STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Oferta technologiczno-usługowa

Zespoły badawcze Wydziału Nauk o Środowisku współpracujące z praktyką w obszarze rozwiązań innowacyjnych, baza laboratoryjna oraz oferta technologiczno usługowa.

 

Lp.

Zespół/Katedra

Tematyka i zakres działań

Laboratoria

Zakres możliwości współpracy

1.

Katedra Inżynierii Środowiska

1. Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych, metodami przeróbki i utylizacji osadów ściekowych oraz zagospodarowanie odpadów.

  • opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków przemysłowych i komunalnych, metodami przeróbki i utylizacji osadów ściekowych oraz zagospodarowania odpadów.

 

  • opracowywanie układów technologicznych biogazowni przetwarzających osady ściekowe, organiczną frakcję odpadów komunalnych, przemysłowe odpady organiczne, odpady rolnicze, przeterminowane produkty żywnościowe czy gnojowicę. 

 

 

Hala Technologiczna

 

Laboratorium Inżynierii Ochrony Środowiska

 

Mobilne stacje pilotujące

 

Opracowywanie i dobór nowatorskich metod oraz technologii oczyszczania ścieków, zagospodarowania odpadów, przeróbki osadów w zakładach przemysłowych przemysłu spożywczego (mleczarski, mięsny, owocowo - warzywny, piwowarski, cukierniczy, itp.) oraz obszarach wiejskich,

Prace badawcze nad opracowaniem i wdrożeniem nowych metod oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz utylizacji odpadów, które bazują na nowych oryginalnych rozwiązaniach technologicznych opracowanych i opatentowanych przez zespół, opartych na wykorzystaniu niekonwencjonalnych elementów fizycznych i chemicznych,

      

Opracowanie koncepcji technologicznych oraz założeń projektowych do wykonania inwestycji związanych z odzyskiem energii z biodegradowalnych odpadów organicznych w postaci wysokoenergetycznego biogazu.

2.

Katedra Ichtiologii

2.  Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków.

  • poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowaniem bioróżnorodności rodzimej ichtiofauny oraz trwałym przyczynianiem się do efektywniejszego zarządzania zasobami środowiska wodnego

 

  • promocja, popularyzacja i transfer najnowszych osiągnięć badawczych, odnośnie oceny biologicznej stad i metod służących ochronie cennych gatunków ryb łososiowatych i jesiotrowatych, a w dalszej perspektywie podniesienie konkurencyjności podmiotów stosujących nowe innowacyjne techniki na rynku krajowym oraz europejskim.

 

 

3.  Opracowanie i wdrażanie technik/technologii poprawy jakości produktu chowu i hodowli ryb, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu karpia.

 

Biologii rozrodu ryb

 

Genetyki molekularnej

 

Cytogenetyki ryb

 

Analizy DNA

 

Parazytologii i toksykologii wodnej

 

Otrzymywanie jednopłciowych oraz sterylnych ryb

Technologia identyfikacji ploidalności ryb

Ocena prawidłowości kariotypu (zestawu chromosomów)

Identyfikacja osobników ryb jesiotrowatych oraz uzyskiwanych z nich produktów żywnościowych - mięsa i kawioru

Ocena jakości nasienia ryb obiektywną metodą komputerową (CASA)

 

 

3.

 

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska

4.  Zastosowanie biotechnologii oraz metod biologii molekularnej w ochronie środowiska.

  • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań biotechnologicznych związanych z gospodarką wodno-ściekową, takich jak oczyszczanie ścieków o wysokim udziale trudnorozkładalnych związków organicznych, w remediacji gruntu, w usuwaniu metali ciężkich, utylizacji odpadów stałych i ograniczaniu ilości odcieków wysypiskowych, efektywności kumulacji polihydroksykwasów w osadzie czynnym
  • opracowanie i wdrażanie biotechnologii stosowanych w monitorowaniu jakości środowiska oraz w ochronie i restytucji populacji gatunków zagrożonych.

 

Hala Technologiczna

 

Laboratoria chemiczne

 

Laboratoria technologiczne

 

Laboratoria biologii molekularnej i toksykologii

 

Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami

 

Remediacja terenów zdegradowanych

 

Analityka próbek środowiskowych

 

Badania właściwości toksycznych substancji oraz próbek środowiskowych

 

Technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 

Analiza molekularna mikroorganizmów i diagnostyka produktów żywnościowych

 

Opracowywanie zasad gospodarowania zasobami genetycznymi stad rozrodczych ryb hodowlanych

4.

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego

5.    Optymalizacja produkcji materiału zarybieniowego karpiowatych ryb reofilnych.

  • wdrożenie do praktyki rybackiej innowacyjnych rozwiązań technologicznych związanych z produkcja materiału zarybieniowego karpiowatych ryb reofilnych.

 

 

Hala Akwaryjna

 

Laboratorium akwarystyczne

 

Laboratorium histologiczne

 

Optymalizacja produkcji materiału zarybieniowego karpiowatych ryb reofilnych

 

Analizy hydrobiologiczne oraz bezpośrednie zabiegi rewitalizacyjne, polegające na przywróceniu funkcji ekologicznej rzeki po zabiegach regulacyjnych i melioracyjnych

5.

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

5.   Zastosowanie bakteryjnych szczepów probiotycznych w intensywnym żywieniu ryb.

 

        Mikrobiologii Ogólnej

 

        Mikrobiologiczne       Badań Molekularnych

Prace nad zastosowaniem bakteryjnych szczepów probiotycznych w intensywnym żywieniu ryb

 

6.Katedra Biologii i Hodowli Ryb
  • Analiza struktury wiekowej i tempa wzrostu ichtiofauny w wybranych akwenach - doradztwo ichtiologiczne.
  • Projektowanie i wykonanie narzędzi połowu ryb Ocena oddziaływania na środowisko
  • Określenie efektów zarybień na podstawie metody znakowania -zwroty
Pracownia znakowania ryb

Hale technologiczne

Hale akwaryjne

Pracownicy Katedry poprzez przeprowadzenie połowów badawczych określają strukturę gatunkową i strukturę populacji poszczególnych gatunków i na podstawie zebranego materiału określają wiek i tempo wzrostu wybranych gatunków. Zebrane dane pozwalają określić potencjalnie najlepsze, sposoby gospodarki rybackiej na danym akwenie (zarybienia, wymiary gospodarcze, sposoby połowu i zalecany ich poziom dla poszczególnych gatunków).

Pracownicy Katedry mogą projektować i wykonywać, odpowiednie narzędzia połowu, optymalne dla planowanego sposobu gospodarki rybackiej i równocześnie najmniej inwazyjne dla środowiska (ochrona gatunków chronionych ryb, ochrona tarlisk gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych).

Pracownicy Katedry świadczą usługi związane przygotowaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych.
Oferta obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz sporządzenie całego raportu, który jest niezbędny do uzyskania decyzji środowiskowej.

Pracownicy Katedry świadczą usługi związane z trwałym znakowaniem różnych form materiału zarybieniowego, co pozwala ocenić efekt zarybienia, poprzez określenie udziału ryb znakowanych w próbie i oszacowanie na tej podstawie przeżywalności wprowadzonego materiału. Oferta jest kierowana do właścicieli stawów hodowlanych zainteresowanych wdrożeniem znakowania masowego. Stosowane przez pracowników Katedry metody umożliwią masowe (nawet kilka milionów sztuk) trwałe znakowanie form materiału zarybieniowego (od stadium ikry do narybku), a następnie ocenę efektu zarybień, poprzez określenie udziału ryb znakowanych w próbie i oszacowanie na tej podstawie przeżywalności wprowadzonego materiału.