dr inż. Anna Gotkowska-Płachta

Telefon: 
+48 89 523 37 52
Profil badawczy: 

 

Wykształcenie:

1      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii (obecnie Biologii i Biotechnologii), stopień naukowy doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie naukowej  biologia na podstawie rozprawy doktorskiej p.t.: „Studium mikrobiologiczne wód jeziora Hańcza”2003

2      Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód
i Rybactwa Śródlądowego, tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie Ochrony Wód praca magisterska p.t.: „Ocena możliwości oczyszczania ścieków z Mazurskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Morągu wspólnie ze ściekami komunalnymi” 1994

 Profil badawczy:

Badania związane głównie z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi w obszarze oddziaływania obiektów gospodarki komunalnej dotyczące rozprzestrzeniania się bakterii wskaźnikowych oraz wankomycynoopornychVRE (Vancomycin-Resistant Enterococcus) w wodach powierzchniowych
i powietrzu.

Dodatkowo prowadzone są badania dotyczące występowania, roli
i aktywności mikrobioty w środowiskach naturalnych (woda, powietrze, gleba).

 

Dydaktyka: 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wydział  / Kierunek kształcenia

Stopień kształcenia

Przedmiot

 Nauk
o
Środowisku

Ochrona środowiska

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia,

·   Mikrobiologia sanitarna,

·   Seminaria dyplomowe,

Ochrona środowiska

Stacjonarne IIo

·   Mikrobiologia wód,

Inżynieria środowiska

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia sanitarna,

Rybactwo

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia,

Turystyka i rekreacja

Stacjonarne Io

·   Bezpieczeństwo sanitarne  żywności w turystyce,

Biologii
i Biotechnologii

Mikrobiologia

Stacjonarne Io

·   Bioaerozole mikrobiologiczne,

·   Mikrobiologia powietrza,

Mikrobiologia

Stacjonarne IIo

·   Biobezpieczeństwo mikrobiologiczne odpadów,

·   Biotechnologia w ochronie środowiska,

Bioinżynierii zwierząt

Zootechnika

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia zootechniczna,

Zootechnika

Niestacjonarne Io

 

Publikacje: 
 • Kłodowska I., Rodziewicz J., Janczukowicz W., Gotkowska-Płachta A., Cydzik-Kwiatkowska A., Hydrogenotrophic denitrification process efficiency and the number of denitrifying bacteria (MPN) in the sequencing batch biofilm reactor (SBBR) with platinum and carbon anodes, Journal of Environmental Science and Health, Part A. 0, 0, 1–4. 2016, (DOI: 10.1080/10934529.2015.1120516)., 2016
 • Gotkowska-Płachta A., Gołaś I., Korzeniewska E., Koc J., Rochwerger A., K. Solarski. , Evaluation of the distribution of fecal indicator bacteria in a river system depending on different types of land use in the southern watershed of the Baltic Sea. , Environ Sci Pollut Res , 23: 4073–4085 DOI 10.1007/s11356-015-4442-6, 2016
 • Glińska-Lewczuk K., I. Gołaś, J. Koc, A. Gotkowska-Płachta, M. Harnisz, A. Rochwerge, The impact of urban areas on the water quality gradient along a lowland river, Environmental Monitoring and Assessment, 188: 624-638. DOI: 10.1007/s10661-016-5638-z, 2016
 • Gotkowska-Płachta A., Gołaś I., Korzeniewska E., Koc J., Rochwerger A., K. Solarski. , Evaluation of the distribution of fecal indicator bacteria in a river system depending on different types of land use in the southern watershed of the Baltic Sea. Environmental Science and Pollution Research, Environmental Science and Pollution Research (DOI: 10.1007/s11356-015-4442-6 , 2015
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Microbial evaluation of sandboxes located in urban area, Ecotoxicology and Environmental Safety, 113, 64-71, 2015. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2014.11.029, 2015
 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Dixon B., Gołaś I., Szwalgin D., Airborne microorganisms emitted from wastewater treatment plant treating domestic wastewater and meat processing industry wastes, CLEAN Soil Air Water, 41 (5): 429-436, 2013
 • Nawrocka J., Kobos A., Gotkowska-Płachta A., Drzewicki A., Rodziewicz W., 2012, The Vistula Lagoon Environment and its Research in the Visla Project. Plants, Algae and Bacteria of the Vistula Lagoon, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. ISBN 9788362336-17-3, 2012, s. 53-68, 2012
 • Gotkowska-Płachta A., Drzewicki A., Rodziewicz W., Rośliny, glony i bakterie Zalewu Wiślanego. rozdział w monografi: "Zalew Wiślany, Środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu Visla", PWSZ w Elblągu. ISBN 978-83-62336-01-2 s 51-66, 2011
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W., Dixon B., Czułowska M., Determination of emitted airborne microorganisms from a BIO – PAK Wastewater Treatment Plant, Water Research, 43: 2841-2851, 2009
 • Niewolak S., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Grzyby nitkowate i drożdżoidalne w wodzie i osadach dennych rzeki Czarnej Hańczy jako bioindykatory zanieczyszczeń antropogenicznych, Woda Środowisko-Obszary Wiejskie, Wyd.: Instytut Melioracji i użytków Zielonych w Falentach, 9z. 3 (27), 107-122, 2009
 • Filipkowska Z., Gotkowska–Płachta A., Korzeniewska E. , Grzyby pleśniowe oraz drożdże i grzyby drożdżoidalne w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych, Woda Środowisko–Obszary Wiejskie, Wyd., Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach), 8, 69–82, 2008
 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza atmosferycznego na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t. 8 z 1 (22): 83-98, 2008
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W. , Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem filtrów gruntowo-roslinnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t. 8 z 1 (22): 161 - 173., 2008
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W., Rutkowski B., Bacteriological pollution of the atmospheric air at the municipal and dairy Wastewater Treatment Plant area and it’s surroundings, Archives of Environmental Protection, t.8 z.1 (22): 83-98, 2008
 • Gotkowska-Płachta A., Psychrophilic and psychrotrophic bacteria in the water of lake Hańcza, Pol. J. Natur. Sc., vol 23 (2):428-439, 2008
 • Gotkowska-Płachta A., Wybrane grupy bakterii cyklu azotowego w dopływach, odpływie i strefie przybrzeżnej jeziora Hańcza, Ochr. Środ. Zasob. Natur. 31, 388-393, IOŚ, Warszawa , 2007
 • Filipkowska Z., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Pawlukiewicz A., Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków, Ochr. Środ. Zasob. Natur. IOŚ. 32: 234-239, 2007
 • Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Pawlukiewicz A. , Zanieczyszczenia mikologiczne powietrza na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymi aeratorami typu CELPOX, Ochr. Środ. Zasob. Natur. IOŚ. 32: 240-245, 2007
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A. , Miejska oczyszczalnia ścieków jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do powietrza, Ochr. Środ. Zasob. Natur. 32. 184-189, IOŚ, 2007
 • Gotkowska-Płachta A., Aerobic heterotrophic and spore-forming bacteria in the water of Lake Hańcza, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Limnological Papers 2, 69-81, 2007
 • Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Długokęcka J. , Survival of Pseudomonas fluorescens in carbonated and noncarbonated mineral water, Polish Journal of Natural Sciences, 21, 2, 833-842, 2006
 • Gotkowska-Płachta A., Jackowska B., Korzeniewska E., Występowanie bakterii wiążących azot atmosferyczny w wodzie jeziora Hańcza, jego dopływach i odpływie, Obieg pierwiastków w przyrodzie, monografia, t. 3, 238-244, IOŚ, 2005
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Niewolak S., Pionowe zmiany liczebności wybranych grup bakterii cyklu azotowego i ich znaczenie w przemianach związków azotu w wodzie jeziora Hańcza, Woda Środowisko-Obszary Wiejskie (Water-Environment-Rural Areas), Wyd.: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t.5 z.2 (15) s. 201-218, 2005
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Niewolak S., Pollution degree and sanitary state indicator bacteria as the indicators of the purity of Lake Hańcza waters, Archives of Environmental Protection, 2, 53-68, 2005
 • Korzeniewska E. Gotkowska-Płachta A., Pionowe rozmieszczenie drobnoustrojów wskaźnikowych oraz stosunki termiczno – tlenowe w wodzie pelagialu i profundalu jeziora Wigry, Archives of Environmental Protection, 4, 72-83, 2004
 • Korzeniewska E. Gotkowska-Płachta A., Ocena sanitarno-bakteriologiczna osadów dennych jeziora Wigry w latach 1998-1999, Archives of Environmental Protection, 3, 13-25, 2004
 • Gotkowska-Płachta A., Niewolak S., Korzeniewska E., Vertical Distribution and Seasonal Changes in the Number of Bacterioplankton in the water of Lake Hańcza, particularly in the Period of Reservoir Summer Stratification, Electronic journal of Polish Agricultural Universities, Seria Environmental Development- volume 6, issue 2, 2003
 • Gotkowska-Płachta A., Niewolak S., Korzeniewska E. , Bacteria in Lake Hańcza bottom sediments, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prace Limnologiczne XXIII– Nauki matematyczno – przyrodnicze, 110, 191-195, Toruń , 2003
Kursy, szkolenia, staże: 

 

Dr inż. Anna Gotkowska-Płachta

 Certyfikowane szkolenia:

 

 

1.  Akademia Rolnicza w Poznaniu, Pilotowa Stacja Biotechnologii - praktyczny kurs "Techniki analizy i detekcji kwasów nukleinowych
i białek" - 5 dni, 1-5.02.2005.

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Genetyki Zwierząt Labolatorium Dydaktyczno-Badawcze Biologii Molekularnej - warsztaty" Labolatoryjne i komputerowe metody badania DNA" - 3 dni, 6-8.09.2000.

3.  Merytoryczno-praktyczne certyfikowane szkolenia (MERCK) z zakresu:

· „Ekspresja i oczyszczanie białek” -16.06.2008, UWM w Olsztynie,

·  „Zapewnienie jakości wyników badań mikrobiologicznych” 18.11. 2009, UWM w Olsztynie,

·   „Badania mikrobiologiczne wody” - wymagania akredytacyjne - 14.01.2009, UWM w Olsztynie.

Staż:

Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” dwumiesięczny staż odbyty w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Ostróda
Sp. z o.o. w Tyrowie k/Ostródy w ramach projektu nr POKL-08.02.01-28-001/08-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2011.  2 miesiące, 01.03.2011-31.05.2011
.