STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Działalność wydawnicza

Od 2005 roku, w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska Wydziału Nauk o Środowisku wydawane jest pismo naukowe Environmental Biotechnology, ukazujące się w języku angielskim, w wersji internetowej (http://www.environmentalbiotechnology.pl/eb_dzialy/eb_online/online_eb_edition.htm) i drukowanej (ISSN 1734‑4964). Wszystkie prace są opiniowane przez co najmniej dwóch anonimowych recenzentów; generalna lista recenzentów jest publikowana co dwa lata.

Szeroka tematyka pisma obejmuje między innymi:

  • diagnostykę molekularną i cytogenetyczną organizmów współczesnych i archiwalnych,
  • zmienność genetyczną zagrożonych gatunków flory i fauny, banki genów oraz restaurację gatunków metodami inżynierii genomowej,
  • remediacje w ochronie środowiska,
  • badania genotoksyczności organicznych związków chemicznych,
  • oczyszczanie ścieków oraz zagospodarowanie osadu czynnego i odpadów stałych,
  • szacowanie wpływu przedsięwzięć biotechnologicznych oraz inżynieryjnych na stan i funkcjonowanie ekosystemów.