Stopień doktora

Stopień doktora uzyskany z dziedziny nauk rolniczych z dyscypliny rybactwo:

04.07.2016 r. - dr inż. Marcin KUCIŃSKI
9 maja 2014 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Charakterystyka genetyczna wybranych stad głowacicy (Hucho hucho Linnaeus, 1758)"
Promotor: dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Wiśniewska
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej
Streszczenie
Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Kucińskiego
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Kucińskiego

 

14.03.2014 r. - dr inż. Daniel ŻARSKI
"Optymalizacja kontrolowanego rozrodu okonia, Perca fluviatilis L."
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej
Streszczenie
Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Żarskiego
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Żarskiego

 

14.03.2014 r. - dr inż. Agnieszka DRAPIEWSKA
"Wpływ fadrozolu i hydroksyandrostenedionu na rozwój układu rozrodczego pstrąga tęczowego, Oncorhynchus mykiss (Walbaum)"
Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

 

05.07.2013 r. - dr inż. Adam ZAWADA
"Zawartość jodu w wodach Dolnego Śląska oraz zastosowanie preparatów jodowych w wylęgarnictwie ryb"
Promotor: dr hab. Ryszard Polechoński, prof. UP
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

 

19.10.2012 r. - dr Konrad POMIANOWSKI
"Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna mieszańców
palii alpejskiej Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) z pstrągiem źródlanym Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1714)"

Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka, prof. zw.
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

 

Wykaz wszczętych przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Środowisku z dziedziny nauk rolniczych dyscypliny rybactwo:

Mgr Agnieszka Eliza SIKORA
25 września 2017 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
Wpływ wybranych antagonistów dopaminy na rozród i odporność samic karasia pospolitego (Carassius carassius L.)
Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś

 

Mgr inż. Agnieszka STABIŃSKA
25 września 2017 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
Efektywność triploidyzacji u okonia europejskiego Perca fluviatilis L. z zastosowaniem szoku ciśnieniowego
Promotor: dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM


Mgr inż. Mateusz Piotr SIKORA
25 września 2017 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
Dynamika przemian związków azotu w recyrkulowanych systemach wody podczas podchowu narybku karpia Cyprinus carpio L.
Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. zw.

 

Mgr Mateusz Marcin BIEGAJ
25 września 2017 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
"Morfogeneza układu pokarmowego oraz wpływ rodzaju stosowanego pokarmu na rozwój układu pokarmowego larw ciosy Pelecus cultratus (L.) podchowywanych w warunkach kontrolowanych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. zw.

 

Mgr inż. Adam POLEWACZ
26 września 2016 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
"Wpływ poziomu zasolenia wody na wzrost i przeżywalność stadiów juwenilnych wybranych gatunków ryb słodkowodnych"
Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. zw.

 

Mgr Beata ŁĄCZYŃSKA
04 lipca 2016 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Wpływ rodzaju pokarmu na wskaźniki hodowlane, histologię układu pokarmowego oraz ekspresję genów wzrostu u sterleta, Acipenser ruthenus L.
Promotor: dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. UWM

 

Mgr inż. Katarzyna STAŃCZAK
06 listopada 2015 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
Pokarm jako nośnik barwników fluorescencyjnych w procesie masowego znakowania młodocianych stadiów ryb”
Promotor: dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Mierzejewska

 

Mgr inż. Ewa CZERNIAK
02 lipca 2015 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Właściwości znieczulające oraz toksyczność wybranych pochodnych 2,6-diisopropylofenolu oraz 2-fenoksyetanolu”
Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś
Promotor pomocniczy: dr wet. Piotr Gomułka

 

Mgr inż. Jakub DĄGOWSKI
02 lipca 2015 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Wpływ eugenolu, 2-fenoksyetanolu i propofolu na wybrane wskaźniki odporności nieswoistej ryb”
Promotor: prof. dr hab. inż. Teresa Własow
Promotor pomocniczy: dr wet. Piotr Gomułka

 

Mgr inż. Artur KLACZAK
30 czerwca 2014 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Zespoły ryb w Nidzie: zróżnicowanie w profilu podłużnym rzeki na przestrzeni lat i pór roku"
Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek, prof. zw.

 

 Mgr inż. Tomasz LISZEWSKI
9 maja 2014 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Prozapalna ekspresja wybranych genów nieswoistego układu odpornościowego u siei (Coregonus lavareus Linnaeus, 1758)"
Promotor: dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Woźny

 

Stopień doktora uzyskany z dziedziny nauk technicznych z dyscypliny inżynieria środowiska:

dr inż. Sabina SARTOWSKA - 21.04.2017 r. uchwała nr 92 Rady Wydziału Nauk o Środowisku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
19 września 2014 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Wpływ parametrów technologicznych współfermentacji metanowej oraz procesu dojrzewania na biodostępność i stabilność materii organicznej poferentu"
Promotor: prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła
Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Bernat
Zawiadomienie o obronie
Streszczenie
Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny Sartowskiej
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny Sartowskiej

 

dr inż. Natalia Maria KUJAWSKA - 21.04.2017 r. uchwała nr 93 Rady Wydziału Nauk o Środowisku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
04 lipca 2016 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Wykorzystanie odpadowego glicerolu w procesie syntezy związków bioaktywnych o znaczeniu przemysłowym przez mikroglony z rodzaju Schizochytrium sp."
Promotor: dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM
Zawiadomienie o obronie
Streszczenie

Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Marii Kujawskiej
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Marii Kujawskiej

dr inż. Szymon Mariusz TALBIERZ 21.04.2017 r. uchwała nr 94 Rady Wydziału Nauk o Środowisku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
04 lipca 2016 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Wykorzystanie odpadowego glicerolu jako substratu do produkcji biopaliw w heterotroficznym procesie hodowli mikroalg"
Promotor: dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM
Zawiadomienie o obronie
Streszczenie

Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Mariusza Talbierza
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Mariusza Talbierza

 

Wykaz wszczętych przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Środowisku z dziedziny nauk technicznych dyscypliny inżynieria środowiska:

Mgr inż. Sebastian NIESTĘPSKI
16 lutego 2018 r. - data otwarcia przewodu doktorskiego
Wpływ oczyszczalni ścieków z technologią osadu czynnego na lekooporność beztlenowych bakterii z grupy Bacteroides fragilis"
Promotor: dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Gotkowska-Płachta

 

Mgr inż. Barbara Klaudia KLIK
20 października 2017 r. - data otwarcia przewodu doktorskiego
Wykorzystanie substancji o właściwościach myjących pozyskiwanych z komunalnych osadów ściekowych do remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi.
Promotor: dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr inż. Zygmunt Gusiatin


Mgr inż. Justyna SIEŃSKA
25 września 2017 r. - data otwarcia przewodu doktorskiego
Zastosowanie kruszyw mineralnych do usuwania fosforu z wód hypolimnionu odprowadzanych do wód płynących
Promotor: dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Bańkowska-Sobczak

 

Mgr inż. Anna HAJDUK
26 września 2016 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
"Wpływ budowy chemicznej kompleksów lignocelulozowych wybranych gatunków roślin energetycznych na efektywność fermentacji metanowej"
Promotor: dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM

 

Mgr inż. Paula SZYMCZYK
04 lipca 2016 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Wpływ modyfikacji trocin na efektywność sorpcji barwników"
Promotor: dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Jóźwiak

 

Mgr inż. Karolina KUPCZYK
18 czerwca 2015 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Intensyfikacja procesu produkcji biomasy Chlorella vulgaris z wykorzystaniem wód pofermentacyjnych i biogazu z beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich"
Promotor: dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM

 

Mgr inż. Magdalena ROKICKA
18 czerwca 2015 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Wpływ dezintegracji na efektywność ekstrakcji olejów z mikroglonów"
Promotor: dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM

 

Mgr inż. Daniel SZYMAŃSKI
18 czerwca 2015 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Możliwości zastosowania filtracji membranowej w rekultywacji jezior"
Promotor: dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM

 

Mgr inż. Andrzej BRUDNIAK
19 września 2014 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Waloryzacja biogazu z wykorzystaniem popiołów po termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych"
Promotor: dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM

 

Mgr inż. Izabella Magdalena KŁODOWSKA
13 czerwca 2014 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Efektywność usuwania azotu i fosforu w bio-elektrochemicznym reaktorze SBBR"
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Rodziewicz

 

Mgr inż. Izabela Monika BIGAJ
13 czerwca 2014 r. - data wszczęcia przewodu doktorskiego
„Wpływ rodzaju koagulantów glinowych na efektywność unieruchamiania fosforu w osadach dennych jezior"
Promotor: dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr inż. Renata Brzozowska