STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Doświadczenia na zwierzętach

Zgodnie z art. 25  Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 roku, Rada Wydział WNoŚ powołała Wydziałowy Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt. 

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt

dr hab. Piotr Gomułka - przewodniczący ( tel. 523 45 92; e-mail: pgomulka@uwm.edu.pl)

prof. dr hab. Paweł Brzuzan (tel. 523 41 87; email: brzuzan@uwm.edu.pl)

prof. dr hab. Roman Kujawa (tel. 523 34 36; e-mail: reofish@uwm.edu.pl)

dr hab. Piotr Hliwa (tel.:523 38 73; e-mail: phliwa@uwm.edu.pl)

 

Do kompetencji Zespołu należy:

1) udzielanie porad:

a) w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,

b) dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,

c) w sprawie:

– znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,

– prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,

d) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;

2) opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w pomieszczeniach WNoŚ;

3) monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;

4) monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w pomieszczeniach WNoŚ;

5) zgłaszanie kierownictwu wydziału przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;

6) kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.