KIEROWNIK KATEDRY dr hab. Zofia Filipkowska, prof. UWM

Telefon: 
+48 89 523 47 50
Profil badawczy: 

 

 Wykształcenie:

1.   UWM w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, nadany w 2007 r., tytuł rozprawy habilitacyjnej: Sanitarno–bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków.

2.   Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie,   Wydział Ochrony Wód i Rybactwa, stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w dyscyplinie naukowej rybactwo na podstawie rozprawy doktorskiej p.t.: Wpływ napowietrzania i sztucznej destratyfikacji politroficznego jeziora Mutek na wybrane grupy bakterii cyklu azotowego. 1988 r.

3.   Wydział  Biologii  i  Nauk o  Ziemi UMK w Toruniu,  praca   magisterska pt. "Wartość kaloryczna trzciny Phragmites communis Trin. na zróżnicowanych troficznie siedliskach jeziora Jeziorak", obroniona w 1977 r.

 Profil badawczy:

Badania związane z sanitarno-bakteriologicznymi aspektami oczyszczania ścieków oraz  zanieczyszczeniem mikrobiologicznym powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków.

Badania dotyczące wykorzystania bakterii psychrofilnych (w tym beztlenowych) do produkcji wysokoenergetycznego biogazu z odpadów organicznych.

Główne kierunki działalności  naukowej:

 •     Badanie występowania bakterii beztlenowych (redukujących siarczany oraz z rodzaju Clostridium) w różnych środowiskach (wody podziemne, jeziora poddawane antropopresji, ścieki).
 •     Określenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków pracujących w różnych układach technologicznych,
 • Badania związane z intensyfikacją  procesów  wytwarzania   wysokoenergetycznego biogazu  z odpadów organicznych z wykorzystaniem drobnoustrojów psychrofilnych.
Dydaktyka: 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wydział  / Kierunek kształcenia

Stopień kształcenia

Przedmiot

 Nauk
o

Środowisku

Ochrona środowiska

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia

·   Mikrobiologia sanitarna

·   Seminaria dyplomowe

Ochrona środowiska

Stacjonarne IIo

·   Mikrobiologia wód

·   Drobnoustroje w biotechnologii

·   Seminaria dyplomowe

Inżynieria środowiska

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia sanitarna

Biologii
i Biotechnologii

Mikrobiologia

Stacjonarne Io

·   Mikrobiologia sanitarna

Mikrobiologia

Stacjonarne IIo

·   Sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków

·   Seminaria dyplomowe

 

Publikacje: 
 • Augustyniak R., Neugebauer M., Kowalska I., Szymański D., Wiśniewski G., Filipkowska Z., Grochowska J., Łopata M., Bottom deposits of stratified, seepage, urban lake (on the example of Tyrsko lake, Poland) as a factor potentially shaping lake water quality. , Jurnal of Ecological Engineering Vol. 18. No. 5: 55-62, 2017
 • Zieliński M., Korzeniewska E,. Filipkowska Z., Dębowski M., Harnisz M., Kwiatkowski R., Biohydrogen production at low load of organic matter by psychophilic bacteria , Energy, 134: 1132-1139 http//dx.doi.org/10.1016/j.energy.20017.05.119 , 2017
 • Dębowski M., Korzeniewska E., Filipkowska Z., Zieliński M., Kwiatkowski R. , Possibility of hydrogen production during cheese whey fermentation process by different strains of psychrophilic bacteria. International Journal of Hydrogen Energy , International Journal of Hydrogen Energy, 39: 1972-1978, 2014
 • Brzozowska R., J. Dunalska, J. Grochowska, Z. Filipkowska,I. Samul, Phosphorus fractions in the litoral and profundal sediment of an urban lake, Word Journal of Environmental Research. Vol.04. No 2, 74-78., 2014
 • Korzeniewska E., Zieliński M., Filipkowska Z., Dębowski M., Kwiatkowski R. , Methanogenic archeon as biogas producer in psychrophilic conditions. , Journal of Cleaner Production, 76 (2014) 190-195. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.04.063, 2014
 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Dixon B., Gołaś I., Szwalgin D., Airborne microorganisms emitted from wastewater treatment plant treating domestic wastewater and meat processing industry wastes, CLEAN Soil Air Water, 41 (5): 429-436, 2013
 • Brzozowska R., G. Wiśniewski, J. Dunalska, Z. Filipkowska, Sediment phosphorus in an urban lake and its usability for predicting of the internal loading phenomenon, International Journal of Environment and Health. Vol.6.No 4, 340-349, 2013
 • Brzozowska R., Dunalska J., Filipkowska Z., Seasonal changes of total carbon, nitrogen and phosphorus concentration in the near-bottom and intestitial water of three deep, stratified urban lakes, 1st Global Conference on Environmental Studies 2013. AWERProcedia Advences in Applied Sciences. Vol 1 (2013) s 736-740, 2013
 • Brzozowska R., Wiśniewski G., Dunalska J., Filipkowska Z., Phosphorus fractions in the bottom sediment of an urban lake (Sukiel Lake, Poland) and its usability for predicting of the internal loading phenomenon in lake, Ciencia y tecnologia ambiental un enfoque integrador. Asociacion Argentina para el Progreso de las Ciencias. p. 108-113, 2012
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W., Dixon B., Czułowska M., Determination of emitted airborne microorganisms from a BIO – PAK Wastewater Treatment Plant, Water Research, 43: 2841-2851, 2009
 • Niewolak S., Brzozowska R., Czechowska K., Filipkowska Z., Korzeniewska E. , Seasonal changes in the number of sulphate-reducing bacteria in the water, soil and plant of the wetlands near Olsztyn, Archives of Environmental Protection, 35, 1: 55-63, 2009
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E. , Przestrzenne rozmieszczenie i sezonowe zmiany liczebności promieniowców i grzybów drożdżoidalnych i nitkowatych w wodzie gruntowej zlewni jeziora eutroficznego, Woda Środowisko-Obszary Wiejskie, Wyd.: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 9z. 3 (27): 123-141, 2009
 • Filipkowska Z., Gotkowska–Płachta A., Korzeniewska E. , Grzyby pleśniowe oraz drożdże i grzyby drożdżoidalne w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych, Woda Środowisko–Obszary Wiejskie, Wyd., Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach), 8, 69–82, 2008
 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza atmosferycznego na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t. 8 z 1 (22): 83-98, 2008
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W. , Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem filtrów gruntowo-roslinnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t. 8 z 1 (22): 161 - 173., 2008
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W., Rutkowski B., Bacteriological pollution of the atmospheric air at the municipal and dairy Wastewater Treatment Plant area and it’s surroundings, Archives of Environmental Protection, t.8 z.1 (22): 83-98, 2008
 • Niewolak S., Brzozowska R., Czchowska K., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Sezonowe zmiany liczebności tlenowych i beztlenowych bakterii celulolitycznych w wodzie, glebie i na powierzchni roślinności śródleśnych mokradeł w okolicy Olsztyna, Woda Środowisko–Obszary Wiejskie. Wyd., Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t.8 z.1 (22): 231-245, 2008
 • Niewolak S., Brzozowska R., Korzeniewska E., Filipkowska Z., Czchowska K. , Sezonowe zmiany liczebności bakterii mineralizujących lecytynę i rozpuszczających fosforan trójwapniowy w wodzie, glebie i roślinności śródleśnych mokradeł w okolicy Olsztyna, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t.8 z. 2a (23): 135-149, 2008
 • Filipkowska Z., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Pawlukiewicz A., Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków, Ochr. Środ. Zasob. Natur. IOŚ. 32: 234-239, 2007
 • Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Pawlukiewicz A. , Zanieczyszczenia mikologiczne powietrza na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymi aeratorami typu CELPOX, Ochr. Środ. Zasob. Natur. IOŚ. 32: 240-245, 2007
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A. , Miejska oczyszczalnia ścieków jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do powietrza, Ochr. Środ. Zasob. Natur. 32. 184-189, IOŚ, 2007
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Dadoś I., Horodeńska A., Kowalczyk M., Zega A., Bacteriological studies of the water, soil and plants of the wetlands near Olsztyn, Limnological Papers 2: 53-68, 2007
 • Filipkowska Z., Sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na filtrach gruntowo-roślinnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn , 2006
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Domeradzka S., Włodkowski K., Microbiological Quality of Carbonated and Non-Carbonated Mineral Water Stored at Different Temperatures, Polish Journal of Microbiology. Vol.54, Suppl.: 27-33, 2005
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E, Presence of nitrogen cycle bacteria in the water of a eutrophic lake (Bartąg Lake), planned to supply the Olsztyn municipal waterworks, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prace Limnologiczne XXV. Nr 113: 85-103, 2005
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E. , Bacteriological assays of the soil and ground waters from the catchments of a eutrophic lake, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prace Limnologiczne XXV. Nr 113: 123-136, 2005
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Bacteriological indicators of pollution of a eutrophic lake (lake Bartąg), planned to supply the Olsztyn municipal waterworks, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prace Limnologiczne XXIII. Nr 110:171-189, 2003
 • Filipkowska Z., Sanitary and Bacteriological Aspects of Sewage Treatment, Acta Microbiologica Polonica Vol. 52. Suppl.: 57-66, 2003
 • Filipkowska Z., Pesta J. , Występowanie bakterii cyklu azotowego w ściekach oczyszczanych na filtrach glebowo-roślinnych, Roczniki gleboznawcze. Nr 1/2 : 89-98, 2003
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Gołaś I., Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno-bakteriologicznego wód powierzchniowych i podziemnych na Pojezierzu Mazurskim w latach 1974-1998 , Roczniki gleboznawcze. Nr 1/2:137- 149, 2003
 • Filipkowska Z., Janczukowicz W., Krzemieniewski M., Pesta J, Municipal Waste Water Treatment Plant with activated-sludge tanks aerated by Celpox devices as a source of microbiological pollution of the atmosphere, . Polish Journal of Environmental Studies. Vol.11., No 6: 639-648, 2002
 • Korzeniewska E., Niewolak S., Filipkowska Z., Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae w wodach przybrzeżnych jeziora Wigry w latach1995-1999, Inżynieria i Ochrona Środowiska. 4 (1): 61–72, 2001
 • Filipkowska Z., Wiśniewska H., Korzeniewska E., Ocena toksyczności ścieków z przemysłu farmaceutycznego oraz z miasteczka akademickiego w Kortowie, Biul. Nauk. UWM. Nr 12. 307-317, 2001
 • Filipkowska Z., Janczukowicz W. , Ocena toksyczności ścieków z przemysłu mleczarskiego, Przegląd mleczarski, nr 6: 282-284, 2001
 • Filipkowska Z., Janczukowicz W., Krzemieniewski M., Pesta J. , Microbiological air pollution of the surrounding of Waste Water Treatment Plant with activated-sludge aerated by horizontal rotors, Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 9, No. 4: 273-280 , 2000
 • Filipkowska Z., Janczukowicz W., Krzemieniewski M., Pesta J., Luftemissionen aus der Klaranlage einer Molkerei. Betriebe der Nahrungsmittelindustrie als die Quelle der Umweltverschmutzung, Korrespondenz Abwasser. Abfall. Nr.5: 712-721, 2000
 • Filipkowska Z., Korzekwa K. , Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych w miejskiej oczyszczalni ścieków, Inżynieria i Ochrona Środowiska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Nr (3,4): 333-345, 1999
 • Filipkowska Z., Krzemieniewski M., Effectiveness of indicatory microorganisms removal on trickling filter with biofilm in magnetic field, . Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 7, No. 4: 201-205, 1998
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Misetic S. , Effect of some herbicides on nitrogen transformation in lake water I. Amonification, Zeszyty Naukowe ART w Olsztynie. 12: 23-32, 1983
 • Filipkowska Z., Misetic S., Niewolak S. , Effect of some herbicides on nitrogen transformation in lake water. II. Nitrification, Zeszyty Naukowe ART. 12: 35-43, 1983
 • Misetic S., Niewolak S., Filipkowska Z., Effect of some herbicides on nitrogen transformation in lake water. III. Nitrate reduction, Zeszyty Naukowe ART w Olsztynie. 12: 45-53, 1983
Kursy, szkolenia, staże: 

 

Dr hab. Zofia Filipkowska, prof. UWM

 

 Certyfikowane szkolenia:

 

1.  Certyfikat Stanu Kalifornia  (License Number 0168) do pracy
z bakteriami beztlenowymi w  komorach typu Bactron.

2.  Merytoryczno-praktyczne certyfikowane szkolenia (MERCK)
z zakresu:
Zapewnienie jakości wyników badań mikrobiologicznych-18.11. 2009, UWM w Olsztynie.

 

Staże:

Od  22.09.08 to 21.10. 2008 r. przebywałam  na stażu naukowym  w USA, w Department of Biological Sciences California State University, East Bay

 • uczestniczyłam w zajęciach kursu ( Biology 4411) Mikrobiologii Medycznej  prowadzonych przez profesor Beverly Dixon w Katedrze  Biological Sciences California State University, East Bay,
 • odbyłam spotkanie naukowe w Research for Biovir, Incorporation in Benicia, California z dr Rick Danielson, Ośrodku zajmującym się wykrywaniem bakterii coli, wirusów i grzybów w próbkach środowiskowych
 • odbyłam wizytę naukową w Biolog Inc.) firmie opracowującej  i rozprowadzającej systemy (na bazie procesów redox ) do identyfikacji bakterii i grzybów środowiskowych,
 • odbyłam 3 dniowy work shop w Anaerobe System In Morgan Hill, CA (wykłady i ćwiczenia – praca w Komorach Beztlenowych typu Bactron z izolacją i identyfikacją bakterii beztlenowych).