STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Działalność naukowo-badawcza

Dynamiczny rozwój kadry na Wydziale pozwala na tworzenie licznych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych, aktywnie występujących o krajowe i międzynarodowe granty badawcze oraz projekty pilotażowe w dziedzinach: ochrona środowiska i rybactwo. Efektem tej aktywności jest rosnąca liczba grantów realizowanych we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, w których pracownicy Wydziału są kierownikami bądź wykonawcami. Stały rozwój naukowy kadry i jej doświadczenia zdobywane przy realizacji projektów międzynarodowych pozwalają skutecznie sięgać także po różne formy pomocowych środków unijnych.

 • Statutowe badania naukowe
 • Projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych
 • Projekty finansowane z funduszy europejskich
 • Oferta technologiczno-usługowa
 • Współpraca z podmiotami gospodarczymi
 • Patenty i wdrożenia

Statutowe badania naukowe prowadzone na Wydziale obejmują 3 problemy badawcze (Tabela 1) oraz 8 wyodrębnionych tematów badawczych), a ich tematyka jest stale dostosowywana do potrzeb kraju i regionu. Głównie dotyczą one: stosowania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska i inżynierii środowiskowej; opracowywania i wdrażania metod poprawy jakości środowiska naturalnego (ze szczególnym wskazaniem na wody śródlądowe); prac zmierzających do ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń rzadkich gatunków flory i fauny; ekologicznych, technicznych, fizjologicznych, biotechnologicznych oraz ekonomicznych uwarunkowań produkcyjności i wartości użytkowej ryb.

 Tabela 1. Problemy badawcze obejmujące tematy statutowe realizowane w latach 2010-2011 na Wydziale Nauk o Środowisku

 

Problem badawczy

Koordynator

Akwakultura i rybactwo śródlądowe

dr hab. inż. Jacek Kozłowski, prof. UWM

Inżynieria i biotechnologie w ochronie środowiska

dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM

Człowiek i środowisko

dr hab. Tadeusz Rynkiewicz, prof. UWM

Statutowe tematy badawcze Wydziału:

 • Biotechnologie w ochronie środowiska
 • Doskonalenie metod oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów.
 • Uwarunkowania środowiskowe, społeczno-gospodarcze i turystyczno-rekreacyjne w relacji człowiek-środowisko.    
 • Doskonalenie metod ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych.
 • Doskonalenie metod hodowli i chowu ryb oraz wpływ czynników biologicznych i antropogenicznych na ichtiofaunę i gospodarkę rybacką.
 • Biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia hodowli organizmów ochrony organizmów wodnych.
 • Mikrobiologiczne badania zanieczyszczenia środowisk naturalnych i kształtowanych antropogenicznie.
 • Rybactwo i akwakultura.

Projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - MniSW; Narodowe Centrum Nauki -NCN; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBiR; Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska - WFOS).

Tabela 1. Projekty badawcze realizowane od 2017 r.

 Lp.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Kwota  dofinansowania

Źródło dofinansowania

1.

Stymulacja intensywności namnażania Chlorella vulgaris poprzez zastosowanie produktów beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich

mgr inż. Karolina Szwarc

99800

NCN

2.

Funkcjonalna charakterystyka mikroRNA 92b-3p jako narzędzia w diagnostyce i leczeniu toksycznego uszkodzenia wątroby u ryb

prof. dr hab. Paweł Brzuzan, prof. zw.

1525750

NCN

3.

Wpływ procesu udomowienia na wybrane cechy biologiczne larw okonia, Perca fluviatilis

dr Katarzyna Palińska-Żarska

581986

NCN

4.

Odzysk energii enegrii z odpadów komunalnych w zintegrowanym systemie perkolacja-fermentacja metanowa w reaktorze z biomasą granulowaną

dr hab. inż. Katarzyna Bernat

383200

NCN

5.

Tlenowy osad granulowany efektywną technologią oczyszczania ścieków oraz źródłem bioproduktów

dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska

680504

NCN

6.

Intensyfikacja przemian związków azotu w błonie biologicznej przez zastosowanie nośnika z inkludowanym żelazem w warunkach stałego pola magnetycznego

dr hab. inż. Magdalena Zielińska

441100

NCN

 

 Tabela 2. Projekty badawcze realizowane od 2016 r.

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Kwota  dofinansowania

Źródło dofinansowania

1.

„Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych”

dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM

787 500

NCBiR

2.

Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications

dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM

67 937 euro

Komisja Europejska

 

Tabela 3. Projekty badawcze realizowane od 2015 r.

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Kwota  dofinansowania

Źródło dofinansowania

1.

Implikacje dla akwakultury pstrąga tęczowego związane z dopuszczalną zawartością zearalenonu w paszy dla ryb

dr inż. Maciej Woźny

583 440

 

NCN

2.

miR-124 jako potencjalny negatywny modulator ekspresji genu gfap w odpowiedzi na neurotoksyczne działanie mikrocystyny-LR u ryb

mgr Maciej Florczyk

98160

NCN

3.

Zastosowanie markerów genetycznych w ochronie bioróżnorodności głowacicy w Polsce

mgr inż. Marcin Kuciński

100 000

NCN

4.

Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych

dr hab.Marcin Zieliński, prof. UWM

2 559 250

NCBiR

 5.Biorafineryjne przetwórstwo buraka cukrowego do biopaliw i biochemikaliówdr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM 41 801 NCBiR


Tabela 4. Projekty badawcze realizowane od 2014 r.

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Kwota  dofinansowania

Źródło dofinansowania

1.

Struktura gatunkowa i aktywność tlenowego osadu granulowanego podczas ekspozycji na bisfenol A

dr inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska

450 000

NCN

2.

Wpływ żródła węgla na efektywność i parametry symultaniczne zachodzących procesów hydrogenotroficznej denitryfikacji i elektrokoagulacji

mgr inż. Izabella Kłodowska

96 954

NCN

3.

Biologia rozrodu ryb jesiotrowatcyh - zastosowanie manipulacji genomowych

dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat

359 024

NCN

4.

Biotechnologia rozrodu i podchowu minoga rzecznego Lamperta fluviatilis (L.) w warunkach kontrolowanych

prof. dr hab. Roman Kujawa

534 300

NCN

5.

Udział polimerów zewnątrzkomórkowych (EPS) w strukturze granul tlenowych w zależności od dostępności organicznych związków weglowych

mgr Paulina Rusanowska

49 910

 

NCN

 

Tabela 5. Projekty badawcze realizowane od 2013 r.

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Kwota  dofinansowania

Źródło dofinansowania

1.

Ocena zmian środowiska abiotycznego jezior o niskiej alkaliczności zachodzących pod

wpływem zastosowania soli glinu

dr inż. Michał Łopata

234 720

NCN

2.

Molekularna regulacja syntezy mlc-PHA u Pseudomonas putida KT-2440

dr hab. inż. Sławomir Ciesielski

472 400

NCN

3.

Badanie procesu mikrofalowej destabilizacji struktury lignocelulozowej

mgr  inż. Anna Grala

99 450

NCN

4.

Wpływ zasolenia i niskiej temperatury na aktywność biologiczną mikroorganizmów nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych zasiedlających filtry wypełnione granulatem przygotowanym z popiołów ze spalania osadów ściekowych

mgr  inż. Kamila Czaplicka

99 946

NCN

5.

Rola mikroRNA w mechanizmie hepatotoksyczności mikrocystyny-LR u ryb

prof. dr hab. inż. Paweł Brzuzan

618 000

NCN

6.

Wpływ wybranych parametrów środowiskowych i biologicznych na dynamikę stada tarłowego troci wędrownej Salmo trutta m. trutta L. w systemie rzeki Łeby

mgr inż. Adam Lejk

149 350

NCN

7.

mir-34a jako potencjalny negatywny modulator ekspresji

mgr Alicja Piasecka

98 800

NCN

8.

Zewnętrzne źródło węgla jako potencjalny czynnik rozmieszczenia i aktywności bakterii denitryfikacyjnych i defosfatacyjnych w układzie hybrydowym błony biologicznej i osadu czynnego

mgr inż. Artur Mielcarek

99580

NCN

 

Granty Wydziałowe

W 2014 roku Wydział przygotował wniosek i uzyskał dotację celową na prowadzenie w 2015 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Na Wydziale utworzono fundusz  indywidualnych grantów wydziałowych, przeznaczając na ten cel 100% dotacji celowej brutto Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (173 310 zł). Na Konkurs wpłynęło łącznie 29 wniosków.  Po przeprowadzonej ocenie przez Zespół Recenzentów, Dziekan podjął decyzję o finansowaniu wszystkich nadesłanych wniosków.

 Projekty finansowane z funduszy europejskich

W latch 2010-2015 realizowane były 2 projekty pilotażowe z programu operacyjnego „PO Ryby 2007-2013" (1 koordynowany przez pracownika Wydziału), oraz 2 projekty w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który jest dodatkowym, obok Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, źródłem bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Państwami - Darczyńcami są 3 kraje EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) - Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Do projektów realizowanych i finansowanych z ww. źródeł należą:

 • Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb

Przedmiotem projektu pilotażowego jest przeprowadzenie innowacyjnych badań a następnie wdrożenie uzyskanych wyników do praktyki rybackiej z zakresu chowu i hodowli ryb.  Szczególny nacisk zostanie położony na innowacyjne badania w zakresie biotechniki rozrodu ryb dzikich i hodowlanych (w tym udomowionych oraz węgorza), nowych gatunków w akwakulturze oraz  biotechniki wychowu materiału zarybieniowego. Uzyskane wyniki zostaną wdrożone do polskiej praktyki rybackiej oraz rozpowszechnione na terenie kraju oraz Unii Europejskiej
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Ciesielski
Wartość projektu ogółem: 16 534 624 zł.

 • Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle rozporządzenia komisji (WE) nr 710/2009 (00001-61724-OR1400002/10)

Przedmiotem projektu jest doskonalenie metod chowu i hodowli ryb oraz badań w zakresie rybactwa śródlądowego. Badania mają na celu doskonalenie obiektywnej oceny wpływu  nowoczesnych ekstensywnych i ekologicznych warunków hodowli na wartość konsumpcyjną i jakość zdrowotną pstrągów tęczowych.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw. (Wydział Medycyny Weterynaryjnej); współwykonawcy: pracownicy WOSiR.
Wartość projektu ogółem: 3 675 000,00 zł

 • System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA)

Celem projektu jest zwiększenie jakości kontroli, diagnostyki i prognoz dotyczących stanu środowiska i jego zmian na Zalewie Wiślanym. Projekt proponuje innowacyjne narzędzie do zrównoważonego zarządzania tego akwenu będącego obiektem szeregu działań inwestycyjnych.
Projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnego serwisu internetowego do zarządzania środowiskowymi zasobami i przestrzenią Zalewu Wiślanego. Głównym naukowym celem projektu jest zbudowanie matematycznego modelu pozwalającego na przewidywanie środowiskowych konsekwencji różnych interwencji w system przestrzenny Zalewu Wiślanego, a także długoterminowych procesów związanych ze scenariuszami zmian klimatycznych. Podstawowym narzędziem zastosowanym do utworzenia przestrzennego modelu Zalewu będzie teledetekcja satelitarna.
Kierownik projektu: dr hab. Marek Kruk, prof. UWM
Wartość projektu ogółem: 176 825 €

 • Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior - wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej)

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań pozwalających zachować ichtiologiczne bogactwo jezior na przykładzie jeziora Łebsko i gatunku siei wędrownej. Uzyskane wyniki projektu mają pozwolić na ocalenie i odbudowanie populacji siei wędrownej (siei łebskiej) oraz umożliwić lepsze gospodarczo wykorzystanie tych zasobów. Docelowo wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu mają pozwolić na opracowanie założeń działań zmierzających do zachowania ichtiologicznej bioróżnorodności w jeziorach.
Działania w trakcie trwania projektu zostały podzielone na prace terenowe, prace laboratoryjne i kursy szkoleniowe. Prace terenowe będą skoncentrowane na obszarze jeziora Łebsko będącego w administracji Słowińskiego Parku Narodowego. Prace laboratoryjne będą miały miejsce w jednostkach Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM w Olsztynie. Przeprowadzenie kursów szkoleniowych przewidziane jest zarówno na terenie województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.
Kierownik projektu: dr inż. Anna Wiśniewska
Wartość projektu ogółem: 796 000€

 

 • Transfer wiedzy i innowacji w zakresie żywności tradycyjnej - projekt TRAPHOON realizowany w ramach Europejskiego Programu Ramowego (FP7 2007-2013) 

TRAFOON - „Traditional Food Network to Improve the Transfer of Knowledge for Innovation”, realizowany od października 2013 roku, jest projektem finansowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE. Struktura projektu oparta jest o sieć zrzeszającą podmioty naukowe, firmy doradcze, hodowców, producentów oraz ich stowarzyszenia wywodzące się z 14 krajów europejskich, których wspólne działania mają na celu wspieranie transferu innowacji i zrównoważonej przedsiębiorczości w sektorze żywności tradycyjnej. Działania projektu koncentrują się na wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) związanych z wytwarzaniem produktów zbożowych, produkcją i przetwarzaniem ryb, owoców i warzyw oraz grzybów hodowlanych. Koordynatorem tego międzynarodowego projektu są pracownicy Life Science Center z Uniwersytetu Hohenheim w Niemczech. Polskę reprezentują: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (owoce), Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (warzywa), Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu oraz nasz Wydział Nauk o Środowisku (ryby).
Koordynator projektu z ramienia UWM – dr inż. Jarosław Król
Wartość projektu ogółem – 4 000 000 Euro

Pracownicy Wydziału uczestniczą także w realizacji projektów z programu Rozwój Polski Wschodniej. Należą do nich:

 • Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie uczelni do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez budowę rozbudowę, modernizację laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz unowocześnienie wyposażenia aparaturowego tych laboratoriów.
Projekt o wartości 129 051 000 zł składa się z 5 komponentów a jednym z nich jest: budowa i wyposażenie Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej. Koordynatorem zadania jest prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski. Wartość inwestycji to 29.532.400 zł. Niemal połowa środków przeznaczona zostanie na zakup aparatury badawczej, sprzętu i wyposażenia podstawowego. Do chwili obecnej została zakupiona i dostarczona nowoczesna aparatura na kwotę ponad 5 000 000 zł.

 • Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym:

Wyposażenie  Laboratorium Oceny Jakości Wód i Zasobów Hydrosfery.  Koordynatorem zadania jest prof. dr hab. Paweł Brzuzan. W ostatnim czasie na Wydział trafiła nowoczesna aparatura i urządzenia o wartości 4.178.000 zł.

 

Coraz częściej wydziałowe zespoły badawcze realizują zlecenia na opracowanie nowych technologii, a także prowadzą wspólne badania z innymi podmiotami gospodarczymi. Baza ofert technologiczno-usługowych dostępna jest na stronie: http://www.oferty.uwm.edu.pl/.

Współpraca z podmiotami gospodarczymi. Ważnym strumieniem finansowania prac naukowo-badawczych są projekty badawcze zlecane przez podmioty gospodarcze.

Patenty i wdrożenia. Pracownicy Wydziału  zgłaszają do Urzędu Patentowego liczne wnioski o objęcie ochroną patentową wynalazków i wzorów użytkowych.