisz, A. Brudniak, I. Wysocka, The effect of lake restoration by the hypolimnetic withdrawal method on the intensity of ambient odour, J. Limnol., 75(3): 531-544. doi: 10.4081/jlimnol.2016.1400 , 2016
 • Glińska-Lewczuk K., I. Gołaś, J. Koc, A. Gotkowska-Płachta, M. Harnisz, A. Rochwerge, The impact of urban areas on the water quality gradient along a lowland river, Environmental Monitoring and Assessment, 188: 624-638. DOI: 10.1007/s10661-016-5638-z, 2016
 • Harnisz M., Korzeniewska E., Gołaś I., The Impact of a Freshwater Fish Farm on the Community of Tetracycline-Resistant Bacteria and the Structure of Tetracycline , Resistance Genes in River Water. Chemosphere 128: 134-141., 2015
 • Harnisz M., Korzeniewska E., Ciesielski S., Gołaś I., tet Genes as Indicators of Changes in the Water Environment: Relationships Between Culture-Dependent and Culture-Independent Approaches., Sci. Total Environ. 505:704-711, 2015
 • Gotkowska-Płachta A., Gołaś I., Korzeniewska E., Koc J., Rochwerger A., K. Solarski. , Evaluation of the distribution of fecal indicator bacteria in a river system depending on different types of land use in the southern watershed of the Baltic Sea. Environmental Science and Pollution Research, Environmental Science and Pollution Research (DOI: 10.1007/s11356-015-4442-6 , 2015
 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Dixon B., Gołaś I., Szwalgin D., Airborne microorganisms emitted from wastewater treatment plant treating domestic wastewater and meat processing industry wastes, CLEAN Soil Air Water, 41 (5): 429-436, 2013
 • Korzekwa K., Gołaś I., Harnisz M., Evalution of anthropogenic pollution in the river water based on genetic diversity of Aeromonas hydrophila, Arch. Environ. Prot. Vol. 38, no. 3: 41-50, 2012
 • Harnisz M., Gołaś I., Pietruk M., Tetracycline-resistant bacteria as indicators of antimicrobial resistance in protected waters—The example of the Drwęca River Nature Reserve (Poland), Ecol. Indic. 11: 663-668, 2011
 • Gołaś I., Antropogeniczne i środowiskowe kształtowanie jakości bakteriologicznej wód górnego odcinka rzeki Drwęcy, Rozprawy i monografie 163. Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2011
 • Gołaś I., Korzekwa K., Harnisz M., Zmysłowska I., Teodorowicz M., Terech-Majewska E., Rodziewicz W., Bieńkowska M. , Influence of fishery management and environmental factors on occurrence of heterotrophic, hemolytic and mesophilic bacteria and Aeromonas hydrophila in waters of Drwęca River, Archives of Environmental Protection, vol. 35, no. 2, pp. 27 – 40, 2009
 • Gołaś I., Zmysłowska I., Harnisz M., Korzekwa K., Skowrońska A., Teodorowicz M., Górniak D., Gros M., Brzozowa S., Nitrogen cycle bacteria in the waters of the Drwęca River, Pol. J. of Environ. Stud., Vol. 17, No.2: 215 – 225, 2008
 • Gołaś I., Zmysłowska I., Harnisz M., Korzekwa K., Skowrońska A., Teodorowicz M., Górniak D., Dudziec E. , Anthropogenic impact on quantitative differentiation of nitrogen cycling bacteria in waters of the River Drwęca, Pol. J. Natur. Sc., Vol. 23 (3): 667 – 680., 2008
 • Zmysłowska I., Korzekwa K., Krause J., Gołaś I., Harnisz M, Application of DNA markers for selected Aeromonas hydrophila and Citrobacter youngae strains isolated from sturgeon aquaculture, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Limnological Papers 3: 89 – 93., 2008
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Gołaś I., Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno-bakteriologicznego wód powierzchniowych i podziemnych na Pojezierzu Mazurskim w latach 1974-1998 , Roczniki gleboznawcze. Nr 1/2:137- 149, 2003
Kursy, szkolenia, staże: 

 

Dr hab. inż.  Iwona Gołaś, prof UWM

 Certyfikowane szkolenia:

 

 

1.  Kurs pt. „Diagnostyka bakteriologiczna techniką PCR” organizowany przez A&A BIOTECHNOLOGY (1994 r.).

2.  Warsztaty - Mikrobiologiczne „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” organizowane przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (2009 r.).

3.  Szkolenie „Podstawy akwizycji i analizy obrazów mikroskopowych” organizowane przez Olympus Polska sp. z o.o. (2009 r.).

4.  Seminarium pt. „Zapewnienie i kontrola jakości pożywek i wyposażenia w laboratorium mikrobiologicznym” organizowane przez Merck sp. z o. o. (2010 r.).

5.  Doświadczenia na zwierzętach - organizacja badań i obowiązki prowadzących badania pracowników naukowych – Olsztyn 06.02.2014.

Staż: