Profil dydaktyczny

 

Działalność dydaktycznA

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na Wydziale  Nauk o Środowisku  na kierunkach: Ochrona Środowiska i Rybactwo, Inżynieria Środowiska oraz Turystyka i Rekreacja. Prowadzą zajęcia również na Wydziale Biologii i Biotechnologii – kierunku Mikrobiologia, Wydziale Bioinżynierii Zwierząt - kierunku Zootechnika. Obejmują one wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Mikrobiologia, Mikrobiologia wód, Drobnoustroje w biotechnologii, Bezpieczeństwo sanitarne w turystyce, Mikrobiologia rybacka, Mikrobiologia środowisk, Mikrobiologia sanitarna, Bezpieczeństwo mikrobiologiczne odpadów, Biotechnologiczne unieszkodliwianie odpadów, Genetyka bakterii, Genomika bakterii, Mikrobiologia molekularna, Mikrobiologia zootechniczna, Diagnostyka drobnoustrojów, Sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków.