Profil badawczy

 

działalność naukowa

    

Działalność naukowa Katedry obejmuje zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń środowisk naturalnych i kształtowanych antropogenicznie:

 • oceny stanu środowisk naturalnych i ich monitoring pod kątem bezpieczeństwa mikrobiologicznego
 • określenie wpływu obiektów komunalnych i przemysłowych (oczyszczalnie, składowiska odpadów, gospodarstwa rybackie i inne) na jakość mikrobiologiczną otaczającego środowiska
 • badania zdolności wytwarzania  biogazu przez psychrofilne bakterie beztlenowe
 • badania nad lekoopornością bakterii środowiskowych
 • badania dotyczące stanu mikrobiologicznego powietrza wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej
 • badania wpływu gospodarki rybackiej na stan mikrobiologicznego zanieczyszczenia rzek

 

Pracownicy Katedry uczestniczyli  w licznych projektach badawczych:

 

 • „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA )- projekt norweski.
 • „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii” -projekt europejski.
 • „Możliwość wykorzystania bakterii probiotycznych w akwakulturze suma europejskiego Silurus glans L.  Grant promotorski MNiSW.
 • „Intensyfikacja procesu wytwarzania wysokoenergetycznego biogazu z odpadów organicznych  z wykorzystaniem drobnoustrojów psychrofilnych”. Grant własny MNiSW.
 • ,,Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu oczyszczalni ścieków pracujących w różnych układach technologicznych’’.  Grant finansowany przez KBN.
 • „Ścieki szpitalne i komunalne jako źródło bakterii z rodziny Enterobacteriaceae opornych na β-laktamy w środowisku”. Grant własny MNiSW.
 • „Bakterie tetracyklinooporne jako indykatory lekooporności w wodach powierzchniowych i obejmujących oczyszczone ścieki komunalne oraz odpływy z gospodarstw rybackich”. Grant NCN.
 • "Biologicznie dostępny fosfor jako potencjalne źródło zasilania wewnętrznego w jeziorach zmienionych antropogenicznie" –” Grant NCN.